Friends Project: 3.0.0 Patch Notes

NEW CONTENT

Rework: ระบบการจัดการประเทศของนายกรัฐมนตรี

เปลี่ยนแปลงระบบจัดการของนายกรัฐมนตรี จากการกำหนดราคารับซื้อสินค้าของตลาดกลาง (Material Buyer) เป็นระบบจัดการนโยบายการสนับสนุนธุรกิจของพรรค การเก็บภาษี และ การบริการธุรกิจระดับอุตสาหกรรมต่างๆ

โดยเมื่อพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดในเดือนนั้นๆ ผู้เล่นที่เป็นสมาชิกพรรคทุกคน จะสามารถใช้งานระบบจัดการนี้ได้ โดยผู้เล่นที่เป็นหัวหน้าพรรค จะมีสิทธิ์เลือกสมาชิก 3 คนไปบริหารตามธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ

หน้านโยบายและภาษี

สำหรับนโยบายสนับสนุนธุรกิจ สามารถเลือกได้มากสุด 2 นโยบายจาก 3 โดยธุรกิจรายย่อยที่อยู่ภายใต้อุตสาหกรรมที่ถูกสนับสนุนโดยนโนบาย จะได้รับสิทธิ์ในการอัพเกรดร้านค้า

ในส่วนของการเลือกเก็บภาษี นายกรัฐมนตรีสามารถกำหนดเปอร์เซ็นต์ที่จะเก็บภาษีเงินได้จากธุรกิจประเภทต่างๆได้ ซึ่งจำเป็นจะต้องกำหนดเปอร์เซ็นต์รวมทั้งหมดให้ครบ 100%

เมื่อกำหนดข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ โดยพรรคที่ถูกเลือกให้เป็นพรรคอันดับ 1 ในทุกๆเดือน จำเป็นต้องจัดตั้งรัฐบาลภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับเลือก

หากไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลภายใน 24 ชั่วโมง หรือจัดตั้งรัฐบาลโดยที่ไม่ได้กำหนดสมาชิกพรรคที่บริหารธุรกิจ ระบบจะทำการสุ่มสมาชิกพรรคมาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้บริหารธุรกิจ

รวมถึงหากไม่ได้ตั้งส่วนแบ่งในการเก็บภาษี ระบบจะทำการสุ่มธุรกิจในการเก็บภาษี โดยจะมี 1 ธุรกิจที่จะมีโอกาสถูกหักภาษีเงินได้ 30% เปอร์เซ็นต์ และ 2 ธุรกิจที่จะมีโอกาสถูกหักภาษีเงินได้ 35%

และเมื่อจัดตั้งรัฐบาลไปแล้ว จะมีการแสดงจำนวนภาษีที่ประเทศต้องการในการขับเคลื่อน โดยพรรคที่ทำการจัดตั้งรัฐบาล มีหน้าที่ทำการบริหารประเทศเก็บภาษีให้ครบตามเป้าหมายที่กำหนดภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

ซึ่งสมาชิกพรรคสามารถนำเงินมาใส่ในคลังเพื่อชำระภาษีได้เอง โดยจะไม่สามารถใส่เงินเกินจำนวนเป้าหมายภาษีได้ (ถ้าหากมีการกรอกเงินเกินจำนวนในช่องฝาก ระบบจะหักเงินแค่ในส่วนเฉพาะที่ขาด)

แต่จะไม่สามารถถอนเงินในคลังจนเหลือต่ำกว่าจำนวนเงินเป้าหมายได้ อาทิเช่น หากมีเงินภาษีในคลังอยู่ที่ 2,300,000 โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 2,200,000 พรรคจะมีจำนวนเงินที่ถอนเงินออกมาได้คือ 100,000

เมื่อครบวันเวลาที่กำหนดในการตรวจสอบภาษี (เวลา 19:30 ของวันที่ 15 ของทุกเดือน) แล้ว จะมีสองกรณีดังนี้

 • ในกรณีที่สามารถเก็บภาษีได้ครบตามจำนวนที่ต้องการ จะมีผลดังนี้:
  • ผู้เล่นที่ถูกเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีจะสามารถแก้ไขนโยบายพรรคและกำหนดเปอร์เซ็นต์ในการเก็บภาษีได้อีกครั้ง
  • สำหรับยอดเงินภาษีที่เก็บได้เกินจากเป้าหมาย สามารถถอนได้ตามความต้องการ
 • ในกรณีที่ไม่สามารถเก็บภาษีได้ครบตามจำนวนที่ต้องการ จะมีผลดังนี้:
  • นโยบายสนับสนุนที่ได้ทำการเลือกเอาไว้จะไม่มีผลอีกต่อไปจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งใหม่ สำหรับร้านค้าที่ได้ทำการอัพเกรดร้านค้า จะถือว่าไม่มีการอัพเกรด
  • จะถือว่ารัฐบริหารล้มเหลว และจะไม่มีการเก็บภาษีเงินได้จากธุรกิจต่างๆอีกต่อไปจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งใหม่
  • สำหรับพรรคที่บริหารประเทศในขณะนั้น เมื่อถึงวันหมดวาระ ระบบจะทำการคำนวณจำนวนภาษีที่เหลือจากเป้าหมายบวกด้วยจำนวนดอกเบี้ย จากนั้นทำการหารตามจำนวนสมาชิกพรรคและหักเงินออกจากตัวผู้เล่น (หากมีเงินในตัวละครไม่ถึง ยอดเงินจะติดลบ)

เนื่องจากอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรายเดือนสำหรับยอดเงินภาษีที่ต้องการ รวมถึงเปอร์เซ็นต์เงินกู้ (ในกรณีที่รัฐเป็นหนี้) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้จาก Discord ของเซิร์ฟเวอร์

Rework: ระบบธุรกิจ

นำระบบธุรกิจทั้งหมดภายในเซิร์ฟเวอร์ออก ออกแบบให้แต่ละรูปแบบของธุรกิจมีคู่แข่งทางการค้า โดยธุรกิจภายในเซิร์ฟเวอร์จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งจะสอดคล้องกับการทำงานของระบบสภาที่มีให้แต่งตั้งสมาชิกพรรคเพื่อดูแลธุรกิจ ดังนี้

ประเภทอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 2 ธุรกิจดังนี้

 • Supplier (ซัพพลายเออร์) มีหน้าที่จัดหาและผลิตวัตถุดิบให้แก่ร้านค้ารายย่อยประเภทร้านอาหารและผับ / บาร์
 • Factory (โรงงาน) มีหน้าที่จัดหาและผลิตวัตถุดิบให้แก่ร้านค้ารายย่อยประเภทขายปลีกและโรงประกอบยานพานะ

ประเภทคมนาคมขนส่ง

 • Logistic (โลจิสติกส์) มีหน้าที่ขนส่งวัตถุดิบและสินค้าระหว่างธุรกิจ รวมถึงจัดหาวัตถุดิบให้แก่ร้านค่ารายย่อยประเภทอู่ซ่อมรถ

ประเภทร้านค้ารายย่อย แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

 • ธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Supplier:
  • ผับ/บาร์
   • Bahama Mamas
   • Tequi-la-la
   • Vanilla Unicorn
  • คาเฟ่
   • Bean Machine
   • UwU Cafe
  • ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด
   • Burger Shot
   • Burgers Horny’s
   • Pizzeria
  • ภัตตาคาร
   • KOI
   • Pearl’s Seafood
 • ธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Factory:
  • ร้านขายยา
   • Pop’s Pills
   • Truthorganic
  • ร้านเช่าจักรยาน
   • Pro Bike
  • โรงประกอบยานพาหนะ
   • The Lost Motorcycle Club
   • Tuner Shop
 • ธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Logistic:
  • อู่ซ่อมรถ
   • Beeker’s Garage
   • Benny’s Original Motor Works
   • Harmony Repairs Garage
   • Hayes Autos
   • Otto’s Auto Parts

ระบบการทำงานของธุรกิจโดยรวม

ในส่วนของระบบการจัดการธุรกิจ จะมีการนำระบบ POS เข้ามาช่วย จะมีโครงสร้างการแบ่งลำดับชั้นการดูแลธุรกิจ & ระบบการทำงาน แบ่งออกได้ดังนี้

ลำดับชั้นการดูแลธุรกิจ

 • ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม
  • เจ้าของธุรกิจ: มีอำนาจในการกดรับออเดอร์จากรายย่อย มีหน้าที่คอยแจกจ่ายงานผลิตวัตถุดิบแก่ลูกจ้าง รวมถึงการประกาศรับสมัครงาน จัดการบุคลากรและเงินเดือน
  • ผู้จัดการ: มีอำนาจในการกดรับออเดอร์จากรายย่อย มีหน้าที่คอยแจกจ่ายงานผลิตวัตถุดิบแก่ลูกจ้าง
  • ลูกจ้าง: มีหน้าที่จัดทำวัตถุดิบจากธุรกิจรายย่อยที่สั่งเข้ามา
 • ธุรกิจประเภทรายย่อย
  • เจ้าของธุรกิจ: มีหน้าที่จัดการสต็อกวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการขายสินค้าให้ลูกค้า รวมถึงการประกาศรับสมัครงาน จัดการบุคลากรและเงินเดือน
  • ผู้จัดการ: มีหน้าที่จัดการสต็อกวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการขายสินค้าให้ลูกค้า ช่วยเหลือพนักงาน
  • พนักงาน: มีหน้าที่รับลูกค้า คอยทำออเดอร์ส่งลูกค้าที่ออเดอร์เข้ามา

การทำงานภายในธุรกิจ

สำหรับเจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรม จะถูกแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีเมื่อถึงคราวจัดตั้งรัฐบาล

สำหรับเจ้าของธุรกิจรายย่อย จะถูกแต่งตั้งขึ้นจากการประมูลปิดซอง โดยจะทำการกำหนดราคาขึ้นมา หากผู้เล่นท่านใดสามารถกรอกราคาบิทใกล้เคียงกับราคาที่ถูกกำหนดขึ้นมามากที่สุด จะถูกได้รับเลือกเป็นเจ้าของธุรกิจรายย่อย

โดยหากตัวเลขที่ใกล้เคียงที่สุดถูกบิทมาจากผู้เล่นหลายท่าน จะยึดจากลำดับที่บิทมาก่อนเป็นผู้ชนะไป

สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม ในหน้าจัดการจะมีให้ผู้เล่นที่เป็นเจ้าของธุรกิจสามารถจัดการรายการสั่งซื้อ สั่งวัตถุดิบ ตั้งราคาสินค้าที่วางขาย จัดการบัญชี และจัดการบุคลากรได้

หน้าจัดการรายการสั่งซื้อ
หน้าสั่งซื้อวัตถุดิบ
หน้าจัดการตั้งราคาสินค้าที่วางขาย
หน้าจัดการบัญชี
หน้าจัดการบุคลากร

สำหรับธุรกิจคมนาคมขนส่ง ในหน้าจัดการจะมีให้ผู้เล่นที่เป็นเจ้าของธุรกิจตั้งราคาบริการขนส่ง จัดการบัญชี และจัดการบุคลากร

หน้าตั้งราคาบริการขนส่ง
หน้าจัดการบัญชี
หน้าจัดการบุคลากร

สำหรับธุรกิจรายย่อย ในหน้าจัดการจะมีให้ผู้เล่นที่เป็นเจ้าของธุรกิจสามารถตรวจสอบจำนวนวัตถุดิบคงเหลือในสต็อก ตั้งราคาสินค้าที่วางขาย จัดการบัญชี จัดการบุคลากร และการอัพเกรดร้านค้าของตัวเอง

หน้าคลังเก็บของ
หน้าจัดการตั้งราคาสินค้าที่วางขาย
หน้าจัดการบัญชี
หน้าจัดการบุคลากร
หน้าอัพเกรด

รูปแบบการทำงานโดยรวม

เมื่อเจ้าของธุรกิจต้องการเปิดรับลูกจ้างเข้ามาทำงานในธุรกิจของตัวเอง จะสามารถทำได้ในหน้าจัดการบุคลากรตามรูปภาพด้านบน ซึ่งสามารถประกาศรับพนักงานโดยเขียนข้อความประกาศ

จากนั้นบันทึกข้อความประกาศและทำการประกาศรับสมัครพนักงานโดยการคลิกปุ่มด้านขวาบน

จากนั้นผู้เล่นท่านอื่นที่ไม่ได้ทำงานอยู่ภายใต้ระบบธุรกิจ จะสามารถขอสมัครเข้างานโดยไปที่ Job Center

จากนั้นเจ้าของธุรกิจที่ได้รับคำขอสมัครงานจะมาสามารถยอมรับหรือปฏิเสธผู้สมัครงานได้ผ่านระบบจัดการธุรกิจ (POS)

โดยเมื่อยกตัวอย่างการทำงานทั้งหมด เช่น มีลูกค้าเข้ามาออเดอร์ที่ร้านค้ารายย่อย Burger Horny’s ทางร้านค้าที่ได้รับออเดอร์ จะได้รับเงินเข้าสู่บัญชีของธุรกิจทันที ซึ่งในกรณีที่มีการยกเลิกออเดอร์จะมีการคืนเงินให้ลูกค้าโดยหักจากบัญชีธุรกิจอัตโนมัติ

จากนั้นเมื่อมีพนักงานที่เข้างานมาทำการดำเนินการรับออเดอร์ที่หน้าร้านแล้ว

จะต้องเดินเข้าไปในครัวเพื่อทำการทำออเดอร์ดังกล่าว ซึ่งในกรณีนี้ หากทางร้านไม่ได้ทำการสต็อกวัตถุดิบไว้ภายในร้านเลย ระบบจะทำการแจ้งเตือนและไม่ให้ดำเนินการต่อ

ผู้เล่นที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าของร้านหรือผู้จัดการร้าน จำเป็นต้องเดินทางไปยังธุรกิจอุตสาหกรรมที่ธุรกิจของตนอยู่ภายใต้เพื่อทำการสั่งซื้อวัตถุดิบ (ในกรณีนี้ Supplier)

จากนั้นเมื่อรายย่อยได้ทำการสั่งซื้อวัตถุดิบแล้ว ทางเจ้าของธุรกิจ Supplier จะต้องรับออเดอร์

จากนั้นจึงจะสามารถสั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศในหน้าต่าง ‘สั่งวัตถุดิบ’ ได้

โดยเมื่อทำการสั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศแล้ว จะเป็นหน้าที่ของธุรกิจ Logistic ในการนำวัตถุดิบจากท่าเรือไปส่งยังธุรกิจที่สั่งวัตถุดิบมา

เมื่อพนักงาน Logistic ได้ทำการรับออเดอร์แล้ว จะมี Blips นำทางขึ้นมาบนแผนที่ โดยผู้เล่นจะต้องขับรถ ‘Pounder 2’ มาขนสินค้าเพื่อไปส่งยังจุดหมาย

เมื่อนำสินค้าใส่รถขนสินค้าแล้ว Blips บนแผนที่จะอัพเดท เพื่อนำทางไปยังจุดหมายที่ต้องส่งสินค้า

เมื่อถึงจุดหมายแล้ว สามารถ Interact ที่รถขนสินค้าเพื่อ Drop Off เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการสำหรับ Logistic

เมื่อ Logistic ทำการส่งมอบวัตถุดิบให้แก่ Supplier เรียบร้อย เจ้าของธุรกิจจึงจะสามารถกดเริ่มการผลิตได้

เมื่อเจ้าของธุรกิจสั่งเริ่มการผลิตแล้ว พนักงานจึงจะสามารถมาที่จุดตั้งค่าการผลิตเพื่อทำการเลือกสินค้าที่จะเข้าไลน์ผลิต

การผลิตของธุรกิจอุตสาหกรรมจะเป็นการวัตถุดิบ A แปรรูปเป็นวัตถุดิบ B จากนั้นจึงแปรรูปเป็นสินค้า C และแพ็กใส่กล่องเพื่อนำส่งให้แก่ธุรกิจที่ทำการออเดอร์เข้ามา

เมื่อพนักงานทำการแปรรูปวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าของธุรกิจจึงจะสามารถกดปุ่ม ‘ผลิตเสร็จแล้ว’ เพื่อเรียก Logistic เข้ามารับสินค้าไปส่ง

เมื่อสถานะกลายเป็น ‘รอขนส่ง’ แล้วออเดอร์จะเข้ามาอยู่ในระบบของ Logistic

และเมื่อ Logistic ทำการรับออเดอร์และทำการจัดส่งไปยังธุรกิจรายย่อยเรียบร้อยแล้ว วัตถุดิบดังกล่าวก็จะเข้าไปอยู่ภายในคลังของธุรกิจ ซึ่งสามารถนำไปใช้ผลิตออเดอร์ที่ลูกค้าเข้ามาสั่งได้

เมื่อทำอาหารเสร็จ 1 ออเดอร์ ผู้เล่นจะได้รับไอเทมในแต่ละธุรกิจดังนี้

 • หากสั่งออเดอร์จากธุรกิจร้านอาหาร ผู้เล่นจะได้รับ Food Pack
 • หากสั่งออเดอร์จากธุรกิจร้านเช่าจักรยาน ผู้เล่นจะได้รับ Pro Bike Rental Card ซึ่ง 1 ใบจะมีจำนวนครั้งการใช้งานที่จำกัด และมีเงื่อนไขในการเบิกจักรยานดังนี้
  • เมื่อเบิกจักรยานออกมาแล้วหากไม่ทำการ Interact เพื่อเก็บจักรยาน จะต้องรอ 30 นาทีก่อนที่จะเบิกได้ใหม่
  • ในกรณีที่เก็บจักรยานแล้วสามารถเบิกได้ทันที
 • หากสั่งออเดอร์จากธุรกิจประเภทโรงประกอบยานพาหนะ (สั่งจากร้านขายยานพาหนะ PDM) จะได้รับกุญแจ Vehicle Key

ในกรณีที่ช่องเก็บของในตัวผู้เล่นเต็ม ไม่สามารถถือไอเทมได้ หรือไม่ได้ทำการออนไลน์อยู่ในขณะนั้น สินค้าจะเข้าไปอยู่ใน Mailbox

ระบบการจ่ายเงินเดือนและภาษี

ธุรกิจจะมีการจ่ายเงินให้แก่พนักงาน รวมถึงจ่ายภาษีให้แก่รัฐในเวลา 19:00 ของทุกวัน โดยจะมีเงื่อนไขการจ่ายเงินดังนี้

 • เจ้าของธุรกิจสามารถกำหนดจำนวนเงินที่จะจ่ายให้แก่พนักงานต่อ 1 คนได้ ผ่านหน้าบุคลากร
 • การกำหนดเงินที่จะจ่ายต่อ 1 คน สามารถกำหนดได้ 1 ครั้ง / 24 ชั่วโมงเท่านั้น
 • หากระบบคำนวณเงินรวมทั้งหมดทุกคนแล้ว (รวมถึงเจ้าของร้านด้วย) หากเงินภายในบัญชีร้านมีไม่พอ ระบบจะไม่ทำการจ่ายเงินเดือน
 • ระบบจะทำการจ่ายเงินเดือนไปในช่องทางดังนี้ตามลำดับความสำคัญ (Priority)
  • ในกรณีที่ผู้เล่นมีธนาคาร ระบบจะทำการฝากเงินเข้าธนาคาร
  • ในกรณีที่ผู้เล่นไม่มีธนาคาร ระบบจะทำการเพิ่มเงินในตัวละครของผู้เล่น

จากนั้นจึงจะจ่ายภาษีให้แก่รัฐ

 • เงินที่ลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามา ระบบจะนับเป็นเงินได้
 • เงินที่จ่ายให้”ผ่านระบบ”ให้ธุรกิจอื่นๆ หรือทำการ Refund ให้ลูกค้า”ผ่านระบบ” นับเป็นรายจ่าย
 • สำหรับเงินที่ฝากเข้ามา หรือถอนออกไป ระบบจะไม่นำมาคำนวณ
 • ดังนั้นยกตัวอย่าง เช่น
  • ถ้าได้เงินจากลูกค้า 5,000
  • สั่งวัตถุดิบไป 1,500
  • จ่ายเงินเดือนไปทั้งหมด 1,000
   • สมมุติว่าเก็บภาษีที่ 30%
   • ภาษีที่จะโดนระบบหักเข้ารัฐคือ (5,000-1500-1000) * 0.30 = 750

ระบบงาน NPC สำหรับธุรกิจประเภทร้านอาหาร

(ในอนาคตจะมีงาน NPC สำหรับธุรกิจประเภทอื่น) เมื่อผู้เล่นกดรับงานประเภท “จัดส่ง” แล้ว จะมี Blips ขึ้นมาอยู่บนแผนที่ และจะไม่สามารถ Cancel งานได้ ผู้เล่นจะต้องทำการทำออเดอร์ที่ครัว โดยเมื่อทำอาหารเสร็จแล้ว ออเดอร์จะไม่หายไปจากระบบ จำเป็นต้องทำ Food Pack ที่อยู่ในช่องเก็บของของผู้เล่น ไปส่งตามจุดที่ขึ้นบนแผนที่ก่อน

เมื่อกดส่งแล้ว จะถือว่าเป็นการจบงาน โดย NPC จะรับ Food Pack ที่มีเงื่อนไขดังนี้

 • Food Pack สามารถทำจากออเดอร์ไหนก็ได้ เพียงแค่ต้องมีอาหารที่ตรงตามความต้องการของออเดอร์นั้นๆ
 • อาหารใน Food Pack ต้องยังไม่หมดอายุ หากหมดอายุ หรือหาย สามารถทำใหม่ได้ที่ครัว

สำหรับงาน NPC จะได้รับเงินตอบแทนเข้าบัญชีธุรกิจก็ต่อเมื่อทำการส่งออเดอร์เรียบร้อยแล้ว

ปรับปรุงระบบ Paint Job ของระบบแต่งรถ

แก้ไขให้ตัวระบบแต่งรถ ดึงสีพิเศษ (Paintjob) ของทางตัวเกมออกมาให้เป็นไปอย่างถูกต้องอย่างที่ควรจะเป็น (เหมือนกับที่ตัวเกมหลักใช้งานอยู่) ส่งผลให้สี Paintjob เพิ่มจาก 16 สีเป็น 82 สี

สามารถดู Showcase สำหรับ PaintJob แต่ละสีได้ที่นี่

GAMEPLAY CHANGES

ร้านค้ารถยนต์ Premium Deluxe Motorsport

 • เปลี่ยนแปลงการได้มาของรถยนต์ โดยเมื่อผู้เล่นซื้อยานพาหนะแล้ว จะเป็นการวางออเดอร์กับทาง Tuner Shop หรือ The Lost MC เพื่อทำการประกอบรถยนต์ โดยผู้เล่นจะได้กุญแจก็ต่อเมื่อธุรกิจดังกล่าวทำออเดอร์เสร็จ

ระบบเก็บสมุนไพร

 • นำระบบเก็บสมุนไพรออก โดยจะเปลี่ยนเป็นการสั่งจากธุรกิจขายยา Truthorganic แทน

ระบบซ่อมด่วน

 • นำระบบซ่อมยานพาหนะที่จุดแต่งรถออก โดยจะเปลี่ยนเป็นการซ่อมตามธุรกิจอู่ซ่อมแทน

ระบบคราฟ

 • นำจุดคราฟกล่องซ่อมรถ, กล่องจูนรถ ออกจากระบบ
 • นำจุดคราฟ Brewing Stand ของหมอออกจากระบบ
 • นำ Bandage, Saline, First Aid Kit ออกจากระบบคราฟ

Lockers

 • นำ Locker ของระบบธุรกิจเก่า อาทิเช่น ร้านอาหาร, UwU Cafe, Vanilla Unicorn, Triad Record และ Lost MC ออก

ระบบมือถือ

 • นำแอพของระบบธุรกิจเก่าออก

ระบบล็อกประตู

 • นำการล็อกประตูของ Uwu Cafe และ Vanilla Unicorn ออกจากระบบ

ร้านค้าหน่วยงาน

 • นำ Bandage ออกจากร้านค้าหน่วยงานแพทย์และตำรวจ

ระบบคุ้ยขยะ

 • นำไอเท็มบางชิ้นออกจากระบบคุ้ยขยะ และเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ดรอปตามที่ควรจะเป็น

BUG FIXES

Bandage

 • สำหรับผู้เล่นที่มีโอกาสได้รับการป้องกันจาก Sun Rune: Free 2 Play จะไม่ถูกหักของแล้ว

Medkit

 • สำหรับผู้เล่นที่สวมใส่ Sun Rune: Healer จะได้รับจำนวนการฮีลเพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ที่รูนมี

Rune

 • สำหรับผู้เล่นที่สวมใส่ Sun Rune: Faster และ Star Rune: Speeder จะไม่ลดเวลา Process ขณะนำรถ Payload เข้าจุดแล้ว

Thank you for playing Friends Project, and see you all!

Sincerely,

TANX – Project Director / Level Designer
Holfz – Developer
BrokenXP – Senior Developer / Networking Engineer

Friends Project: 2.1.3 Patch Notes

INVENTORY REWORK

Broken Inventory ที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันเป็นระบบที่มาจากส่วนหนึ่งของระบบโครงสร้างระบบ Core System ที่อยู่มาตั้งแต่ Friends Project ถูกก่อตั้งขึ้นมา โดยมีอายุการใช้งานรวมทั้งหมด 1,138 วัน (3.1 ปี) ซึ่งเมื่อเซิร์ฟเวอร์ได้มีการพัฒนาในระบบส่วนอื่นขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ระบบ Inventory ไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาในด้าน Performance อาทิเช่น ผู้เล่นที่มีของเยอะและเป็น VIP ทำให้มีช่องเยอะ จะเกิดอาการหน่วง หรือ UI จะ Freeze ไปช่วงหนึ่งเมื่อเปิด Locker

ทีมงานจึงได้ Rework ระบบ Inventory ใหม่ทั้งหมดในส่วนของ UI เพื่อพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย Inventory ใหม่จะได้รับ Feature หลักๆใหม่ดังนี้

Redesign ให้แสดง Item 100 ชิ้นต่อหน้า

สืบเนื่องจากปัญหาที่พูดถึงไปด้านบน ทีมงานจึง Redesign หน้าต่าง Inventory ใหม่โดยการแบ่งเป็นหน้าๆ โดยแต่ละหน้าจะแสดง Item 100 ชิ้น ผู้เล่นสามารถสับเปลี่ยนหน้าโดยการเลื่อน Scroll เม้าส์

เพิ่ม Feature Double Click เพื่อใช้ไอเทม

ผู้เล่นที่เปิดหน้าต่างช่องเก็บของ และกำลังแสดงช่องเก็บของในส่วนของตัวเองอย่างเดียว (เปิดผ่านการกดปุ่มเปิดช่องเก็บของปกติ ไม่ได้เปิดช่องเก็บของ Locker หรือช่องเก็บของอื่นๆร่วมด้วย) สามารถ Double Click ที่ไอเทมชิ้นนั้นๆเพื่อใช้งานได้แล้ว (ไม่จำเป็นต้องคลิกขวาและเลือกใช้งาน)

เพิ่ม Ctrl Click (ระบุจำนวน), Shift Click (ย้ายทั้งหมด) เพื่อย้ายของ

ผู้เล่นที่เปิดหน้าต่างช่องเก็บของผู้เล่นท่านอื่น หรือ Locker สามารถใช้ Hotkey ดังกล่าวในการย้ายของระหว่างตัวผู้เล่นและช่องเก็บของรองได้แล้ว

Dialog ในการ Give หรือเคลื่อนย้ายจำนวนเงิน จะมี Quick Amount ให้ผู้เล่น รวมถึงปุ่ม Max และ Reset

Hot Wheel

ช่อง 6-10 (แถวบนสุดที่มี Hilight สีทอง) เมื่อผู้เล่นนำไอเทมที่สามารถใช้งานได้ใส่เอาไว้ ผู้เล่นสามารถกดใช้ไอเทมได้จาก Hot Wheel (F4) โดยปุ่มที่เปิด Hot Wheel สามารถตั้งค่าได้เหมือน Keybinding ตามปกติ

การปรับปรุง UX (User Experience) อื่นๆ

 • ปรับปรุงให้ Inventory ทำงานได้ไวขึ้น
 • Dialog Give/Move Item จะมีลูกศรบอกว่าย้ายไปไหนและย้ายไป Slot ไหน
 • แก้ไขให้การคำนวนและแสดงช่องที่สามารถใช้งานได้ ไม่นับรวมช่อง Hotslots 1-5 (A.K.A +5 ช่องสำหรับทุกคนรวมถึงคนที่ไม่ได้เป็นผู้เล่น VIP)

GARAGE REWORK

ทีมงานได้ทำการ Rework UI Garage ใหม่ ซึ่งผู้เล่นสามารถเบิกและชำระค่า Impound และรับรถได้ภายในจุดเดียว รวมถึงการที่ผู้เล่นสามารถเปิดท้ายรถของยานพาหานะคันนั้นๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องเบิกออกมาได้แล้ว

NEW CONTENT

Rune System

เพิ่มไอเทมจำพวก “Rune” เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ โดยรูน (Rune) คือของที่ตัวละครของผู้เล่นนั้นสามารถสวมใส่เข้าช่อง Rune ของ Inventory เพื่อให้ได้มาถึงความสามารถหรือค่าสถานะเพิ่มเติม โดยแต่ละรูนจะมีคุณสมบัติที่สามารถสุ่มออกมาได้แตกต่างกันไปดังนี้

Star Rune (สีเหลือง)

สามารถสุ่มคุณสมบัติออกมาได้ดังนี้:

 • เพิ่มความสามารถในการ Skip มินิเกมงานขาว (จะไม่นับรวม Minigame ที่เล่นโดยระบบ อาทิเช่นเบ็ดตกปลา AI)
  • ระดับความหายาก 1 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 1-5%
  • ระดับความหายาก 2 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 6-10%
  • ระดับความหายาก 3 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 11-15%
  • ระดับความหายาก 4 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 16-25%
  • ระดับความหายาก 5 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 26-40%
 • เพิ่มความสามารถในการ Skip มินิเกมงานดำ
  • ระดับความหายาก 1 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 1-2%
  • ระดับความหายาก 2 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 3-6%
  • ระดับความหายาก 3 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 7-11%
  • ระดับความหายาก 4 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 12-20%
  • ระดับความหายาก 5 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 21-30%
 • เพิ่มความสามารถในการลดเวลาหลอด Process
  • ระดับความหายาก 1 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ในการหักลดได้: 1-7%
  • ระดับความหายาก 2 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ในการหักลดได้: 8-10%
  • ระดับความหายาก 3 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ในการหักลดได้: 11-15%
  • ระดับความหายาก 4 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ในการหักลดได้: 16-18%
  • ระดับความหายาก 5 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ในการหักลดได้: 19-25%
 • เพิ่มความสามารถในการสุ่มออกไอเทม x2 (เฉพาะของที่ได้รับงานขาวและงานดำ)
  • ระดับความหายาก 1 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 1-2%
  • ระดับความหายาก 2 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 3-6%
  • ระดับความหายาก 3 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 7-11%
  • ระดับความหายาก 4 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 12-20%
  • ระดับความหายาก 5 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 21-30%

Moon Rune (สีเขียว)

สามารถสุ่มคุณสมบัติออกมาได้ดังนี้:

 • เพิ่มความสามารถเมื่อทำงานขาว มีโอกาสเพิ่มน้ำและอาหาร 2 หน่วย
  • ระดับความหายาก 1 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 5-7%
  • ระดับความหายาก 2 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 8-12%
  • ระดับความหายาก 3 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 12-15%
  • ระดับความหายาก 4 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 16-19%
  • ระดับความหายาก 5 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 20%
 • เพิ่มความสามารถเมื่อทำการคราฟ จะเพิ่มโอกาสในการคราฟ 10%
  • ระดับความหายาก 1 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 2 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 3 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 4 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 5 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
 • เพิ่มความสามารถเมื่อโดนสาป จะมีโอกาสที่ไม่โดนคำสาป หรือ สะท้อนคำสาปกลับไปหาคนสาป
  • ระดับความหายาก 1 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 10% (ไม่โดนคำสาป) / 1% (สะท้อนคำสาป)
  • ระดับความหายาก 2 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 15% (ไม่โดนคำสาป) / 5% (สะท้อนคำสาป)
  • ระดับความหายาก 3 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 20% (ไม่โดนคำสาป) / 10% (สะท้อนคำสาป)
  • ระดับความหายาก 4 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 25% (ไม่โดนคำสาป) / 15% (สะท้อนคำสาป)
  • ระดับความหายาก 5 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 30% (ไม่โดนคำสาป) / 20% (สะท้อนคำสาป)
 • เพิ่มจำนวนการได้รับ Pet Coin และ Raw Coin
  • ระดับความหายาก 1 มีโอกาสในการได้รับเหรียญเพิ่ม: 1-5 ชิ้น
  • ระดับความหายาก 2 มีโอกาสในการได้รับเหรียญเพิ่ม: 6-10 ชิ้น
  • ระดับความหายาก 3 มีโอกาสในการได้รับเหรียญเพิ่ม: 11-15 ชิ้น
  • ระดับความหายาก 4 มีโอกาสในการได้รับเหรียญเพิ่ม: 16-20 ชิ้น
  • ระดับความหายาก 5 มีโอกาสในการได้รับเหรียญเพิ่ม: 21-30 ชิ้น

Sun Rune (สีแดง)

สามารถสุ่มคุณสมบัติออกมาได้ดังนี้:

 • เพิ่มความสามารถในการลดเวลาหลอด Process
  • ระดับความหายาก 1 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ในการหักลดได้: 1-7%
  • ระดับความหายาก 2 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ในการหักลดได้: 8-10%
  • ระดับความหายาก 3 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ในการหักลดได้: 11-15%
  • ระดับความหายาก 4 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ในการหักลดได้: 16-18%
  • ระดับความหายาก 5 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ในการหักลดได้: 19-25%
 • เพิ่มความสามารถเมื่อใช้งานไอเทมยา / เกราะ จะได้รับเปอร์เซ็นต์ค่าการรักษาเพิ่ม
  • ระดับความหายาก 1 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มได้: 1-20%
  • ระดับความหายาก 2 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มได้: 21-40%
  • ระดับความหายาก 3 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มได้: 41-60%
  • ระดับความหายาก 4 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มได้: 61-80%
  • ระดับความหายาก 5 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มได้: 81-100%
 • เพิ่มความสามารถเมื่อชุบผู้เล่นขึ้นมา ผู้เล่นคนดังกล่าวจะได้รับเลือดและเกราะเพิ่ม
  • ระดับความหายาก 1 เพิ่มเลือด: 50 หน่วย
  • ระดับความหายาก 2 เพิ่มเลือด: 60 หน่วย
  • ระดับความหายาก 3 เพิ่มเลือด: 70 หน่วย
  • ระดับความหายาก 4 เพิ่มเลือด: 80 หน่วย
  • ระดับความหายาก 5 เพิ่มเลือด: 100 หน่วย / เพิ่มเกราะ: 20 หน่วย
 • เพิ่มความสามารถเมื่อใช้ไอเทม จะมีโอกาสที่ไอเทมไม่สูญหาย (เฉพาะของปั้มและกล่องกระสุนปืน)
  • ระดับความหายาก 1 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 1-2%
  • ระดับความหายาก 2 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 3-6%
  • ระดับความหายาก 3 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 7-11%
  • ระดับความหายาก 4 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 12-17%
  • ระดับความหายาก 5 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 18-30%

Haze Rune (สีม่วง)

สามารถสุ่มคุณสมบัติออกมาได้ดังนี้:

 • เพิ่มความสามารถในการสไลด์ และก้มใช้งานไอเทมประเภทยาแก่ตัวละครของผู้เล่น
  • ระดับความหายาก 1 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 2 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 3 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 4 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 5 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
 • เพิ่มความสามารถในการที่ตัวละครของผู้เล่นจะมีโอกาสไม่ล้มเมื่อถูกยิงด้วยปืนล้ม
  • ระดับความหายาก 1 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 1-3%
  • ระดับความหายาก 2 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 4-6%
  • ระดับความหายาก 3 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 7-9%
  • ระดับความหายาก 4 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 10-15%
  • ระดับความหายาก 5 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 16-20%
 • เพิ่มความสามารถในการที่ตัวละครของผู้เล่นจะมีโอกาสใช้งานไอเทมและความคงทนไม่ลด
  • ระดับความหายาก 1 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 10%
  • ระดับความหายาก 2 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 15%
  • ระดับความหายาก 3 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 20%
  • ระดับความหายาก 4 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 25%
  • ระดับความหายาก 5 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 30%
 • เมื่อตัวละครผู้เล่นเสียชีวิตจากระเบิด จะเกิดใหม่ตรงจุดนั้นและมี HP 1 หน่วย (Cooldown 30 วินาที)
  • ระดับความหายาก 1 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 2 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 3 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 4 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 5 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%

Dusk Rune (สีเทา)

สามารถสุ่มคุณสมบัติออกมาได้ดังนี้:

 • เพิ่มความสามารถในการบังคับรถกลางอากาศ
  • ระดับความหายาก 1 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 2 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 3 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 4 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 5 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
 • เพิ่มความสามารถในการใช้อาวุธบนยานพาหนะประเภทมอเตอร์ไซค์
  • ระดับความหายาก 1 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 2 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 3 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 4 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 5 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
 • เพิ่มความสามารถให้รถไม่ดับเมื่อขับรถชน
  • ระดับความหายาก 1 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 2 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 3 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 4 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 5 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
 • เพิ่มความสามารถทำให้รถที่ผู้เล่นขับอยู่สะอาดตลอดเวลา
  • ระดับความหายาก 1 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 2 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 3 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 4 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 5 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%

PIMALIVE Rune (สีฟ้า)

สามารถสุ่มคุณสมบัติออกมาได้ดังนี้:

 • เพิ่มความสามารถเมื่อทำการสังหารผู้เล่นคนอื่น ปืนที่ถืออยู่จะได้รับการรีโหลดกระสุน
  • ระดับความหายาก 1 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 1-10%
  • ระดับความหายาก 2 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 11-20%
  • ระดับความหายาก 3 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 21-30%
  • ระดับความหายาก 4 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 31-40%
  • ระดับความหายาก 5 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 41-50%
 • เพิ่มความสามารถในการลดการสั่นของหน้าจอเมื่อทำการยิงปืน
  • ระดับความหายาก 1 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ในการหักลดได้: 1-30%
  • ระดับความหายาก 2 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ในการหักลดได้: 31-50%
  • ระดับความหายาก 3 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ในการหักลดได้: 51-70%
  • ระดับความหายาก 4 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ในการหักลดได้: 71-90%
  • ระดับความหายาก 5 มีเปอร์เซ็นต์ในการหักลด: 100%
 • เพิ่มความสามารถเมื่อทำการสังหารผู้เล่นคนอื่น จะเพิ่มเลือดและเกราะ
  • ระดับความหายาก 1 เพิ่มเลือด: 5 หน่วย
  • ระดับความหายาก 2 เพิ่มเลือด: 10 หน่วย
  • ระดับความหายาก 3 เพิ่มเลือด: 15 หน่วย
  • ระดับความหายาก 4 เพิ่มเลือด: 20 หน่วย
  • ระดับความหายาก 5 เพิ่มเลือด: 20 หน่วย / เพิ่มเกราะ: 20 หน่วย
 • เพิ่มความสามารถเมื่อถูกยิงจากผู้เล่นท่านอื่น จะมีโอกาสได้รับสถานะ Immunity 2 วินาที (Cooldown: 30 วินาที)
  • ระดับความหายาก 1 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 1-3%
  • ระดับความหายาก 2 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 4-7%
  • ระดับความหายาก 3 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 8-12%
  • ระดับความหายาก 4 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 13-18%
  • ระดับความหายาก 5 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 19-25%

โดยผู้เล่นจะได้รับรูนจากการนำ Fragment ของรูนต่างๆ ไปคราฟพร้อมกับ Magic Potion โดย Fragment ของรูนและ Magic Potion จะสามารถซื้อได้จาก Rune Shop (Paw Shop เก่า)

เมื่อผู้เล่นได้รับ Rune จากการคราฟมาเรียบร้อยแล้ว ผู้เล่นจะต้องนำรูนไปสุ่มคุณสมบัติที่ Rune Manage ทางด้านซ้ายของแผนที่

โดยการสุ่มจะใช้ Oak Card 3 ชิ้น และเงิน 100,000$ ในการสุ่ม โดยคุณสมบัติของรูนนั้นๆที่สุ่มออกมา จะติดตัว Rune ไปตลอด จนกว่าจะมีการแทนที่คุณสมบัติที่ใช้งานอยู่ หรือทำการสุ่มใหม่

หลังจากที่ผู้เล่นได้ใส่คุณสมบัติให้รูนเรียบร้อยแล้ว ผู้เล่นจำเป็นต้องลากรูนไปสวมใส่ในช่องของรูน เพื่อให้คุณสมบัติของรูนชิ้นนั้นๆมีผล

โดยรูนเมื่อผู้เล่นได้ทำการใส่คุณสมบัติให้ครั้งแรกแล้วจะมีการเสื่อมสภาพ โดยระยะเวลาการเสื่อมสภาพคือ 30 วัน เมื่อรูนเสื่อมสภาพแล้ว สามารถฟื้นฟู Rune ได้ที่ Rune Manage และการฟื้นฟูใช้ 10 Magic Potion และ 50 Pet Coin

รูนที่เสื่อมสภาพแล้วจะไม่แสดงผลบัพใดๆออกมา และไม่สามารถผนึกหรือสุ่มคุณสมบัติได้

ไอเทมประเภทรูนจะไม่หายเมื่อถูกบังคับเกิดใหม่ ไม่สามารถปล้นได้ และสามารถ Give ได้อย่างเดียว โดยรูนที่มีคุณสมบัติแล้วจะไม่สามารถ Give ได้ ผู้เล่นจะต้องทำการผนึกรูนก่อน โดยสามารถผนึกได้ที่ Rune Manage โดยใช้ Scroll และเงิน 1,000,000$ ในการผนึก และเมื่อผู้เล่นได้ทำการส่งของไปหาผู้เล่นท่านอื่นแล้ว รูนจะทำการคลายผนึกเอง

GAMEPLAY CHANGES

Control Points

ปรับปรุง Gameplay ของกิจกรรมยึดจุด โดยทุกวันจันทร์ จุดต่างๆจะเปิดรับสมัครแก๊งที่จะเข้าร่วมกิจกรรมยึดจุดของจุดนั้นๆ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • ผู้เล่นจำเป็นต้องอยู่ในแก๊งที่เป็นแก๊งที่อยู่ภายใต้ Panupong Corp. (PNP)
 • แก๊งของผู้เล่นสามารถสมัครเข้าร่วมได้แค่จุดเดียวเท่านั้น
 • สมาชิกที่ลงสมัครไม่จำเป็นต้องครบ 20 คนแต่ไม่สามารถส่งสมาชิกเกิน 20 คนได้
 • 1 จุดสามารถลงทะเบียนได้ 10 แก๊ง
 • ไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าแก๊ง ก็สามารถลงสมัครได้

เมื่อถึงเวลาที่เปิดยึดจุด และผู้เล่นเข้ายึดจุดและเป็นเจ้าของจุดในเวลานั้นเรียบร้อยแล้ว ทุกๆ 1 วินาที ผู้เล่นจะได้รับแต้ม 1 แต้ม และถ้าหากผู้เล่นที่ลงสมัครของแก๊งผู้เล่นตาย ผู้เล่นจะเสียแต้ม 2 แต้ม เมื่อเกิดใหม่ (ในกรณีที่ชุบเพื่อนทัน คะแนนจะไม่ลด)

หมายเหตุ: เมื่อถึงเวลากิจกรรมแล้ว ตัวละครผู้เล่นจะถูกตั้งค่าเวลาบังคับเกิด (ไม่ลบของในตัว) เป็น 60 วินาที

เมื่อถึงเวลาที่จุดล็อก จุดนั้นๆจะทำการสรุปคะแนน โดยผู้เล่นที่ได้แต้มเยอะที่สุดจะเป็นเจ้าของ (หากไม่มีคนลงทะเบียน จุดนั้นจะไม่มีเจ้าของ) ผู้เล่นจะได้รับบัพของจุดนั้นๆตามปกติ รวมถึงภาษีที่ได้จากการปล้นบ้านด้วย และผู้เล่นจะสามารถเข้าถึง Shop และ Craft ของจุดนั้นๆได้เป็นสิทธิพิเศษเพิ่มเติม

BUG FIXES

 • แก้ไขปัญหาการที่รถดับ และยังสามารถลงแล้วขึ้นกลับมาขับได้ตามปกติ
 • แก้ไขปัญหาแฟชั่นเข้าบ้านปักแล้วหาย ต้องกดใช้ใหม่ 2 ครั้ง
  • หมายเหตุ: ระบบจะพยายาม Replace แฟชั่นที่ผู้เล่นสวมใส่อยู่ให้อัตโนมัติ ตามความสามารถของระบบที่สามารถตรวจพบและแก้ไขได้
 • แก้ไขปัญหาเวลากดปุ่มนอน ถ้าโดนยิงหรือโดนตีด้วยอาวุธประชิด จะต้องกด X เพื่อยกเลิก Z ก่อนหน้านี้ก่อนถึงจะ Z ใหม่ได้
 • แก้ไขช่องโหว่เมื่อตัวละครผู้เล่นเมา และกดใช้ Emote เพื่อไม่ให้หัวหมุน
 • แก้ไขปัญหาเมื่อมีผู้เล่น Safe respawn แล้วเคสของผู้เล่นที่เป็นหมอไม่หาย

ETC

ปรับแก้ไขสิทธิในการเข้าถึงของแก๊งดังนี้:

 • สำหรับแก๊งที่ไม่ได้อยู่ใน Panupong Corp. (PNP):
  • แก๊งของผู้เล่นจะไม่สามารถไถอาวุธได้
  • แก๊งของผู้เล่นจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมยึดจุดได้
  • แก๊งของผู้เล่นจะไม่สามารถเข้าถึงคราฟของ Gang Center ได้
  • ผู้เล่นจะติด Cooldown ในการเข้า / ออกแก๊ง 1 อาทิตย์
 • สำหรับแก๊งที่อยู่ใน Panupong Corp. (PNP):
  • ผู้เล่นสามารถเข้าถึงทุกอย่างที่กล่าวไปด้านบนได้ตามปกติ
  • ผู้เล่นจะติด Cooldown ในการเข้า / ออกแก๊ง 1 อาทิตย์

ปรับเปลี่ยนไอเทมใน Friends Box:

 • นำไอเทมออกดังนี้:
  • Holy Water
  • A Card

ปรับเปลี่ยนไอเทมใน Friends Gachapon B:

 • นำไอเทมออกดังนี้:
  • Weapon Ticket S
  • Part B
 • นำไอเทมเข้าดังนี้:
  • Boxing Blueprint
  • Part C

Guardian Shield:

 • แก้ไขให้ Guardian Sheid สามารถถือได้ไม่เกิน 1 ชิ้น

ความเครียด:

 • แก้ไขให้ความเครียดมีเอฟเฟกที่ทำให้จอสั่นกว่าเดิม

ลักพาตัว:

 • แก้ไขให้แจ้งเตือนหาผู้เล่นที่เป็นตำรวจถี่ขึ้นจาก 3 นาทีเป็น 1 นาที
 • หากผู้เล่นอุ้มสำเร็จ จะได้รับ Oak Card 1 ชิ้น

คุ้ยถังขยะ:

 • นำไอเทมออกดังนี้:
  • Rifle Blueprint
  • Pistol Blueprint

การคราฟ:

 • แก้ไขวัตถุดิบในการคราฟถังดำน้ำเป็น: Wood Pack x10 + 1000$
 • เพิ่มเงินที่ใช้ในการคราฟ Part A, B, S จาก 150$ เป็น 1500$
 • เพิ่มเงินที่ใช้ในการคราฟ Bomb Your Father ทั้งสามแบบเป็น 1000$
 • เปลี่ยนสูตรคราฟไอเทมต่อไปนี้
  • Pool Cue: ใช้ Boxing Blueprint 1 ชิ้น + Part C 2 ชิ้น + Part B 2 ชิ้น / เงิน 5000$ + เงินผิดกฎหมาย 10000$
  • Bat: ใช้ Boxing Blueprint 1 ชิ้น + Part C 2 ชิ้น + Part B 2 ชิ้น / เงิน 5000$ + เงินผิดกฎหมาย 10000$
  • Golf Club: ใช้ Boxing Blueprint 1 ชิ้น + Part C 2 ชิ้น + Part B 2 ชิ้น / เงิน 5000$ + เงินผิดกฎหมาย 10000$
  • Knuckle: ใช้ Boxing Blueprint 1 ชิ้น + Part C 2 ชิ้น + Part S 2 ชิ้น / เงิน 5000$ + เงินผิดกฎหมาย 10000$
  • Switch Blade: ใช้ Boxing Blueprint 1 ชิ้น + Part C 5 ชิ้น + Part S 15 ชิ้น / เงิน 5000$ + เงินผิดกฎหมาย 10000$
  • Bottle: ใช้ Boxing Blueprint 1 ชิ้น + Part C 5 ชิ้น + Part S 15 ชิ้น / เงิน 5000$ + เงินผิดกฎหมาย 10000$
  • Dagger: ใช้ Boxing Blueprint 1 ชิ้น + Part C 5 ชิ้น + Part S 15 ชิ้น / เงิน 5000$ + เงินผิดกฎหมาย 10000$
  • Knife: ใช้ Boxing Blueprint 1 ชิ้น + Part C 5 ชิ้น + Part S 15 ชิ้น / เงิน 5000$ + เงินผิดกฎหมาย 10000$

ความคงทนอาวุธ:

 • ในลิสต์ที่มีการปรับเปลี่ยนสูตรคราฟ ปรับความคงทนต่อการตี 1 ครั้ง -0.15%

Payload:

 • เพิ่ม Slots ทีมที่เป็นของอาชีพหมอ
 • หากผู้เล่นเข้าร่วมกิจกรรม Payload จะได้รับ Oak Card 1 ชิ้น (สำหรับวันที่เล่นโหมดเดี่ยว), 2 ชิ้น (สำหรับวันที่เล่นโหมดทีม)

VIP:

 • เพิ่มช่องและน้ำหนักของ VIP Platinum และ Diamond ดังนี้:
  • น้ำหนัก:
   • Platinum 120kg -> 140kg
   • Diamond 240kg -> 280kg
  • ช่อง
   • Platinum 72 -> 80
   • Diamond 84 -> 100
 • หากผู้เล่นเป็น Diamond จะได้รับ Paycheck *2.5 (สำหรับ VIP Tier อื่นจะได้รับ Paycheck *2)
 • หากผู้เล่นเป็น VIP จะได้รับ Daily Limit ในการคราฟดังนี้
  • Gold: 10 ครั้ง
  • Platinum: 15 ครั้ง
  • Diamond: 20 ครั้ง

Emote:

 • เพิ่ม Emote ใหม่ดังนี้:
  • Dueng Dueng
  • Too Lazy
  • Bored
  • Sit Dueng
  • Flag 3
  • Flag 2
  • Huge Sign
  • Sad Yang Boi
  • Nerd
  • Brochure
  • Song Yang Bad
  • Crying
  • Crying Alone

เสื้อผ้า:

 • เพิ่มเสื้อผ้าใหม่ดังนี้:
  • ผู้ชาย
   • สร้อยคอ – 19, 24, 26
   • เสื้อภายใน – 26, 47
   • เสื้อภายนอก – 30, 46, 67
   • ทรงผม – 99-105, 109, 110
   • กางเกง – 29, 32
  • ผู้หญิง
   • สร้อยคอ – 2, 6, 7, 11, 13, 17, 25, 26, 61, 62
   • เสื้อภายใน – 16, 23, 24, 30, 31, 34, 37, 129
   • เสื้อภายนอก – 5, 17, 18, 32, 35, 36, 48, 55, 57, 58, 69, 70, 91, 96, 98, 102, 115, 117
   • ทรงผม – 18, 22, 23, 26, 33, 48, 49, 50, 51, 52, 64, 69, 71, 74, 76, 77
   • เสื้อเกราะ – 10, 11, 21
   • รองเท้า – 16, 20, 32

แฟชั่น:

 • นำแฟชั่นเก่าออกการการคราฟและ Fashion Box
 • เพิ่มแฟชั่นใหม่เข้าสู่การคราฟและ Fashion Box

Wheel of Fortune:

 • ลด % ของ Weed จาก 7.0% เหลือ 6.5%
 • นำรถลง Wheel ดังนี้
  • Nissan GTR R35 LBWK Silhouette
  • LEXUS LFA
  • BMW M6 Prior Design
  • Audi RS5 2021
  • Tesla Model S

ทีมงานขอขอบคุณผู้เล่นทุกท่านที่ยังสนับสนุน Friends Project สำหรับ Patch Note นี้ รีบเขียนมาก ขออภัยหากตกหล่นอะไรไป เนื่องจากงานอื่นตามติดชีวิตเพียบครับ – Holfz

สำหรับย่อยหวย สัญญาจะทำตามไปให้ภายในอาทิตย์หน้าครับ

Friends Project: 2.1.2 Patch Notes

NEW CONTENT

(สำหรับผู้เล่นที่เป็นประชาชน) อาวุธปืนถูกกฎหมาย

ผู้เล่นสามารถขอลงทะเบียนครอบครองอาวุธปืนถูกกฎหมายได้ที่ผู้เล่นที่มีบทบาทเป็นตำรวจ โดยผู้เล่นจำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนที่เป็นของผู้เล่นในการลงทะเบียนครอบครองอาวุธปืนถูกกฏหมาย

ซึ่งหลังจากผู้เล่นได้มีชื่อในระบบครองครอบอาวุธปืนถูกกฎหมายแล้ว ผู้เล่นจะสามารถเช่าซื้ออาวุธปืนถูกกฎหมายในราคา $100,000 ต่อ 1 กระบอกได้ที่ NPC ที่ใช้ในการไถอาวุธปืนผิดกฎหมาย ซึ่งจะอยู่ข้างหน้าสถานีตำรวจ Los Santos

อาวุธปืนที่ผู้เล่นจะได้ในการเช่าซื้อได้แก่ Advanced Rifle และอาวุธปืนจะมีอายุการใช้งาน 24 ชั่วโมง และหากหมดอายุแล้วจะลบออกเมื่อผู้เล่นใช้งานอยู่ หรือกดใช้ผ่าน Hotkey

(สำหรับผู้เล่นที่เป็นตำรวจ) ระบบลงทะเบียนอาวุธปืนถูกกฎหมาย

ผู้เล่นสามารถลงทะเบียนการครอบครองอาวุธปืนถูกหมายให้แก่ผู้เล่นท่านอื่นได้ โดยการเปิดหน้าจัดการสามารถทำได้โดยการกด F1 และเลือก Weapon License Management

หลังจากนั้นสามารถเลือกเมนู “เพิ่มทะเบียน” ด้านบน จากนั้นเลือกบัตรผู้เล่นที่ต้องการจะเพิ่มเข้าไปในการรายการทะเบียน

โดยผู้เล่นจะสามารถใส่ Keyword ที่ช่วยในการค้นหา และสำหรับ Note จะเป็นการเพิ่ม Comment อาทิเช่นเหตุผลในการเพิ่มทะเบียนนี้เข้ามา เป็นต้น

เมื่อเพิ่มแล้ว ผู้เล่นสามารถดูรายการทะเบียนทั้งหมดจากหัวข้อ ‘รายการทะเบียน’ ด้านบน ซึ่งในหน้านี้ผู้เล่นสามารถเลือกรายการทะเบียนที่ต้องการจะยกเลิกใบอนุญาต หรือปรับให้ใบอนุญาตสามารถใช้งานได้ (สามารถปรับดูรายการใช้งาน หรือรายการยกเลิกได้ที่มุมขวาบน รวมถึงการค้นหาตาม Keyword ด้วย)

โดยหากผู้เล่นต้องการจะดูประวัติการเปลี่ยนแปลงการอนุญาตของผู้เล่นท่านนั้นๆ สามารถทำได้โดยการกดเข้าไปในรายการของผู้เล่นท่านที่ต้องการ จากนั้นจะมาสามารถดูประวัติ หรือ Comment หมายเหตุต่างๆได้

เมื่อมีผู้เล่นที่ใช้อาวุธปืนถูกกฎหมายยิง จะมีปลอกกระสุนที่มีชื่อของผู้เล่นที่ทำการยิงตกอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ โดยปลอกกระสุนจะชื่อว่า Registered Casing และมีสีฟ้า ซึ่งแยกออกจากปลอกกระสุนปืนผิดกฎหมายที่เป็นสีเหลืองอย่างชัดเจน

ระบบผสานอาวุธปืน

ผู้เล่นสามารถทำการผสานอาวุธปืนเป็นอาวุธปืนใหม่ได้แล้ว โดยไปที่ร้านแต่งอาวุธปืนและทำการ Interact กับ Cashier ซึ่งจะมีหมวด Weapon Combine ที่ถูกเพิ่มเข้ามา

หลังจากนั้นผู้เล่นจะสามารถเลือกปืนที่จะใช้ในการผสานได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • Precision Rifle จำนวน 30 กระบอก สามารถผสานเป็น Remington 700 ได้ 1 กระบอก
  • ข้อมูลจำเพาะของปืน Remington 700
   • Damage ยิงโดนตัว – 51
   • Damage ยิงโดนหัว – 103
 • Carbine Rifle MK2 จำนวน 30 กระบอก สามารถผสานเป็น M4A1 Block II ได้ 1 กระบอก
  • ข้อมูลจำเพาะของ M4A1 Block II
   • Damage ยิงโดนตัว – 16
   • Damage ยิงโดนหัว – 32
 • Ceramic Pistol จำนวน 30 กระบอก สามารถผสานเป็น BERETTA M9A3 ได้ 1 กระบอก
  • ข้อมูลจำเพาะของ BERETTA M9A3
   • Damage ยิงโดนตัว – 22
   • Damage ยิงโดนหัว – 44
 • Pistol MK II จำนวน 30 กระบอก สามารถผสานเป็น SIG Sauer P320 M17 ได้ 1 กระบอก
  • ข้อมูลจำเพาะของ SIG Sauer P320 M17
   • Damage ยิงโดนตัว – 22
   • Damage ยิงโดนตัว – 44
 • Service Carbine จำนวน 30 กระบอก สามารถผสานเป็น HK416 SMR ได้ 1 กระบอก
  • ข้อมูลจำเพาะของ HK416 SMR
   • Damage ยิงโดนตัว – 15
   • Damage ยิงโดนหัว – 34
 • Military Rifle จำนวน 30 กระบอก สามารถผสานเป็น AK-74 ได้ 1 กระบอก
  • ข้อมูลจำเพาะของ AK-74
   • Damage ยิงโดนตัว – 20
   • Damage ยิงโดนตัว – 39
 • WM 29 Pistol จำนวน 30 กระบอก สามารถผสานเป็น Glock-19 Tactical ได้ 1 กระบอก
  • ข้อมูลจำเพาะของ Glock-19 Tactical
   • Damage ยิงโดนตัว – 24
   • Damage ยิงโดนหัว – 51
 • Combat MG MK II จำนวน 30 กระบอก สามารถผสานเป็น M249 ได้ 1 กระบอก
  • ข้อมูลจำเพาะของ M249
   • Damage ยิงโดนตัว – 16
   • Damage ยิงโดนหัว – 35
 • Heavy Rifle จำนวน 30 กระบอก สามารถผสานเป็น M110 ได้ 1 กระบอก
  • ข้อมูลจำเพาะของ M110
   • Damage ยิงโดนตัว – 17
   • Damage ยิงโดนหัว – 36

โดยอาวุธปืนที่ได้จากการผสานจะไม่เสียความคงทนเมื่อนำไปใช้ยิง ไม่สามารถปล้นได้ และใช้ A Card 2 ใบในการไถอาวุธ

งานกิจกรรมใหม่: ดำน้ำล่าสมบัติ

ในนาทีที่ 20 ของทุกๆชั่วโมง ระบบจะทำการสุ่มจุดที่ผู้เล่นสามารถดำน้ำล่าสมบัติได้ โดยจะสุ่ม 1 จุดจาก 6 จุดทั้งหมด และจุดที่สุ่มออกมาจะคงอยู่แค่ 20 นาทีเท่านั้น

โดยแต่ละจุดจะมีสีเป็นของตัวเอง (สามารถดูได้จากไอค่อนบนแผนที่) ซึ่งหากผู้เล่นเก็บกล่องในจุดดำน้ำนั้นๆแล้ว กล่องจะหายไปและต้องรอ 30 วินาที กล่องถึงจะปรากฎขึ้นมาให้เก็บใหม่ ซึ่งในกล่องจะมีโอกาสที่จะดรอป “Element Shard’ ตามสีของจุดนั้นๆ

งานกิจกรรมใหม่: คุ้ยถังขยะ

ในทุกๆชั่วโมงที่เป็นเลขคู่ ระบบจะเปิดให้ผู้เล่นสามารถทำการ Interact เพื่อคุ้ยถังขยะได้ ซึ่งระบบจะเปิดให้ผู้เล่นสามารถทำการคุ้ยถังขยะได้ 15 นาทีหลังจากเปิด

โดยจะใช้เวลา 7 วินาทีต่อการคุ้ยถังขยะ 1 ถัง และจะมีโอกาสดรอปของทั้งหมดที่มีภายในเซิร์ฟเวอร์ (ยกเว้น Element Shard และ Star Shard)

ไอเทมแฟชั่น

เพิ่มไอเทมแฟชั่นเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ โดยผู้เล่นสามารถกดใช้ไอเทมแฟชั่นเพื่อทำการตกแต่งตัวละครของผู้เล่นได้

ไอเทมแฟชั่นจะมีวิธีได้มา 2 วิธี

 • จากการทำ Element Shard ไปทำการ Craft ที่ Element Shards Smelt บนแผนที่ (ไอค่อนกล่องของขวัญสีชมพูบนแผนที่)
 • จากการเปิด Fashion Box โดยจะมีโอกาสออกไอเทมดังนี้
  • Fashion – 5%
  • Element Shard – 95%
 • ซึ่งไอเทม Fashion จะมีการันตีอยู่ที่ 90 กล่อง ในกรณีที่ไม่ได้รับไอเทมการันตีเลย

ซึ่งผู้เล่นสามารถนำไอเทมแฟชั่นที่ได้จากการเปิด Fashion Box ไปย่อยเป็น Black Star Shard ได้ โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน 1:1 จากนั้นผู้เล่นสามารถนำ Black Star Shard จำนวน 9 ชิ้น ไปคราฟเป็นไอเทม Fashion ชิ้นใหม่ได้ที่ Element Shards Smelt

ไอเทมแฟชั่นจะไม่สามารถขโมย ปล้น ได้ทุกกรณี ยกเว้นจะเกิดจากการ Give จากเจ้าของด้วยความเต็มใจ

บ้าน Interior ใหม่

เพิ่มบ้าน Interior ใหม่ที่พื้นที่ Nikola Place จำนวน 7 หลัง ซึ่งจะถูกนำไปประมูล (ไม่ลงขายในร้านค้าบ้านของระบบ)

ไอเทมใหม่: Guardian Shield

สำหรับผู้เล่นที่ครอบครอง Guardian Shield เอาไว้ในตัว ในกรณีที่ผู้เล่นถูกอุ้มยัดถัง และถูกบังคับเกิดใหม่ ไอเทม Guardian Shield จะปกป้องผู้เล่นจากการถูกลบไอเทมและเงินในตัวทั้งหมด โดย Guardian Shield จะหายไปหลังจากปกป้องผู้เล่นแล้วโดยอัตโนมัติ

Guardian Shield เป็นไอเทมติดตัวหลังจากทำการคราฟออกมาแล้วไม่สามารถทำการ Give ได้ ขโมยไม่ได้ นอกจากลบหรือโดนอุ้มยัดถังและหายไปเอง

Guardian Shield สามารถคราฟได้ที่ Loot Smelt โดยใช้ไอเทมดังนี้

 • เงินเขียว 2,000,000$
 • เงินแดง 100,000$
 • Deck Card 100 ชิ้น
 • Talisman 100 ชิ้น
 • Maneki Neko 20 ชิ้น
 • USB 20 ชิ้น

GAMEPLAY CHANGES

Health: ปรับให้ผู้เล่นไม่สามารถทำการกด E เพื่อเกิดใหม่หลังหมดเวลาได้ โดยผู้เล่นจะมีเวลา 30 นาทีก่อนที่ระบบจะบังคับ Respawn โดยของจะไม่หาย (“Safe’ Force Respawn)

Kidnap หรือการอุ้มยัดถัง: เปลี่ยนแปลงการนับเวลาใหม่ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • ผู้เล่นที่โดนยัดถัง หรือถังจะต้องอยู่บนรถที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เวลาบังคับเกิดใหม่ถึงจะลดลงมา
 • หากผู้เล่นที่โดนยัดถัง ทำการออกจากเซิร์ฟเวอร์ ระบบจะนับเวลาตามปกติโดยไม่ทำการ Freeze เวลาให้ ซึ่งถ้ากลับเข้าเกมมาหลังเวลาหมด จะถูกบังคับเกิดใหม่ทุกกรณี
 • หากผู้เล่นที่โดนยัดถัง โดนทำการกักศพ โดยรู้สึกหรือจับเวลาตั้งแต่ถูกยัดแล้วเกินเวลาไปมาก (เช่นโดนยัดถัง 10 นาที แล้วถูกกักศพให้เวลาไม่ลดเกิน 30 นาทีตั้งแต่โดนยัดแล้ว) สามารถติดต่อ Support เพื่อทำการตรวจสอบและช่วยเหลือได้ทุกกรณี

Garage:

 • นำ Garage ออกจากบ้าน Interior ทุกหลัง
 • เพิ่ม Garage เข้าไปเพิ่มเติม 10 จุด

ตำรวจ:

 • เพิ่มไอเทม Armor Plate เข้าสู่ร้านค้า
 • ไอเทม Armor Plate มีคุณสมบัติดังนี้:
  • น้ำหนัก 0.2KG
  • ระยะเวลาการใช้งานเท่ากับ Cocaine
  • เพิ่มเกราะ 50 หน่วย
 • ย้ายจุด Garage ตำรวจมาไว้ด้านนอก

BUG FIXES

 • Emote:
  • แก้ไขช่องโหว่ของการใช้งานระบบ Prone (นอนราบ) และชี้นิ้ว เมื่อทำการควักอาวุธ หรือ Reload กระสุนอยู่ โดยจะไม่สามารถทำการนอนหรือชี้นิ้วได้ หากตัวละครทำการ Reload หรือสลับปืนอยู่
  • แก้ไขให้ไม่สามารถกดใช้ Emote เมื่อถืออาวุธอยู่ เนื่องจากมีผู้เล่นจงใจใช้บัคนี้ในการซ่อนอาวุธ
 • Inventory:
  • แก้ไขบัคที่ทำให้สามารถปาระเบิดหรืออาวุธประเภทระเบิดได้ไม่จำกัด

ETC

Wheel Menu: ปรับปรุงแก้ไข UI ใหม่

Payload: แก้ไขเวลาปิดรับสมัครให้เหลือ 10 นาทีก่อนเริ่มกิจกรรม

Friends Project: 2.0.9 Patch Notes

GAMEPLAY CHANGES

การเปลี่ยนแปลงระบบ Progress Bar และ Minigame

 • ปรับให้หลอดมินิเกม รวมถึงหลอด Progress Bar มีขนาดใหญ่ขึ้น
 • เมื่อใช้ไอเทมสามารถกดปุ่ม X ในการยกเลิกได้ (โดยปุ่มสามารถตั้งค่าได้ใน ESC > Settings > Keybindings > FiveM)
 • ปรับเปลี่ยนหลอดมินิเกม Skill Check แบบหลอดออก และแทนที่ด้วย Minigame แบบ Point Clicker โดยจะมีผลกับระบบดังนี้
  • ระบบงัดรถ
  • ระบบขายยา
  • ระบบงัดแงะที่อยู่อาศัย
  • เอาคนลงจากรถ
  • การปฐมพยาบาล

การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม Payload

 • ปรับลดเวลากิจกรรม Payload จากทุกวันเป็นทุกวันจันทร์กับวันเสาร์ เวลาบ่าย 3 กับ 3 ทุ่ม
 • ปรับให้ Payload มี Checkpoint 5 จุดทุกรอบ
 • นำเลขออกจากไอค่อนจุดบนแมพ (ผู้เล่นที่เป็นคนขับรถจะยังคงเห็นเส้นอยู่ว่าต้องไปจุดไหน)
 • นำประกาศวินาทีออก
 • ปรับไอเทมจากกล่อง Case Bag ดังนี้
  • ลด Part S จาก 50 เป็น 30
  • ลด Pistol Blueprint จาก 10 เป็น 5
  • นำอะไหล่คอมพิวเตอร์ทั้งหมดออก

การเปลี่ยนแปลงระบบ Control Points (ยึดจุด)

 • ปรับให้เมื่อเวลายึดจุดสิ้นสุดลง บัพที่จุดสุ่มได้จะไม่ซ้ำกับบัพก่อนหน้าที่จุดมีอยู่

การเปลี่ยนแปลงระบบปล้นร้าน

 • นำร้าน Sandy Shore ออกจากระบบปล้นร้าน

การเปลี่ยนแปลงระบบระเบิดปั้มน้ำมัน

 • ปรับให้ปั้มน้ำมันซ่อมตัวเอง โดยจะซ่อมแซมเสร็จทุกๆ 30 นาที

การเปลี่ยนแปลงระบบธนาคาร

 • ปรับให้ทุกธนาคารสามารถชำระบิลได้

การเปลี่ยนแปลงระบบขายยา

 • แก้ไขราคาขายต้นกัญชาตาม Tier ดังนี้
  • Dog Shite: 60,000$
  • Normal: 80,000$
  • Good: 100,000$
  • Good Shite: 120,000$

การเปลี่ยนแปลงระบบล็อตเตอรี่

 • เปลี่ยนวิธีการ Interact กับตู้ขาย Lottery จากการใช้ปุ่มเป็นการใช้ Target (Alt) แทน และขยายความกว้างในการ Interact กับตู้ Lottery
 • ปรับโอกาสที่จะมีผู้เล่นถูกหวยจาก 20% เป็น 50%

การเปลี่ยนแปลง Drop Rate ของไอเทม

 • (ระบบขายยา) ปรับ Drop Rate ของ Keycode B จาก 1% เป็น 10%
 • (ระบบขายยา) ปรับ Drop Rate ของ USB จาก 50% เป็น 70%
 • (Taxi) ปรับ Drop Rate ของ Smart Key จาก 35% เป็น 50%

การเปลี่ยนแปลงระบบอื่นๆ

 • นำระบบตู้สล็อตออก เพื่อเตรียมนำไปปรับใช้ในคาสิโน
 • เพิ่มจุดเช่าจักรยานตามสถานที่ต่างๆรอบๆเมือง
 • ปรับให้ตำแหน่งนายก สามารถปรับค่าครองชีพได้มากสุด 300$ (จากเดิม Max 200$)
 • Reset Leader Board ของวอร์แก๊ง เพื่อที่จะลองรับ Event ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 • Friends Box จะถูกนำออกจากร้าน Cash Shop ในวันที่ 31/08/22 หลังรีเซิฟเวอร์เวลา 18.00น. และจะนำกลับมาขายอีกครั้งในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน
 • ปรับลดจำนวน Car card ที่ใช้แลกเหลือ 10 อัน (จากเดิม 20 อัน)
 • เพิ่มจำนวนเงินที่ Taxi ที่จะได้รับจากการรับส่ง NPC 5 เท่า

ตำรวจ

 • ปรับ Balance รถ BMW X6 Police ( FIB )
 • ปรับ Damage ของอาวุธ Combat Pistol จาก 14 เป็น 23
 • เพิ่ม Damage กระบองจาก 30 เป็น 35
 • เพิ่มรถ Dodge Charger RT69 Police

หมอ

 • เพิ่ม Seasparrow เข้าสู่ร้านค้ารถของหมอ
 • เพิ่มเมนู “ช่วยชีวิต (Payload)” เข้าไปในช่วงเวลากิจกรรม Payload
 • เมื่อใช้งานเมนูดังกล่าวแล้ว ผู้เล่นที่ถูกชุบจะถูกหักเงิน 1,500$ และผู้เล่นที่เป็นคนชุบจะได้รับเงิน 1,500$ และระบบจะทำการปิดเคสโดยอัตโนมัติ

SANDY SHORES

 • เพิ่มปั้มน้ำมันตรง The Lost Motorcycle Club
 • เพิ่มจุดตู้ล็อคเกอร์, Drug, Smelt, Tools Upgrade, Weapon Upgrade ที่เมือง Sandy Shores

CAR RENTAL

 • เพิ่มระบบเช่ารถ Import สำหรับผู้เล่นที่มี VIP Tier Diamond โดยผู้เล่นสามารถเช่ารถได้ในราคา 200 Cash ต่อเดือน
 • โดยรถ Impound สามารถ Custom ป้ายทะเบียนเองได้ โดยป้ายทะเบียนจะต้องมีความยาว 2-8 ตัวอักษร และมีเว้นวรรคได้แค่ 1 เว้นวรรคเท่านั้น
 • ผู้เล่นสามารถ Custom ป้ายทะเบียนซ้ำกันได้ในกรณีที่รถคันเก่าหมดอายุ (ตัวอย่างเช่นนาย A custom ทะเบียน AAAA หากรถหมดอายุและถูกยึดแล้ว นาย B สามารถ Custom ทะเบียนเป็น AAAA ได้)
 • รถที่อยู่ในระบบ Car Rental จะถูกปรับ Handling ให้อยู่ใน Tier เดียวกับรถ Supercar ที่มีอยู่แล้วในเซิร์ฟเวอร์
 • หากผู้เล่นได้ทำการจูนรถหรือได้ทำการแต่งรถ และรถที่ผู้เล่นเช่าอยู่หมดอายุ หากผู้เล่นเช่าคันใหม่จะไม่ได้รับของแต่งและค่าจูนคืน
 • หากผู้เล่นมีรถที่ทำการเช่าอยู่และต้องการเช่าคันใหม่ จะต้องทำการคืนรถคันปัจจุบันก่อน โดยจะไม่ได้รับเงืนค่าเช่ารถคืน

รถในร้านค้าจะมีการปรับเปลี่ยนทุกเดือน ตามกรณีข้างต้นดังนี้

 • มีคนเช่า หรือ ใช้งานน้อย ตัวอย่างเช่น รถ A , B ได้รับความนิยมสูง จะยังคงอยู่ในร้านค้าต่อไป รถ C ได้รับความนิยมต่ำสุด จะถูกนำออกจากร้านค้า และใส่รถรุ่นใหม่เข้าไป
 • ในกรณีที่ รถ A ได้รับความนิยมสูง แต่ B , C ได้รับความนิยมต่ำในปริมาณที่เท่าๆกัน เดือนถัดไปก็จะมีรถใหม่เข้าร้านค้าแทนที่ B และ C
 • หากผู้เล่นเช่ารถที่มีความนิยมต่ำ ในกรณีที่รถถูกนำออกจากร้านค้า แต่วันเช่ายังไม่หมด จะยังสามารถใช้รถต่อไปได้ แต่ไม่สามารถต่ออายุรถหรือเช่าต่อได้
 • ผู้เล่นสามารถต่ออายุรถต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายเดือนได้ ในกรณีเดียวกันหากรถถูกนำออกจากร้านค้า ก็จะยังสามารถนำออกมาใช้งานได้ตามปรกติ แต่จะไม่สามารถต่ออายุได้

BUG FIXES

 • ระบบ Process: แก้ไขปัญหาไม่ Process ตามลำดับ Priority
 • ระบบ Minigame: แก้ไข Minigame ให้ตัวเลื่อนวิ่งตรงตามช่วงเวลา
 • ระบบซ่อมรถ: แก้ไขให้ซ่อมด่วน, ซ่อมกับช่าง น้ำมันจะเท่าเดิมไม่เพิ่มขึ้น
 • ระบบ Emote: แก้ไข Emote Crossarm 7, Crawl ให้ไม่สามารถใช้ได้เมื่ออยู่บนรถ
 • ระบบ Dispatch (แจ้งเตือนหน่วยงาน): แก้ไขให้เมื่อผู้เล่นถูกชุบด้วยใบชุบ (Yggdrasil Leaf) หากมีเคสจะถูกเคลียร์ออก
 • ระบบ MDT ตำรวจ: แก้ไข MDT ตำรวจไม่แสดงบุคคลที่ถูกจองจำ
 • ระบบ MDT ตำรวจ: แก้ไข MDT ตำรวจไม่สามารถค้นหาบันทึกประจำวันได้
 • ระบบ Craft และ ระบบ Enchant: พยายามแก้ไขบัค 99.9% กับไอเทมที่ตั้งค่าเป็นโอกาสสำเร็จ 100%
 • อื่นๆ: แก้ไขให้ Pump Shotgun ไม่สามารถเก็บจากพื้นได้
 • อื่นๆ: แก้ไขบัคกล่องกระสุนที่สามารถเติมเข้าอาวุธประชิดได้
 • ระบบน้ำมัน: แก้ไขปัญหาแสดงผลราคาถังน้ำมันไม่ตรง
 • ช่องเก็บของ: แก้ไขปัญหา “Animal Egg” ไม่แสดงตามสี Tier เมื่ออยู่ในช่องเก็บของด้านขวา
 • Strelizia Core Framework: แก้ไขปัญหาคำนวนช่องว่างผิดพลาด (ซึ่งทำให้ระบบคำนวนว่าช่องเก็บของไม่พอในบางครั้ง)
 • ระบบอาชีพตัดไม้: แก้ไขปัญหา “ไม้ปลอม”
 • ระบบอาชีพขุดเหมือง: ป้องกันปัญหา “หินปลอม” ที่อาจจะเกิดขึ้น
 • ระบบอาชีพฆ่าหมู: แก้ไขปัญหา “หมูปลอม”

Thank you for playing Friends Project, and see you all!

Sincerely,

TANX – Project Director / Level Designer
Holfz – Developer
BrokenXP – Senior Developer / Networking Engineer

Friends Project: 2.0.8 Patch Notes

GAMEPLAY CHANGES

การเปลี่ยนแปลงระบบปล้นร้านค้า

 • เพิ่มระยะเวลา Cooldown จาก 120 วินาที เป็น 600 วินาที
 • นำไอเทมออกจาก Pool ในการสุ่มรางวัลดังนี้:
  • Salt
  • Pork Skin
  • Grape
  • Resin
 • ปรับอัตราการดรอปของ Maneki Neko จาก 5% เป็น 7%
 • ปรับจำนวนการสุ่มเงินผิดกฎหมายจาก 100$ – 1,000$ เป็น 500$ – 2,000$
 • แก้ไขบัคที่ผู้เล่นท่านอื่นยังสามารถได้ไอเทมหลังจากผู้เล่นท่านอื่นได้ทำการปล้นสำเร็จไปแล้ว (กดเล่น Minigame ซ้อนกันได้ แต่ผู้เล่นที่เล่น Minigame สำเร็จก่อนจะได้รับรางวัลท่านเดียว)
 • เพิ่มจำนวนร้านค้าที่สามารถปล้นได้ 10 ร้านค้า

การเปลี่ยนแปลงระบบแก๊ง

เพิ่มแก๊งสำหรับตำรวจเข้ามาในระบบ ซึ่งจะใช้สำหรับหมายดำ โดยตำรวจจะต้องทำการออกหมาย แจ้งว่าจะมีการโยนวอร์ และแจ้งวันที่และเวลาที่จะโยนวอร์ รวมถึงวันที่และเวลาที่จะวอร์

 • โดยแก๊งที่ถูกแก๊งสำหรับตำรวจโยนวอร์จะถูกระบบบังคับให้ยอมรับทันที
 • แก๊งสำหรับตำรวจจะไม่สามารถถูกโยนวอร์ได้
 • ในกรณีที่แก๊งสำหรับตำรวจแพ้ในการวอร์ จะถือว่าเป็นการเคลียร์คดี
 • ในกรณีที่แก๊งสำหรับตำรวจชนะ สมาชิกแก๊งฝ่ายตรงข้ามทุกท่านจะถูกนำไปขังคุกแก๊งเป็นเวลา 60 นาที

เพิ่มจุดคราฟแก๊งที่ศูนย์แก๊ง (Gang Central) โดยผู้เล่นที่เป็นสมาชิกแก๊งจะสามารถคราฟบัตร A Card ได้ที่นี่ ซึ่งจะมีโอกาสสำเร็จ >99.99% โดยใช้วัตถุดิบดังนี้:

 • USB x20
 • Maneki Neko x5
 • Deck Card x20 * สำหรับช่องทางที่จะได้รับไอเทมนี้ สามารถอ่านได้ที่หัวข้อ ‘ระบบแปรรูปงานถูกกฎหมาย’ ด้านล่าง
 • เงินถูกกฎหมาย 10,000$
 • เงินผิดกฎหมาย 5,000$

สำหรับระบบที่จะนำ A Card ไปใช้งาน สามารถอ่านได้ที่หัวข้อ “NEW CONTENT” ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงระบบ Control Points (ยึดจุด)

เพิ่มความสามารถในแต่ละจุด โดยผู้เล่นที่สมาชิกแก๊งที่เป็นเจ้าของจุดต่างๆ จะได้รับผลประโยชน์ดังนี้

 • ผู้เล่นจะได้รับเอฟเฟกต์บัพของจุดนั้นๆ
 • ผู้เล่นสามารถนำผู้เล่นมาชุบชีวิตในโซนของจุดได้ โดยเสียค่าชุบชีวิต 5000$

เปลี่ยนแปลงวิธีการปลดล็อคและล็อคจุดดังนี้

 • จุดจะไม่ทำการล็อคตัวเองหลังจากถูกยึดสำเร็จ
 • จุดจะมีวันเวลาในการปลดล็อคและล็อคตัวเอง ดังนี้:
  • (UTC+7) วันอังคาร (ปลดล็อค) 20:00 – 21:30 (ล็อค): Vespucci Canals, Forum Drive
  • (UTC+7) วันพุธ (ปลดล็อค) 20:00 – 21:30 (ล็อค): Rancho, Macdonald Street
  • (UTC+7) วันพฤหัสบดี (ปลดล็อค) 20:00 – 21:30 (ล็อค): Mirror Park, East Los Santos
  • (UTC+7) วันศุกร์ (ปลดล็อค) 20:00 – 21:30 (ล็อค): Sandy Shores, Paleto Bay
  • (UTC+7) วันเสาร์ (ปลดล็อค) 20:00 – 21:30 (ล็อค): Vespucci, Delperro Beach
  • (UTC+7) วันอาทิตย์ (ปลดล็อค) 20:00 – 21:30 (ล็อค): Grove Street, Vagos

โดยหลังจากจุดได้ทำการล็อคตัวเองแล้ว ผู้เล่นที่เป็นเจ้าของจุดในขณะนั้น (ต่อให้มีการ Contested ก็ตาม) จะถือว่าเป็นเจ้าของจุดนั้นๆ และจุดจะทำการสุ่มบัพใหม่ โดยบัพทั้งหมดจะมีดังนี้

 • “สบายกระเป๋า”: FREE IMPOUND
 • “โคตรอึด”: Stamina ไม่ลด
 • “ชุ่มชื่น”: ไม่หิวน้ำ
 • “อิ่มทิพย์”: ไม่หิวข้าว
 • “สบายๆชิลล์ๆ”: ไม่เครียด
 • “เลือดลมสูบฉีด”: HP เพิ่ม 2 หน่วย ทุกๆ 10 วินาที
 • “แคลเซียมสูง”: Armor เพิ่ม 2 หน่วย ทุกๆ 10 วินาที
 • “ถึงเวลาเป็นโจร”: เมื่อทำงานผิดกฎหมายจะไม่แจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่

ซึ่งหากแก๊งผู้เล่นเป็นเจ้าของจุดใดจุดหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถยึดจุดเพิ่มได้อีก (สามารถเป็นเจ้าของได้แค่จุดเดียว)

ระบบแปรรูปงานถูกกฎหมาย

งานถูกกฎหมายจะถูกย้ายจุดให้แยกออกจากกัน และเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในการทำงาน โดยผู้เล่นจะต้องนำไอเทมที่ได้รับจากการทำอาชีพถูกกฎหมายไปแปรรูปเป็นผลผลิตจึงจะสามารถนำไปขาย ซึ่งจุดแปรรูปในแต่ละอาชีพจะเป็นจุดที่มีสัญลักษณ์กล่องบนแผนที่

ซึ่งเมื่อผู้เล่นได้ทำการกดเริ่มการแปรรูป เมื่อผู้เล่นทำการแปรรูปเสร็จ 1 ชิ้น หากในช่องเก็บของของผู้เล่นมีไอเทมที่สามารถแปรรูปในจุดนั้นๆได้ เซิร์ฟเวอร์จะทำการแปรรูปให้ผู้เล่นโดยอัตโนมัติ

โดยระบบแปรรูปจะเลือกจะไอเทมที่มีลำดับความสำคัญที่สูงสุดก่อน และจึงจะแปรรูปไอเทมที่มีความสำคัญน้อยลงตามลำดับ

โดยแต่ละอาชีพจะมีลำดับความสำคัญดังนี้:

 • อาชีพตัดไม้: Wood Log > Tree Branch > Resin
 • อาชีพเก็บผลไม้: Orange > Grape > Strawberry > Tamarind > Apple
 • อาชีพขุดเหมือง: Steel Ore > Silver Ore > Gold Ore
 • อาชีพฆ่าหมู: Pork > Bone > Pork Skin

หากผู้เล่นต้องการที่จะเก็บวัตถุดิบที่ยังไม่ได้แปรรูปบางส่วนไว้ใช้ในการทำอย่างอื่น (อาทิเช่น การอัพเกรดอุปกรณ์ทำอาชีพ) แนะนำให้เก็บวัตถุดิบดังกล่าวไว้ในตู้เก็บของหรือท้ายยานพาหนะ หรือยกเลิกก่อนที่เซิร์ฟเวอร์จะเริ่มแปรรูปโดยอัตโนมัติ โดยผู้เล่นสามารถยกเลิกการแปรรูปได้ด้วยการขยับตัวละครของผู้เล่น

ซึ่งในแต่ละอาชีพจะมีอัตราการแปรรูปและไอเทมดังนี้:

 • อาชีพตัดไม้: อัตรา 1:1 โดยจะได้รับไอเทม Wood Pack หลังจากการแปรรูปเสร็จสิ้น
 • อาชีพเก็บผลไม้: อัตรา 1:1 โดยจะได้รับไอเทม Fruit Pack หลังจากการแปรรูปเสร็จสิ้น
 • อาชีพขุดเหมือง: อัตรา 1:1 โดยจะได้รับไอเทม Mineral Pack หลังจากการแปรรูปเสร็จสิ้น
 • อาชีพฆ่าหมู: อัตรา 1:1 โดยจะได้รับไอเทม Pork Pack หลังจากการแปรรูปเสร็จสิ้น

*ทุกอาชีพมีโอกาส 20% ในการดรอปไอเทม Deck Card หลังจากการแปรรูปเสร็จสิ้น

NEW CONTENT

ระบบอายัด

ส่วนของผู้เล่นที่เป็นตำรวจ:

 • ผู้เล่นสามารถอายัดอาวุธปืนได้ในโซนสถานีตำรวจเท่านั้น (Los Santos, Sandy Shore, Paleto Bay)
 • โดยให้ทำการค้นตัวผู้เล่นที่ต้องการจะอายัด และทำการคลิกขวาที่อาวุธปืนในช่องเก็บของผู้เล่นดังกล่าว จะมีเมนู ‘ยึดไอเทม’
 • ในกรณีที่ผู้เล่นที่ถูกอายัด ได้ทำการมาไถของกลางไปแล้ว ผู้เล่นจะได้รับเงินเข้าบัญชีหลักของธนาคาร โดยมีเรทในแต่ละ Tier ของอาวุธดังนี้
  • ปืนล้ม: 50,000$
  • Tier S: 30,000$
  • Tier A: 20,000$
  • Tier B: 10,000$
 • ข้อควรระวัง: ผู้เล่นสามารถยึดไอเทมที่เป็นอาวุธได้เท่านั้น แต่ในกรณีที่ผู้เล่นได้ทำการยึดอาวุธที่ไม่มีอยู่ภายในระบบ Tier คราฟ (อาทิเช่น ปืนของหน่วยงานตำรวจ) ผู้เล่นจะไม่สามารถไถออกมาได้ ซึ่งทีมงานจะไม่มีการรับประกันการสูญหายทุกกรณี

ส่วนของผู้เล่นปกติ:

 • ผู้เล่นที่เป็นสมาชิกแก๊งเลเวล 2 ขึ้นไปสามารถนำบัตร ‘A Card’ มาทำการไถอาวุธที่ถูกยึดจากหน่วยงานตำรวจได้
 • ผู้เล่นจำเป็นต้องมาไถอาวุธคืนภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากถูกยึด

Heist Event: Payload

ผู้เล่นสามารถนำรถขนเงินที่ Spawn ออกมาตามจุดบนแผนที่ไปส่งตามจุด Checkpoint ที่ระบบกำหนดไว้ ซึ่งจะได้รับรางวัลเป็นไอเทมที่ชื่อว่า “Case Bag” ทุกครั้งหลังจากทำการทำรถไป Capture ตามจุดแต่ละ Checkpoint สำเร็จ

โดยระยะเวลาในการ Capture จุด Checkpoint ในแต่ละจุด จะใช้เวลา 30 วินาที โดยจะมีเงื่อนไขดังนี้

 • ผู้เล่นคนที่เป็นคน Capture จุด จะต้องอยู่บน Payload ตลอดเวลา
 • Payload จะต้องอยู่นิ่ง และในขณะที่กำลังทำการ Capture อยู่จะต้องห้ามถูกชนออกจากวง

โดยกำหนดการของเซิร์ฟเวอร์ในการที่จะทำการ Spawn Payload ออกมา มีดังนี้:

 • (UTC+7) 11:00 น. ของทุกวัน
 • (UTC+7) 15:30 น. ของทุกวัน
 • (UTC+7) 19:30 น. ของทุกวัน
 • (UTC+7) 21:30 น. ของทุกวัน
 • (UTC+7) 23:30 น. ของทุกวัน

โดยตำแหน่งของ Payload จะแสดงบนแมพตลอดเวลา และเมื่ออยู่บน Payload จะเห็นจุด Checkpoint รวมถึงเส้นทางไปยัง Checkpoint นั้นๆ (สีชมพู)

CASE BAG

เพิ่มไอเทม ‘Case Bag’ ซึ่งจะได้รับจากการ Capture จุด Checkpoint ของ Payload โดยเมื่อผู้เล่นกดใช้ไอเทม Case Bag แล้ว จะได้รับไอเทมดังนี้

 • Armor x10
 • Ammunition Box x10
 • First Aid Kit x30
 • Part S x50
 • Keycode B x5
 • Cannabis Seed x10
 • Rifle Blueprint x5
 • Pistol Blueprint x10
 • A Card x10
 • และจะได้รับไอเทมอย่างใดอย่างหนึ่งจาก Pool ดังนี้
  • CPU (Tier S)
  • GPU (Tier S)
  • PSU (Tier S)
  • Mainboard (Tier S)
 • และจะได้รับไอเทมอย่างใดอย่างหนึ่งจาก Pool ดังนี้
  • Car Card A
  • Car Card B
  • Car Card C
  • Car Card EV
  • Musket Card

หมายเหตุ: การเปิด ‘Case Bag’ จะไม่สนใจน้ำหนักที่ช่องเก็บของผู้เล่นสามารถถือได้ (น้ำหนักเกินได้) แต่จำเป็นต้องให้ช่อง Slots ว่างเพียงพอต่อการรับไอเทม

QOL

 • Paycheck: ปรับฐาน Paycheck ดังนี้
  • ประชาชนทั่วไป: 125$
  • ตำรวจชั้นที่สามารถเบิกอาวุธได้: 300$
  • ตำรวจ: 250$
  • หมอ: 250$
  • นายก: 2,000$
 • งานถูกกฎหมาย: ทุกอาชีพหัก Energy 0.2 ต่อการทำงาน 1 ครั้ง
 • Relax Zone: เมื่ออยู่ใน Relax Zone จะเพิ่ม 1 Energy ทุกๆ 6 วินาที
 • ซ่อมรถ: ปรับราคาซ่อมรถของระบบเป็น 5,000$
 • Garage: ปรับราคา Impound รถเป็น 7,500$
 • Taxi: ปรับราคา Meter เป็น 500$ ต่อ 1 ไมล์
 • อาชีพธุรกิจ: เพิ่ม Limit สมาชิกอาชีพธุรกิจจาก 20 คนเป็น 50 คน
 • Friends Gachapon B: ลดการันตี Tier S เหลือ 10 ครั้ง
 • MDT หมอ: ขยาย Max ของช่องกรอกราคาจาก 10,000$ ต่อ 1 เคส เป็น 100,000$ ต่อ 1 เคส
 • ปล้นบ้าน: แก้ไขให้สามารถงัดแงะได้ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องรอตอนกลางคืน
 • Gachapon: แก้ไขให้ระบบกาชาจะดูจากการันตีของ Tier ที่สูงสุดก่อน แล้วค่อยดูจาก Tier ที่ต่ำลงมา
  • ยกตัวอย่าง หากกาชามีการันตี Tier 4 ที่ 10 ครั้ง และ Tier 5 ที่ 20 ครั้ง
  • หากผู้เล่นได้การันตี 20 ครั้งของ Tier 5 แต่ได้การันตี 10 ครั้งของ Tier 4 เช่นกัน ระบบจะคำนวนจาก Tier 4 ก่อน ซึ่งทำให้ผู้เล่นต้องเปิดกาชาอีกรอบ (ครั้งที่ 21) ถึงจะได้การันตีของ Tier 5
  • โดยจากนี้ระบบจะดูจาก Tier ที่สูงที่สุด (ในกรณีนี้ Tier 5) ก่อน ถึงจะไล่ดู Tier ที่ต่ำลงไป (หากมี)

Bug Fixes

 • ระบบน้ำมัน: แก้ไขปัญหาแสดงผลราคาถังน้ำมันไม่ตรง
 • ช่องเก็บของ: แก้ไขปัญหา “Animal Egg” ไม่แสดงตามสี Tier เมื่ออยู่ในช่องเก็บของด้านขวา
 • Strelizia Core Framework: แก้ไขปัญหาคำนวนช่องว่างผิดพลาด (ซึ่งทำให้ระบบคำนวนว่าช่องเก็บของไม่พอในบางครั้ง)
 • ระบบอาชีพตัดไม้: แก้ไขปัญหา “ไม้ปลอม”
 • ระบบอาชีพขุดเหมือง: ป้องกันปัญหา “หินปลอม” ที่อาจจะเกิดขึ้น
 • ระบบอาชีพฆ่าหมู: แก้ไขปัญหา “หมูปลอม”

Thank you for playing Friends Project, and see you all!

Sincerely,

TANX – Project Director / Level Designer
Holfz – Developer
BrokenXP – Senior Developer / Networking Engineer

Friends Project: 2.0.7b Patch Notes

CONTENT REWORK: RACER

มีการ Rework ระบบการแข่งรถใหม่ทั้งหมด โดยการ Rework ครั้งนี้ ทีมงานมีการปรับปรุงจากระบบแข่งรถตัวเก่าดังนี้

 • Scalability: ออกแบบให้ระบบสามารถรองรับการสร้างและแข่งพร้อมกันแบบไม่จำกัด โดยจะไปจำกัดที่จำนวนการนักแข่งแทน ซึ่งเมื่อจำนวนนักแข่งมีมากกว่าที่เซิร์ฟเวอร์จะสามารถรองรับได้ ทีมงานจะขยายตัวระบบไปที่เซิร์ฟเวอร์อื่น ซึ่งทำให้ระบบสามารถรองรับการแข่งได้มากขึ้นจากระบบเก่า
 • Track Creation: ออกแบบให้ระบบสามารถบันทักสนามแข่งรถเพื่อนำไปใช้เป็น Present ในการสร้าง”การแข่ง” ในอนาคตได้

โดยผู้เล่นสามารถตั้งชื่อสนาม ความเป็นส่วนตัวได้ ซึ่งสนามแข่งที่มีความเป็นส่วนตัวเป็น “สาธารณะ” ผู้เล่นท่านอื่นสามารถนำสนามดังกล่าวไปสร้างการแข่งได้

โดยในส่วนของการสร้างสนาม ทีมงานได้ทำการ Rework ใหม่ เป็นการวางธงและยางในการกำหนด Checkpoint แทนการวางจุดที่เป็น Marker เพื่อความสะดวกสะบายในกรณีที่ผู้สร้างต้องการ Checkpoint ที่มีความกว้างตามความต้องการ

และทำการเปลี่ยนวิธีในการเพิ่มหรือบันทึกจุดจากการเปิด UI และคลิกที่ปุ่ม เป็นการใช้ปุ่มคีย์ลัดบนคีย์บอร์ดแทน

 • Race Creation: ทีมงานได้ Rework ในส่วนของการสร้างการแข่งโดยมีรายละเอียดดังนี้

ออกแบบให้ระบบสามารถสร้างเป็น “ห้อง” ในการที่ให้ผู้เล่นท่านอื่นเข้าร่วม โดยผู้เล่นจะต้องกำหนดชื่อห้องแข่ง และในกรณีที่ต้องการให้ผู้เล่นเฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมห้อง ผู้เล่นสามารถกำหนดรหัสผ่านได้

จากนั้นทำการเลือกสนามที่ผู้เล่นต้องการ โดยจะแสดงมากสุด 200 รายการ ซึ่งหากใน 200 รายการ ไม่มีสนามที่ผู้เล่นต้องการ สามารถนำชื่อมาค้นหาได้ในช่องกรอกด้านบน

จากนั้นทำการเลือกรูปแบบการแข่ง (แข่งรอบเดียว, แข่งแบบรอบ) และ Options เสริมของห้องตามที่ผู้เล่นต้องการ (ไม่จำกัดน้ำมัน, Ghost Mode)

ในกรณีที่ผู้เล่นต้องการมีการเดิมพันการแข่งโดยจะเป็นไอเท็มหรือเงินเดิมพัน (ผู้เล่นไม่สามารถเลือกอาวุธ หรือของที่ไม่สามารถ Stack กันมาลงเดิมพัน รวมถึงค่าเงินที่ติดตัวผู้เล่นไปตลอดอาทิเช่น Pet Coin มาเดิมพันและเป็นค่าสมะค)

สามารถกำหนดได้ตอนสร้างห้อง โดยจะมีเงื่อนไขในการคืนและแจกของเดิมพันดังนี้

 • ในกรณีที่ผู้เล่นเป็นเจ้าของห้อง จะไม่เสียค่าสมัครและไอเทมเดิมพัน
 • ในกรณีที่กดออกห้อง “ก่อนการเริ่มแข่งครั้งแรก” ผู้เล่นจะได้รับไอเทมและเงินค่าสมัครคืน
 • ในกรณีที่เจ้าของห้องปิดห้อง “ก่อนการเริ่มแข่งครั้งแรก” ผู้เล่นจะได้รับไอเทมและเงินค่าสมัครคืน
 • ในกรณีที่การแข่งเสร็จสิ้นและเจ้าของห้องทำการปิดห้อง ระบบจะทำการแจกจ่ายไอเทมและเงินค่าสมัครตามที่เจ้าของห้องกำหนด
 • ในกรณีที่การแข่งเสร็จสิ้นและเจ้าของห้องทำการแข่งใหม่ ระบบจะถือว่าผลลัพธ์จากรอบที่แล้วเป็นโมฆะ

ในกรณีที่ผู้เล่นของในช่องเก็บของเต็ม หรือไม่ได้ออนไลน์ในเซิร์ฟเวอร์ สามารถรับไอเทมได้ที่ Mailbox ซึ่งของรางวัลทั้งหมดจะมีเวลาหมดอายุ 30 วัน หลังจากหมดอายุไอเทมจะหายไปจาก Mailbox และไม่สามารถขอคืนได้

 • Race Join: ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมห้องและค้นหาห้องแข่งที่ต้องการได้ในหน้านี้
 • Leaderboard

Mailbox

ในกรณีที่ทีมงานและระบบบางระบบต้องการจะส่งของให้ผู้เล่น ผู้เล่นสามารถรับไอเทมได้ที่ Post Box และ Go Postal โดยทำการ Interact

การ Interact กับตู้ Post Box

การ Interact กับ Go Postal


Yggdrasil Leaf

เป็นไอเทมที่สามารถซื้อได้จาก Petshop โดยจะมีราคา 500 Petcoin โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 • มีน้ำหนัก 0.5kg
 • มีเวลาในการใช้ 15 วิ สามารถยกเลิกการใช้งานได้
 • ใช้ในการชุบผู้เล่นที่หมดสติโดย Interact กับผู้เล่นที่หมดสติ

GAMEPLAY CHANGES

 • ลดความเสียหายที่อาวุธจะได้รับจากการใช้งานเป็น 0.04 ต่อนัด โดยมีอาวุธดังนี้
  • Combat Pistol
  • Revolver MK2
  • Carbine Rifle
  • Carbine Rifle MK2
  • Advanced Rifle
  • Special Rifle
  • Bullpup Rifle
  • Assault Rifle MK2
  • Heavy Rifle
  • SMG MK2
  • Ceramic Pistol
  • Pistol MK2
  • Navy Revolver
  • Bullpup Rifle MK2
 • ลดความเสียหายที่อาวุธจะได้รับจากการใช้งานเป็น 0.08 ต่อนัด โดยมีอาวุธดังนี้
  • Pistol .50
  • Heavy Pistol
  • Revolver
  • Flare Gun
  • Vintage Pistol
  • SNS Pistol
  • Pistol
  • Assault Rifle
  • Compact Rifle
  • Gusenberg
  • AP Pistol
  • Machine Pistol
  • SMG
  • Assault SMG
  • Combat PDW
 • ลดความเสียหายที่อาวุธจะได้รับจากการใช้งานเป็น 0.05 ต่อนัด โดยมีอาวุธดังนี้
  • DB Shotgun
  • Pump Shotgun
  • Sawn-Off Shotgun
  • Bullpup Shotgun
  • Knuckle
  • Switchblade
  • Bottle
  • Dagger
  • Stone Hatchet
 • ลดความเสียหายที่อาวุธจะได้รับจากการใช้งานเป็น 0.25 ต่อนัด โดยมีอาวุธดังนี้
  • Pump Shotgun MK2
  • Combat Shotgun
  • Poolcue
  • Hammer
  • Bat
  • Golfclub
  • Crowbar
  • Machete
  • Hatchet
  • Battleaxe
 • สัตว์เลี้ยง:
  • เมื่อสัตว์เลี้ยงอยากเดินเล่น จะหยุดการเจริญเติบโต ความหิว และ ไม่ป่วย
  • ขณะอุ้มสัตว์เลี้ยง หากมีอาการป่วย จะมีแจ้งเตือน
  • ปรับลดเวลาในการเลี้ยงสัตว์ ( สัตว์เจริญเติบโตไวขึ้น โดยแต่ละ Tier จะมีระยะเวลาที่ต่างกัน )
  • ปรับ Balance ความหิว / อาการป่วย
  • ปรับจำนวน pet coin ที่ได้จากการขายสัตว์
   • Tier S
    • Good Shite: 180 Pet Coin
    • Good: 150 Pet Coin
    • Normal: 120 Pet Coin
    • Dog Shite: 100 Pet Coin
   • Tier A
    • Good Shite: 140 Pet Coin
    • Good: 110 Pet Coin
    • Normal: 80 Pet Coin
    • Dog Shite: 60 Pet Coin
   • Tier B
    • Good Shite: 100 Pet Coin
    • Good: 70 Pet Coin
    • Normal: 50 Pet Coin
    • Dog Shite: 40 Pet Coin
  • แก้ไขจำเงินในการ Re-roll ร้าน Pet Shop เป็น 15,000$ / ต่อครั้ง
 • นำไอเทมออกจากร้านค้า และนำเข้าจุดคราฟ
  • 1x Civilian Radio: 5x Microwave + 5x Nintendo + 5x Camera + 1x Chatucar + เงินเขียว 5000
  • 1x Armor: 2x Pan + เงินเขียว 500
  • 1x Ammunition Box: 1x Part B
  • 1x Cocaine: 3x Joint
  • 1x Oxygen Mask: 2x Horsehead + 2x Sneaker
  • 1x Parachute: 1x Nintendo + 1x Camera + 1x Horsehead
 • แก้ไขคุณสมบัติไอเทมดังนี้
  • Armor
   • น้ำหนัก 0.5kg
   • เวลาในการใช้ 7 วิ
   • เพิ่มเกราะ 100
   • สามารถใช้ได้ตอนเกราะยังไม่หมด
  • Oxygen Mask
   • น้ำหนัก 1kg
  • Ammunition Box
   • น้ำหนัก 0.5kg

BUG FIXES

 • Map: แก้ไขปัญหาต้นไม้ล่องหนโดยการนำแผนที่สภานายกรัฐมนตรีใหม่แทนของเก่าที่ส่งผลให้มีปัญหา

Thank you for playing Friends Project, and see you all!

Sincerely,

TANX – Project Director / Level Designer
Holfz – Developer
BrokenXP – Senior Developer / Networking Engineer

Friends Project: 2.0.7a Patch Notes

SERVICE HEALTH

โดยปกติแล้วทีมงาน Friends Project จะมีการพยายามอัพเดทแพทซ์ให้กับเซิร์ฟเวอร์หลักทุกๆเดือน ซึ่งในเดือนเมษายนที่ผ่านมาทีมงานมีการพักการอัพเดทแพทซ์ “NEW CONTENT” สำหรับเซิร์ฟเวอร์หลัก เพื่อทำการ Focus ไปที่ ‘สุขภาพ’ ของระบบต่างๆของ Friends Project ก่อน

โดยปกติก่อนผู้เล่นจะเข้าเล่นเซิร์ฟเวอร์เกมของ Friends Project ได้ ผู้เล่นจะต้องผ่าน Service ต่างๆ รวมถึง Service ต่างๆเหล่านี้ จะเป็นสิ่งที่คอยช่วยเหลือเซิร์ฟเวอร์เกมเพื่อให้สามารถคงทำงานได้โดยมีความเสถียรที่สุด

ซึ่งหลังจากมีการพักการอัพเดทแพทซ์ “NEW CONTENT” สำหรับเซิร์ฟเวอร์หลักไปในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทีมงานได้มีการ Rework ในส่วนของ Backbone API และ Anticheat (BAC) ทั้งหมด โดยก่อนหน้าในส่วนของ Service นี้ได้มีความกังวลในส่วนของความช้าและการใช้งาน CPU ของเซิร์ฟเวอร์ จึงมีการ Rework ใหม่เพื่อให้มีความสามารถในการขยายเซิร์ฟเวอร์ (Scaling)

Old API CPU Usage

ซึ่งรวมถึงในส่วนของฐานข้อมูล BAC ที่มีขนาดทั้งหมด ~152M Records ส่งผลให้เกิดความช้าเล็กน้อย (ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาในอนาคต) จึงเปลี่ยนไปใช้ฐานข้อมูลสามารถทำหน้าที่ในการทำงานร่วมกันหลายเซิร์ฟเวอร์ (Replication)

BAC Rows

กล่าวคือ เขียนใหม่ให้สามารถขยายระบบในกรณีที่ระบบทำงานหนักได้ (แก้ตัวเฉยๆ เดี๋ยวโดนหาว่าอู้)

NEW CONTENT

ระบบใหม่: เลี้ยงสัตว์

โดยผู้เล่นสามารถไปสุ่มไข่สัตว์ได้ที่จุดฟักไข่ (ไอค่อนกระดูกบนแผนที่) โดยใช้วัตถุดิบในการสุ่มดังนี้

 • Devil Fruit x10
 • Runic Leather x10
 • Star Metal x10
 • Ebony Wood x10

หลังจากกดสุ่มไข่แล้วผู้เล่นจะได้รับไข่สัตว์ โดยจะแบ่งสัตว์ออกเป็น Tier ต่างๆ ดังนี้

 • Tier S มีโอกาส 10% ในการสุ่มออก โดยมีสัตว์ดังนี้
  • Lion
 • Tier A มีโอกาส 30% ในการสุ่มออก โดยมีสัตว์ดังนี้
  • Husky
  • Shepherd
  • Pug
  • Retriever
  • Chop
  • Boar
  • Cow
  • Deer
 • Tier B มีโอกาส 60% ในการสุ่มออก โดยมีสัตว์ดังนี้
  • Hen
  • Rabbit
  • Pig
  • Cat
  • Crow

หลังจากผู้เล่นได้รับไข่สัตว์แล้ว ผู้เล่นสามารถกดใช้ไข่สัตว์เพื่อจะเรียกสัตว์ออกมาได้ โดยหลังจากเรียกสัตว์ออกมาแล้ว ผู้เล่นจำเป็นที่จะต้องเลี้ยงดูสัตว์จนกว่าสัตว์โตเต็มที่ จึงจะสามารถขายได้ สัตว์จะมีสถานะดังนี้ น้ำ, อาหาร, เครียด, ป่วย และความต้องการไปตามจุดต่างๆ

Quick Note ข้อควรระวัง:

 • สัตว์ที่ Tier น้อยกว่า จะมีโอกาสป่วยมากกว่า
 • หากสัตว์มีความเครียด 100% จะทำให้สัตว์ตาย
 • หากสัตว์ต้องการไปที่จุดต่างๆ ผู้เล่นจะต้องอุ้มสัตว์ และจะมีจุดไอค่อนดาวสีเหลืองปรากฎบนแผนที่ เมื่อผู้เล่นไปถึงแล้ว หากวางสัตว์ในระยะ 50 เมตร จะถือว่าตรงตามความต้องการของสัตว์
 • หากผู้เล่นไม่พาสัตว์ไปตามจุดที่สัตว์ต้องการ สัตว์จะหยุดโต
 • สัตว์มีการ Level การป่วย 1-4 หากสัตว์ป่วยและไม่ทำการรักษา สัตว์จะเพิ่ม Level จนไปถึง 4 (มากสุด) ซึ่งการใช้ยาในการรักษาตามเลเวลจะต้องใช้ยาดังนี้
  • Level 1: 3 ขวด
  • Level 2: 6 ขวด
  • Level 3: 9 ขวด
  • Level 4: 12 ขวด
 • หากสัตว์ป่วยเกินเลเวล 1 อาทิเช่นสัตว์ป่วยเลเวล 3 จะต้องใช้ยาในการรักษาตามเลเวลลงไปจนหาย (3-2-1-x)

ในส่วนของน้ำ ผู้เล่นจำเป็นต้องใช้ไอเทมที่ชื่อว่า ‘Water Bottle’ ซึ่งสามารถซื้อได้ที่ร้าน UwU Cafe ซึ่งขวดน้ำจะมีความคงทน และปริมาณน้ำ ซึ่งผู้เล่นสามารถเติมน้ำโดยเอาใส่ช่องนิ้วกลาง และไปที่แหล่งน้ำได้ (เหมือนบัวรดน้ำ)

ในส่วนของอาหาร ผู้เล่นจำเป็นต้องใช้อาหารให้ตรงกับ Tier ของสัตว์ โดยอาหารสามารถซื้อได้ที่ร้าน UwU Cafe ซึ่งสัตว์แต่ละ Tier จะต้องการอาหารดังนี้

 • Tier S: Animal Food Adult
 • Tier A: Animal Food Medium
 • Tier B: Animal Food Puppy

ในส่วนความความเครียด สามารถใช้กัญชาถุง (Weed) ในการลดความเครียดของสัตว์ได้

หลังจากเลี้ยงสัตว์จนโตเต็มที่แล้ว สัตว์จะมีคุณภาพตามการเลี้ยงดูตามนิสัยของสัตว์ ผู้เล่นสามารถนำสัตว์มาขายได้โดยทำการอุ้มสัตว์และ Interact กับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

โดยสัตว์แต่ละ Tier และแต่ละคุณภาพจะมีราคาดังนี้

 • Tier S
  • Good Shite: 130 Pet Coin
  • Good: 100 Pet Coin
  • Normal: 70 Pet Coin
  • Dog Shite: 50 Pet Coin
 • Tier A
  • Good Shite: 100 Pet Coin
  • Good: 70 Pet Coin
  • Normal: 40 Pet Coin
  • Dog Shite: 20 Pet Coin
 • Tier B
  • Good Shite: 70 Pet Coin
  • Good: 40 Pet Coin
  • Normal: 20 Pet Coin
  • Dog Shite 10 Pet Coin

ระบบใหม่: ร้านค้า Paw Shop

ร้านค้า Paw Shop จะเป็นร้านค้าที่มีการนำไอเทมในเซิร์ฟเวอร์มาสุ่มขาย ซึ่งร้านค้าจะมีเงื่อนไขในการขายสินค้าดังนี้

 • ร้านค้าจะสุ่มไอเทมชุดใหม่ทุกๆ 2 ชั่วโมง
 • ผู้เล่นสามารถ Re-Roll ไอเทมชุดใหม่ก่อนเวลาได้ โดยใช้เงินถูกกฎหมายจำนวน 50,000$
 • ผู้เล่นธรรมดาสามารถซื้อของได้ 2 ช่อง (6 สินค้า)
 • ผู้เล่นที่มี VIP ระดับ Gold สามารถซื้อของได้ 3 ช่อง (9 สินค้า)
 • ผู้เล่นที่มี VIP ระดับ Platinum สามารถซื้อของได้ 4 ช่อง (12 สินค้า)
 • ผู้เล่นที่มี VIP ระดับ Platinum สามารถซื้อของได้ 5 ช่อง (15 สินค้า)

โดยสินค้าในร้านค้าจะแบ่งออกเป็น Tier ดังนี้

 • Tier C: โอกาสสุ่มออก 32%
 • Tier B: โอกาสสุ่มออก 16%
 • Tier A: โอกาสสุ่มออก 4%
 • Tier S: โอกาสสุ่มออก 1%
 • Tier SS: โอกาสสุ่มออก 0.4%

โดยไอเทมแต่ละ Tier มีดังนี้

สกุลเงินใหม่: Pet Coin

เป็นสกุลเงินที่ได้จากการนำสัตว์ไปขาย โดยสกุลเงินนี้จะเป็นสกุลเงินที่อยู่ติดตัวผู้เล่น ไม่สามารถย้ายไปล็อกเกอร์ ไม่สามารถถูกปล้นได้ และไม่สามารถส่งให้ผู้เล่นท่านอื่นได้

AMBULANCE

ระบบใหม่: เก็บสมุนไพร

ผู้เล่นสามารถเก็บสมุนไพรเพื่อที่จะนำไปทำการคราฟยาสำหรับสัตว์โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

 • ระบบจะทำการสุ่มโซนเพื่อทำการเก็บเกี่ยวสมุนไพร 3 ชนิด แต่ละโซนสามารถเก็บสมุนไพรได้ 30 ต้น
 • หลังจากครบ 30 ต้นแล้ว ระบบจะสุ่มจุดใหม่สำหรับชนิดนั้นๆ
 • ผู้เล่นที่ไม่ใช่หมอสามารถเก็บได้ แต่จำเป็นต้องให้หมอนำสมุนไพรมาทำการคราฟที่โรงพยาบาล รวมถึงการอุปกรณ์ในการเก็บมีหมอเท่านั้นที่สามารถซื้อได้

โดยสามารถดูจุดที่ระบบสุ่มออกมาในปัจจุบันได้บนแผนที่

Pillbox & Mount Zonah

 • เพิ่มจุด Check-In สำหรับการนอนเตียงโรงพยาบาล ซึ่งผู้เล่นที่เป็นหมอสามารถใช้ได้เท่านั้น (สามารถส่งผู้เล่นคนอื่นมานอนเตียงได้ตามปกติ)
 • เพิ่ม Locker กลางสำหรับหมอที่ Pillbox และ Mount Zonah
 • เพิ่มตู้เสื้อผ้าสำหรับหมอที่ Pillbox
 • เพิ่มไอเทมกรรไกรตัดสมุนไพรเข้าร้านค้าที่ Mount Zonah
 • เพิ่มจุดคราฟยา Paw Plus เข้าที่โรงพยาบาล Mount Zonah

RESOURCE OPTIMIZATION

ทีมงานมีการ Optimize ระบบ “ทั้งหมด’ ภายในเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้ระบบต่างๆทำงานน้อยลง รวมถึงจะใช้หน่วยความจำน้อยลง

ซึ่งในการที่มีการ Optimize ระบบทั้งหมดภายในเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงมีจำนวน Tester ที่น้อยทำให้อาจจะมีบัคที่หลุดลอดออกไปจากสายตาทีมงาน หากระบบดังกล่าวเป็นระบบที่จำเป็นต้องมีภายในเซิร์ฟเวอร์และมีบัคทำให้ไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ ทีมงานจะทำการแก้ไขและรีเซิร์ฟเวอร์ จึงขออภัยในความไม่สะดวกล่วงหน้ามาโดย ณ ที่นี้

ETC

 • Progress Bar: ปรับหลอดในส่วนตรง Element Minigame ให้มีความใสน้อยลง
 • Restaurant: จัดเรียงชื่ออาหารและไอเทมที่สั่งจากหน้าเคาน์เตอร์ให้เรียง A-Z เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน

Thank you for playing Friends Project, and see you all!

Sincerely,

TANX – Project Director / Level Designer
Holfz – Developer
BrokenXP – Senior Developer / Networking Engineer

Friends Project: 2.0.6 Patch Notes

NEW CONTENT

ระบบใหม่: อัพเกรดปืน

ผู้เล่นสามารถนำอาวุธของตัวเองมาทำการอัพเกรดเป็นอาวุธ MK2 และอาวุธอื่นๆได้โดยทำการ Interact กับสิ่งของบริเวณนี้

เมื่อทำการ Interact แล้ว ระบบจะทำการเปิด UI ในการอัพเกรดขึ้นมา ให้ผู้เล่นเลือกอาวุธที่ผู้เล่นต้องการ และใส่วัตถุดิบที่ระบบต้องการเข้าไป โดยในกรณีที่ไอเทมดังกล่าวเป็นอาวุธ ผู้เล่นสามารถเลือกได้จากหมายเลขปลอกกระสุน และความคงทน

อาวุธแต่ละชิ้น จะต้องการวัตถุดิบดังนี้:

 • Pump Shotgun MKII: Assault Shotgun (x1) / Heavy Shotgun (x1) / Sweeper Shotgun (x1)
 • SMG MKII: Micro SMG (x1) / Mini SMG (x1)
 • Carbine Rifle MKII: Assault Rifle (x1) / Rifle Blueprint (x1)
 • Heavy Rifle: Compact Rifle (x1) / Rifle Blueprint (x1)
 • Revolver MKII: Heavy Revolver (x1) / Pistol Blueprint (x1)
 • Ceramic Pistol: Pistol .50 (x1) / Pistol Blueprint (x1)
 • Gadget Pistol: Double-Action Revolver (x1) / Marksman Pistol (x1) / Pistol Blueprint (x1)
 • Navy Revolver: Double-Action Revolver (x1) / Pistol Blueprint (x1)
 • Pistol MKII: Heavy (x1) / Pistol Blueprint (x1)

เมื่อใส่ครบแล้วให้ผู้เล่นกดปุ่มดำเนินการต่อ โดยเซิร์ฟเวอร์จะมีเงื่อนไขในการคราฟดังนี้

 • ความคงทนจะสืบต่อจากวัตถุดิบประเภทอาวุธ โดยอาวุธที่อัพเกรดแล้วจะมีความคงทนเท่ากับอาวุธที่นำมาเป็นวัตถุดิบ
 • ในกรณีที่ใช้วัตถุดิบประเภทอาวุธมากกว่า 1 ชิ้นขึ้นไป ระบบจะเลือกจากอาวุธที่มีความคงทนมากที่สุด
 • อาวุธใหม่ที่อัพเกรดมา ในกรณีที่เป็นปืน จะไม่มีกระสุนติดมา ต้องใส่กระสุนใหม่เท่านั้น

ระบบใหม่: แต่งอาวุธ

ผู้เล่นสามารถนำอาวุธตัวเองเข้ามาทำการแต่งได้โดยทำการ Interact กับเครื่องคิดเงินในร้านขายอาวุธกลางเมือง

โดยเมื่อ Interact แล้ว ระบบจะให้ทำการเลือกอาวุธที่ต้องการ

โดยเมื่อผู้เล่นเลือกอาวุธที่ต้องการแล้ว ผู้เล่นจะสามารถเริ่มแต่งอาวุธได้ทันที

พื้นที่ใหม่: Derelict Motel

ผู้เล่นสามารถซื้อห้องพักในโซน Sandy Shore ได้ที่ Derelict Motel โดยมีรายละเอียดดังนี้:

 • มีห้องเช่าทั้งหมด 40 ห้อง
 • แต่ละห้องมีราคา 2,500,000$
 • ผู้เล่นจะได้รับกุญแจห้อง และสามารถปั้มกุญแจรองเพิ่มได้ 3 ดอก
 • เจ้าของห้องแต่ละห้องจะได้รับผลประโยชน์ดังนี้:
  • ตู้เสื้อผ้า ซึ่งสามารถเก็บชุดได้ 5 ชุด (ในกรณีที่มีสิทธิพิเศษ จะได้รับช่องเพิ่มอีก 5 ช่อง)
  • ล็อกเกอร์ น้ำหนัก 300 KG และสามารถใส่ของได้ 80 Slots (ในกรณีที่มีสิทธิพิเศษ จะได้รับช่องและน้ำหนัก x2 จากปกติ)
  • การาจ ซึ่งสามารถเก็บและเบิกยานพาหนะได้ในบริเวณของ Derelict Motel

ไอเท็มใหม่

 • Rifle Blueprint: ได้จากการระเบิดปั้มน้ำมัน หลังจากการระเบิดจะมีโอกาสได้รับ 20% (สุ่ม 50:50 ระหว่าง Pistol Blueprint)
 • Pistol Blueprint: ได้จากการระเบิดปั้มน้ำมัน หลังจากการระเบิดจะมีโอกาสได้รับ 20% (สุ่ม 50:50 ระหว่าง Rifle Blueprint)

GAMEPLAY CHANGES

 • อาวุธ:
  • Damage ของอาวุธประชิดจะเข้าเกราะก่อน (ในกรณีทีผู้เล่นใส่) หลังเกราะหมดจึงจะเข้าเลือด
  • Taser (a.k.a Stun Gun):
   • นำ Damage ออก (จากเดิม 1)
   • เพิ่มระยะเวลาในการ Reload เป็น 7 วินาที (จากเดิม 2.8 วินาที)
  • Marksman Pistol:
   • เพิ่มจำนวนความคงทนที่เสียต่อการยิงหนึ่งนัดเป็น 1.0 (จากเดิม 0.5)
  • Compact Rifle:
   • เพิ่ม Damage เป็น 13 (จากเดิม 12)
  • Combat Shotgun:
   • เพิ่ม Damage ต่อ 1 เม็ดกระสุนเป็น 8.00 (จากเดิม 4.16)
  • Nightstick:
   • ลด Damage เหลือ 30 (จากเดิม 80)
  • Pump Shotgun:
   • ลด Damage ต่อ 1 เม็ดกระสุนเหลือ 5.00 (จากเดิม 9.86)
  • Auto Shotgun:
   • ลด Damage ต่อ 1 เม็ดกระสุนเหลือ 8.99 (จากเดิม 9.99)
  • Sawed-off Shotgun:
   • ลด Damage ต่อ 1 เม็ดกระสุนเหลือ 4.90 (จากเดิม 10.00)
  • เพิ่มอาวุธปืนใหม่ดังนี้:
   • Ceramic Pistol: Damage 22 / เสียความคงทนต่อนัด 0.25%
   • Gadget Pistol: Damage 11 / เสียความคงทนต่อนัด 0.5%
   • Navy Revolver: Damage 23 / เสียความคงทนต่อนัด 0.25%
   • Heavy Rifle: Damage 15 / เสียความคงทนต่อนัด 0.1%
   • Carbine Rifle MKII: Damage 15 / เสียความคงทนต่อนัด 0.1%
   • Pistol MKII: Damage 22 / เสียความคงทนต่อนัด 0.25%
   • Pump Shotgun MKII: Damage ต่อ 1 เม็ดกระสุน 9.86 / เสียความคงทนต่อการยิงหนึ่งครั้ง 0.5%
   • Revolver MKII: Damage 37 / เสียความคงทนต่อนัด 0.25%
   • SMG MKII: Damage 11 / เสียความคงทนต่อนัด 0.1%
   • Assault Rifle MKII: Damage 17 / เสียความคงทนต่อนัด 0.1%
 • คราฟ: ปรับวัตถุดิบที่ใช้คราฟดังนี้
  • Flare gun: ใช้ Part A จำนวน 10 ชิ้นและ Weapon Ticket A จำนวน 1 ชิ้น
  • Knife: ใช้ Part S 15 ชิ้นและ Weapon Ticket S 1 ชิ้น
  • Switch Blade: ใช้ Part S 15 ชิ้นและ Weapon Ticket S 1 ชิ้น
  • Bottle: ใช้ Part S 15 ชิ้นและ Weapon Ticket S 1 ชิ้น
  • Dagger: ใช้ Part S 15 ชิ้นและ Weapon Ticket S 1 ชิ้น
 • Bandage: เพิ่มเลือด 25 โดยมีระยะเวลาการใช้งาน 5 วิ
 • First Aid Kit: เพิ่มเลือด 100 โดยมีระยะเวลาการใช้งาน 8 วิ
 • Joint: เพิ่มเกราะ 25 โดยมีระยะเวลาการใช้งาน 3 วิ
 • Cocaine: เพิ่มเกราะ 50 โดยมีระยะเวลาการใช้งาน 5 วิ
 • Vanilla Unicorn:
  • นำงาน NPC ออกจากระบบ
  • การเข้างานจะไม่เสีย Energy ในการเข้างานแล้ว
 • Taxi:
  • เพิ่มรถ Import ใหม่ ดังนี้:
   • Toyota Prius Taxi
 • ตำรวจ:
  • แก้ไขแมพสถานีตำรวจ Sandy Shore เพื่อให้มีพื้นที่ของโรงพยาบาล
  • เพิ่มอาวุธปืน Assault Rifle MKII เข้าสู่ร้านค้าอาวุธ
  • การแจ้งเตือนเหตุ: ในกรณีที่ผู้เล่นใส่ที่เก็บเสียงกับอาวุธปืน และมีการยิงเกิดขึ้น NPC ในระแวกนั้นๆ จะได้ยินเสียงปืนน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
  • เพิ่มรถ Import ใหม่ ดังนี้:
   • Vapid Scout Police
   • Lexus GS 350
   • BMW’s R1200RT-P
 • หมอ:
  • เพิ่มโรงพยาบาล Sandy Shore
  • เพิ่มรถ Import ใหม่ ดังนี้:
   • 2014 Maserati Ghibli
   • YAMAHA YZF R1
 • Control Point: แก้ไขจุดยึดและ Locker ของโซน “Macdonald Street” ตามรายละเอียดดังรูป
 • สงครามแก๊ง:
  • แก๊งที่ชนะสงครามจะตอนนี้เห็นภาษีสงครามแล้ว
  • แก๊งที่คะแนนตามอยู่ จะเห็นบริเวณที่ผู้เล่นที่มีแต้ม Kill เยอะที่สุดของฝั่งตรงข้ามที่คะแนนนำอยู่ โดยจะได้รับการอัพเดททุกๆ 5 นาที และมีระยะเวลาในการแสดง 2 นาที
 • จุดรับซื้อของผิดกฎหมาย: เมื่อขายกระเป๋าเงินที่ได้จากการปล้นธนาคารแล้ว ในกรณีที่ผู้เล่นสามารถถือไอเทมได้ (น้ำหนักไม่เกิน ของไม่เต็ม) จะได้รับไอเทมเพิ่มเติมดังนี้
  • Weapon Ticket S จำนวน 10 ชิ้น
  • Weapon Ticket A จำนวน 10 ชิ้น
  • Keycode B จำนวน 10 ชิ้น
 • ปล้นธนาคาร: ปรับให้ต้องการจำนวนตำรวจอย่างน้อย 10 คน (จากเดิม 5 คน) จึงจะสามารถปล้นได้
 • แก๊ง: ในกรณีที่ผู้เล่นจะกลับเข้าแก๊งเดิมหลังจากถอนตัวออกหรือโดนเชิญออก จะต้องรอ 7 วัน (168 ชั่วโมง) ก่อนที่จะสามารถกลับเข้าแก๊งเดิม
 • โซน:
  • เพิ่มโซนที่ไม่อนุญาติให้ผู้เล่นเข้าไปวางต้นกัญชา, เครื่องขุด, รวมถึงเข้าไปหลบซ่อนตอนอยู่ในสงครามแก๊งดังนี้:
   • UWU CAFE
   • ร้านอาหาร
   • สถานีตำรวจ
   • โรงพยาบาล
   • Derelict Motel (โรงแรม Sandy Shore)
 • รถยนต์:
  • ปรับให้ Lockpick และ Smart Key ไม่สามารถใช้ในการ Hotwire ยานภาหนะประเภท Super
  • ทำการปรับ Handling รถให้เหมาะสม โดยมีรายชื่อรถดังนี้
   • Compacts
    • Dinka Blista Kanjo
   • Sports
    • Benefactor Schlagen GT
   • Super Car
    • Annis S80RR
    • Benefactor Krieger
    • Coil Voltic
    • Cheval Taipan
    • Dewbauchee Champion
    • Dewbauchee Vagner
    • Pegassi Ignus
    • Pegassi Zorrusso
    • Pegassi Zentorno
    • Progen Emerus
    • Progen Tyrus
    • Principe Deveste Eight
    • Lampadati Tigon
    • Grotti Furia
    • Grotti Cheetah
    • Truffade Thrax
    • Truffade Nero
    • Overflod Entity XXR
    • Overflod Autarch
    • Overflod Zeno
    • Vapid Bullet
    • Karin Sultan RS
 • ไอเทม: แก้ไขข้อมูลดังนี้
  • Beer: แก้ไขน้ำหนักเป็น 0.05 KG (จากเดิม 0.20 KG)
  • Champagne: แก้ไขน้ำหนักเป็น 0.05 KG (จากเดิม 0.20 KG)
  • Cocktail: แก้ไขน้ำหนักเป็น 0.05 KG (จากเดิม 0.20 KG)
  • Drinking Yogurt: แก้ไขน้ำหนักเป็น 0.05 KG (จากเดิม 0.20 KG)
  • Rice Whisky: แก้ไขน้ำหนักเป็น 0.05 KG (จากเดิม 0.20 KG)
  • Soju: แก้ไขน้ำหนักเป็น 0.05 KG (จากเดิม 0.20 KG)
  • Thai Whisky: แก้ไขน้ำหนักเป็น 0.05 KG (จากเดิม 0.20 KG)
  • Wet Tamarind: แก้ไขน้ำหนักเป็น 0.05 KG (จากเดิม 0.20 KG)
  • Wine: แก้ไขน้ำหนักเป็น 0.05 KG (จากเดิม 0.20 KG)

QUALITY OF LIFE

 • รถ: เวลาปลดล็อครถจะสามารถเดินได้แล้ว
 • โคเคน: ปรับให้อนิเมชั่นในการใช้งานเป็นแบบเดินได้
 • กัญชา: ปรับให้อนิเมชั่นในการใช้งานเป็นแบบเดินได้

Bug Fixes & Improvement

 • War:
  • แก้ไขปัญหาคำขอท้ารบครบ 12 ชั่วโมงแล้วไม่ทำการปฏิเสธ
  • แก้ไขปัญหาส่งภาษีสงครามครบแล้วยังติด Curse Penalty (คำสาบ) อยู่
  • แก้ไขบัคในส่วนของการนับคะแนน
 • Audition: บล็อกการสแปมปุ่ม 4 ปุ่มพร้อมกัน โดยจะรีเซ็ตปุ่มออกหากกดผิด
 • Strelizia Framework: แก้ไขการอ่านข้อมูลอาวุธใหม่ ส่งผลให้มีความไวในการโหลดข้อมูลมากขึ้น
 • Networking: เพิ่ม Edge ที่ London, UK เพื่อรองรับผู้เล่นจากประเทศ United Kingdom

 


Thank you for playing Friends Project, and see you all!

Sincerely,

TANX – Project Director / Level Designer
Holfz – Developer
BrokenXP – Senior Developer / Networking Engineer

Friends Project: 2.0.5 Patch Notes

NEW CONTENT

พื้นที่ใหม่: ศูนย์กลางแก๊ง (Gang Central)

ศูนย์กลางแก๊งเพื่อทำการจัดการแก๊ง ขอเข้าร่วมแก๊ง รวมถึงการส่งคำขอท้ารบ จ่ายภาษีสงคราม ล็อกเกอร์แก๊งสำหรับเก็บของและรับภาษีสงคราม

ระบบใหม่: การจัดการแก๊ง

ผู้เล่นสามารถสร้างแก๊ง รวมถึงจัดการแก๊งได้เมื่อทำการ Interact กับ NPC ตัวนี้

โดยหากผู้เล่นไม่มีแก๊ง จะขึ้นหน้าต่างให้ทำการสร้างแก๊ง และในการสร้างแก๊ง จะต้องทำการกรอกสิ่งที่จำเป็นดังนี้

 • โลโก้ของแก๊ง ผู้เล่นสามารถใส่ลิงค์แทนได้ โดยโลโก้หรือลิงค์จำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  • ต้องเป็นไฟล์ .png และขนาดไม่เกิน 3MB (ในกรณีที่เป็นลิงค์จำเป็นต้องลงท้ายด้วย .png)
  • แนะนำให้ขนาดของไฟล์รูปภาพเป็น 300×300 pixel
 • ชื่อของแก๊ง มีคุณสมบัติดังนี้
  • ต้องเป็นชื่อที่ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงาน หรือ Friends Project
  • ต้องเป็นชื่อที่ให้เคารพผู้เล่น ในทุกกรณี
  • หากชื่อแก๊งไม่เหมาะสม ทีมงานมีสิทธิ์ในการเพิกถอนแก๊งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (การตัดสินใจของทีมงานทุกคนเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถต่อรองได้)
 • คำอธิบาย เป็นคำอธิบายของแก๊ง หรือจะเป็นประกาศต่างๆ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
  • ต้องมีความยาว 15 ตัวอักษร และไม่เกิน 300 ตัวอักษร
 • ทุกช่องจำเป็นต้องกรอก
 • โลโก้ของแก๊ง และ คำอธิบายสามารถแก้ไขได้
 • ใช้เงิน 500,000$ และเงินผิดกฎหมาย 100,000$ ในการสร้างแก๊ง

โดยหากผู้เล่นมีแก๊ง จะขึ้นหน้าต่างสำหรับการจัดการแก๊ง โดยแบ่งเป็นเมนูดังนี้

 • หน้าหลัก:
  • ส่วนบน: จะมีโลโก้ปัจจุบันของแก๊ง, ชื่อ, จำนวนสมาชิก, จำนวนสมาชิกสูงสุดที่แก๊งสามารถมีได้, เลเวลของแก๊ง
  • ส่วนกลาง: จะเป็นส่วนของภารกิจของแก๊ง จะมีหลอด Progress Bar สำหรับความคืบหน้าของเควส ผู้เล่นที่เป็นสมาชิกแก๊งทุกคนสามารถส่งของเข้าร่วมภารกิจได้ และในกรณีที่ส่งของครบทั้งหมดในเลเวลนั้นแล้ว ระบบจะทำการอัพเลเวลของแก๊ง
   • โดยจำนวนสมาชิกสูงสุดจะมีตามเลเวลดังนี้:
    • Level 1: 5 Slots
    • Level 2: 10 Slots
    • Level 3: 11 Slots
    • Level 4: 12 Slots
    • Level 5: 13 Slots
    • Level 6: 14 Slots
    • Level 7: 15 Slots
    • Level 8: 16 Slots
    • Level 9: 17 Slots
    • Level 10: 18 Slots
    • Level 11: 19 Slots
    • Level 12: 20 Slots
   • ของที่จำเป็นต้องใช้ทำภารกิจ:
    • Level 1 => Level 2:
     • เงิน x500,000 / เงินผิดกฎหมาย x100,000 / Raw Coin x200
     • Star Metal (x1,000) / Runic Leather (x1,000) / Ebony Wood (x1,000) / Devil Fruit (x1,000)
     • USB (x1,000) / Maneki Neko (x500) / Chatucar (x200) / Compass (x100)
    • Level 2 => Level 3:
     • เงิน x100,000 / เงินผิดกฎหมาย x50,000 / Raw Coin x50
     • Star Metal (x500) / Runic Leather (x500) / Ebony Wood (x500) / Devil Fruit (x500)
     • USB (x500) / Maneki Neko (x250) / Chatucar (x100) / Compass (x50)
    • Level 3 => Level 4:
     • เงิน x150,000 / เงินผิดกฎหมาย x60,000 / Raw Coin x70
     • Star Metal (x500) / Runic Leather (x500) / Ebony Wood (x500) / Devil Fruit (x500)
     • USB (x600) / Maneki Neko (x300) / Chatucar (x120) / Compass (x60)
    • Level 4 => Level 5:
     • เงิน x200,000 / เงินผิดกฎหมาย x70,000 / Raw Coin x90
     • Star Metal (x500) / Runic Leather (x500) / Ebony Wood (x500) / Devil Fruit (x500)
     • USB (x700) / Maneki Neko (x350) / Chatucar (x140) / Compass (x70)
    • Level 5 => Level 6:
     • เงิน x250,000 / เงินผิดกฎหมาย x80,000 / Raw Coin x110
     • Star Metal (x600) / Runic Leather (x600) / Ebony Wood (x600) / Devil Fruit (x600)
     • USB (x800) / Maneki Neko (x400) / Chatucar (x160) / Compass (x80)
    • Level 6 => Level 7:
     • เงิน x300,000 / เงินผิดกฎหมาย x90,000 / Raw Coin x130
     • Star Metal (x600) / Runic Leather (x600) / Ebony Wood (x600) / Devil Fruit (x600)
     • USB (x900) / Maneki Neko (x450) / Chatucar (x180) / Compass (x90)
    • Level 7 => Level 8:
     • เงิน x350,000 / เงินผิดกฎหมาย x100,000 / Raw Coin x150
     • Star Metal (x600) / Runic Leather (x600) / Ebony Wood (x600) / Devil Fruit (x600)
     • USB (x1,000) / Maneki Neko (x500) / Chatucar (x200) / Compass (x100)
    • Level 8 => Level 9:
     • เงิน x400,000 / เงินผิดกฎหมาย x110,000 / Raw Coin x170
     • Star Metal (x700) / Runic Leather (x700) / Ebony Wood (x700) / Devil Fruit (x700)
     • USB (x1,100) / Maneki Neko (x550) / Chatucar (x220) / Compass (x110)
    • Level 9 => Level 10:
     • เงิน x500,000 / เงินผิดกฎหมาย x125,000 / Raw Coin x190
     • Star Metal (x700) / Runic Leather (x700) / Ebony Wood (x700) / Devil Fruit (x700)
     • USB (x1,200) / Maneki Neko (x600) / Chatucar (x240) / Compass (x120)
    • Level 10 => Level 11:
     • เงิน x600,000 / เงินผิดกฎหมาย x150,000 / Raw Coin x210
     • Star Metal (x800) / Runic Leather (x800) / Ebony Wood (x800) / Devil Fruit (x800)
     • USB (x1,300) / Maneki Neko (x650) / Chatucar (x260) / Compass (x130)
    • Level 11 => Level 12:
     • เงิน x700,000 / เงินผิดกฎหมาย x175,000 / Raw Coin x230
     • Star Metal (x800) / Runic Leather (x800) / Ebony Wood (x800) / Devil Fruit (x800)
     • USB (x1,300) / Maneki Neko (x650) / Chatucar (x260) / Compass (x130)
 • หน้าสมาชิก:
  • ลิสต์ของสมาชิกทั้งหมดในแก๊ง โดยมีชื่อ, สถานะออนไลน์ หรือ ออฟไลน์ และปุ่ม ลาออก (ในกรณีที่เป็นสมาชิก) หรือปุ่ม ไล่ออก (ในกรณีที่เป็นหัวหน้า)
 • หน้าคำขอเข้าร่วม:
  • ลิสต์ของคำขอผู้เล่นที่ต้องการเข้าร่วมแก๊งทั้งหมด โดยมีชื่อ, และปุ่มจัดการ (รับเข้า / ไล่ออก)
 • หน้ายุบแก๊ง:
  • เป็นหน้าสำหรับผู้เล่นที่เป็นหัวหน้าแก๊ง ใช้สำหรับการยุบแก๊ง
 • หน้าแก้ไขข้อมูล:
  • ผู้เล่นที่เป็นหัวหน้าแก๊งสามารถแก้ไขข้อมูลแก๊งได้ โดยเมื่อแก้ไขไปแล้ว จะต้องรอ 7 วันก่อนที่จะสามารถแก้ไขได้ใหม่
 • หน้าชุดประจำแก๊ง:
  • ผู้เล่นทุกคนที่เป็นสมาชิกแก๊ง รวมถึงหัวหน้า สามารถทำการแก้ไขชุดแก๊งที่จะเปลี่ยนอัตโนมัติได้ที่หน้านี้
   • โดยหากแก๊งไม่มีชุดแก๊งของเพศนั้นๆ ตัวละครที่มายืนเพื่อเป็นตัวอย่างจะใสกว่าปกติ
   • การกดบันทึกจะเป็นการบันทึกทั้งสองเพศ
  • สำหรับผู้เล่นที่เป็นตัวละคร Ped จะไม่ถูกเปลี่ยนเป็นชุดแก๊ง

สำหรับผู้เล่นที่ต้องการเข้าร่วมแก๊ง หรือต้องการค้นหาแก๊ง สามารถทำการ Interact กับ NPC ตัวนี้ได้

ในหน้าค้นหาแก๊ง ผู้เล่นสามารถค้นหาแก๊งได้จากการกรอกชื่อแก๊งที่มุมขวาบน โดยในตารางจะมีการแสดงเลเวลของแก๊งนั้นๆ โลโก้, รายละเอียด รวมถึงสมาชิก และผู้เล่นสามารถเข้าขอเข้าร่วมแก๊งได้จากหน้านี้

ระบบใหม่: สงครามแก๊ง

ผู้เล่นที่มีแก๊ง และเป็นเจ้าของแก๊งสามารถส่งคำขอสงคราม (โยนวอร์) ได้ โดยทำการ Interact กับ NPC ตัวนี้

โดยในหน้าลิสต์นี้ ผู้เล่นสามารถค้นหาแก๊งได้โดยพิมชื่อแก๊งทางขวาบน และสามารถกดปุ่มโยนวอร์ได้

หลังจากผู้เล่นกดโยนวอร์แล้ว ระบบจะทำการให้ผู้เล่นเลือกวันที่และเวลา โดยจะมีเงื่อนไขในการเลือกดังนี้

 • โดยเวลาจะต้องห่างจากปัจจุบันอย่างน้อย 24 ชั่วโมง และสูงสุดไม่เกิน 3 วัน
 • จะไม่ใช่ช่วงเวลาก่อนรีเซิร์ฟเวอร์ประจำวัน 3 ชั่วโมง (15:00, 16:00, 17:00, 18:00)

หลังจากผู้เล่นได้ทำการส่งคำขอท้ารบแล้ว ข้อความจะถูกแจ้งไปยังผู้เล่นที่เป็นสมาชิกแก๊งฝั่งตรงข้ามทุกคน จะมีเงื่อนไขในการตัดสินคำขอดังนี้:

 • ผู้เล่นที่เป็นคนส่งคำขอสามารถยกเลิกคำเชิญได้
 • ผู้เล่นที่เป็นหัวหน้าแก๊งของฝั่งตรงข้าม จำเป็นต้องยอมรับคำขอหรือปฏิเสธคำขอภายใน 12 ชั่วโมง
 • หากไม่มารับภายใน 12 ชั่วโมง จะถือว่าปฏิเสธคำขอโดยอัตโนมัติ
 • ถ้าเกิน 4 ครั้ง ครั้งที่ 5 ระบบจะทำการยอมรับคำขออัตโนมัติ โดยเงื่อนไขของการนับจะแยกจากกัน (A:B, A:C)

เมื่อแก๊งฝั่งตรงข้ามได้ทำการยอมรับหรือปฏิเสธคำขอ จะมีข้อความส่งมาทางมือถือให้สมาชิกทุกคนของแก๊งที่ทำการส่งคำขอ

เมื่อถึงเวลาในการทำสงครามแล้ว สมาชิกทุกคนในแก๊งจะถูกเปลี่ยนชุดเป็นชุดของแก๊งที่ได้ทำการตั้งค่าไว้ในหน้าจัดการแก๊ง และสามารถกดปุ่ม TAB (สามารถแก้ไขได้ใน ESC > Settings > Keybindings > FiveM > (War) Scoreboard)

โดยสกอร์บอร์ดจะมีเวลาคงเหลือด้านขวาบน และจำนวนคิลรวมของแต่ละแก๊ง ในส่วนของรายชื่อผู้เล่น ผู้เล่นออนไลน์อยู่จะมีสีที่สว่างกว่าผู้เล่นที่ออฟไลน์ (สามารถเปรียบเทียบได้ทางด้านบน)

เงื่อนไขการตัดสินคะแนน:

 • ตัดสินกันที่จำนวน Kill รวมของแก๊ง
 • การฆ่าด้วย Animation (อาวุธประชิดมีคม มีด, ขวด, Dagger, Switchblade) จะไม่นับ Kill

เงื่อนไขของการทำสงคราม:

 • ห้ามผู้เล่นเข้าไปหลบซ่อนภายในบ้าน
 • ตลอดเวลาที่ทำสงครามอยู่ใน 3 ชั่วโมง สมาชิกแก๊ง 50% ของจำนวนสมาชิกแก๊งทั้งหมดต้องเข้ามาออนไลน์ภายในเซิร์ฟเวอร์
 • ตำรวจมีสิทธิ์เข้าระงับเหตุได้ตามกฎหมาย หากเกิดความวุ่นวายในบริเวณนั้นๆที่ผู้เล่นทำการทำสงคราม
 • ห้ามทำการ Abuse ระบบทุกกรณี (ต่อให้เสียเปรียบ หรือไม่ได้เปรียบก็ตาม)
 • หากพบการทุจริตจะถูกปรับแพ้ในสงครามรอบนั้นๆ และจะถูกพิจารณาตามกฎของเซิร์ฟเวอร์
 • การตัดสินใจของทีมงานทุกคนเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถต่อรองได้

ผู้เล่นที่อยู่ภายในบ้าน หรือพื้นที่ต้องห้ามจะถูก Hilight ชื่อสีแดง และมีรูปบ้านแสดงหน้าชื่อ

เมื่อสงครามเสร็จสิ้น ในกรณีที่มีแก๊งที่แพ้ แก๊งที่แพ้จะต้องส่งภาษีสงครามให้แก๊งที่ชนะ โดยแก๊งที่ติดหนี้ภาษีสงคราม, อยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมทำสงคราม, อยู่ระหว่างสงคราม จะไม่สามารถแก้ไขสมาชิกได้

และในกรณีสำหรับแก๊งที่แพ้ และติดหนี้สงครามอยู่ จะติด Penalty โดยมีเลือดมากสุดได้ 20HP อาหารและน้ำจะถูกลดเหลือ 50 ในกรณีที่มีน้ำและอาหารมากกว่า 50 ขึ้นไป โดยผู้เล่นที่เป็นสมาชิกแก๊งจะติดสถานะ Penalty และจะอยู่จนกว่าแก๊งนั้นจะชำระหนี้สงครามหมด

โดยของทั้งหมดจะเข้าไปอยู่ใน Locker ของแก๊งที่ชนะสงครามนั้นๆ (ข้อควรระวัง: ผู้เล่นสามารถใช้ Locker ที่นี่ได้ แต่หาก Locker เต็มหรือน้ำหนักเกิน ภาษีสงครามจะไม่เข้ามาเพิ่มใน Locker และไม่สามารถขอคืนจากทีมงานได้)

ผลแพ้ชนะของแก๊งจะถูกนำไปจัดอันดับต่อเดือน และจะแสดงที่ศูนย์กลางแก๊ง โดยจะอัพเดททุกครั้งที่เซิร์ฟเวอร์รี

ระบบใหม่: การยึดโซน (Control Point)

ผู้เล่นที่เป็นสมาชิกแก๊งสามารถเข้ายึดจุด Control Point ในแต่ละพื้นที่ โดยจะมีผลประโยชน์ในการยึด โดยเมื่อมีผู้เล่นทำการงัดแงะที่อยู่อาศัยในโซนนั้นๆ จะมีโอกาส 30% ที่ของที่ผู้เล่นท่านนั้นๆได้รับจะเข้าใน Locker ของโซนนั้นๆด้วย โดยแก๊งที่เป็นเจ้าของโซนสามารถเปิด Locker ของโซนได้

ในแต่ละ Control Point จะมีสีใน Play Zone โดยสีจะเปลี่ยนตามสถานะของโซน แต่ละสีจะมีความหมายดังนี้

 • สีชมพู: จุดนั้นมีผู้เล่นกำลัง Capture อยู่ หรือกำลังอยู่ในสถานะ Contested
 • สีชมพูอ่อน: จุดนั้นอยู่ในสถานะ Locked โดยสถานะนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีผู้เล่นพึ่งทำการ Capture จุดสำเร็จไป โดยสถานะนี้จะอยู่เป็นระยะเวลา 15 นาทีหลังจากการยึดสำเร็จ
 • สีฟ้า: จุดนั้นเป็นของแก๊งคุณ และไม่ได้อยู่ในสถานะติด Locked สมาชิกแก๊งอื่นสามารถเข้ามาทำการยึดได้
 • สีแดง: จุดนั้นเป็นของแก๊งอื่น และไม่ได้อยู่ในสถานะติด Locked คุณสามารถเข้าไปทำการยึดได้
 • สีขาว: จุดนั้นไม่มีเจ้าของ และไม่ได้อยู่ในสถานะติด Locked คุณสามารถเข้าไปทำการยึดได้

เงื่อนไขการยึดจุด:

 • ผู้เล่นที่เข้าไปยึดเป็นคนแรกและไม่ใช่เจ้าของ ระบบจะถือว่าแก๊งของผู้เล่นคนนั้นเป็น “แก๊งที่กำลังยึด” โดยมีระยะเวลาในการนับ “±60 วินาที”
 • ผู้เล่นที่เข้าไปทีหลังและไม่ใช่แก๊งเดียวกับคนแรก ระบบจะถือว่าแก๊งของผู้เล่นคนนั้นเป็น “แก๊งที่กำลังขัดขวาง”
 • โดยหากมี “แก๊งที่กำลังขัดขวาง” จุดนั้นจะถือว่าอยู่ในสถานะ “Contested” และจะไม่ทำการนับเวลาต่อจนกว่า “แก๊งที่กำลังขัดขวาง” จะออกจากจุด หรือไม่มีคุณสมบัติในการยึดครองจุด
 • ผู้เล่นที่ไม่มีคุณสมบัติในการยึดครองจุดได้แก่ ผู้เล่นที่หมดสติ, ผู้เล่นที่ขับยานพาหนะ, ผู้เล่นที่ไม่มีแก๊ง
 • หาก”แก๊งที่กำลังยึด” สามารถเอาชนะ “แก๊งที่กำลังขัดขวาง” ได้ ระบบจะทำการนับเวลาต่อ
 • หาก “แก๊งที่กำลังขัดขวาง” สามารถเอาชนะ “แก๊งที่กำลังยึด” ได้ ระบบจะเริ่มนับเวลาใหม่ตั้งแต่ 0 จนถึง ±60 วินาที
 • ในกรณีที่เกิดเหตุทะเลาะวิวาท หรือเหตุความวุ่นวายภายในจุดยึด ตำรวจมีสิทธิ์เข้าระงับเหตุได้ตามกฎหมาย
 • ห้ามทำการ Abuse ระบบทุกกรณี (ต่อให้เสียเปรียบ หรือไม่ได้เปรียบก็ตาม)
 • หากพบการทุจริตจะถูกปรับแพ้ในสงครามรอบนั้นๆ จะถูกพิจารณาตามกฎของเซิร์ฟเวอร์

หลังจากทำการยึดแล้ว ในบริเวณพื้นที่ที่ถูกยึด จะมีโลโก้แก๊งที่เป็นเจ้าของ อยู่ตามผนัง และตึก

จุดทั้งหมดรวมถึงจุดของ Locker โซนนั้นๆ (ในวงกลมสีแดง) มีดังนี้

 • Forum Drive
 • Grove Street
 • Vagos
 • Rancho
 • Macdonald Street
 • East Los Santos
 • Mirror Park
 • Vespucci Canals
 • Vespucci
 • Delperro Beach
 • Sandy Shores
 • Paleto Bay

ไอเท็มใหม่

 • Star Metal: ได้จากการขุดเหมือง / ราคาตลาด 100$
 • Runic Leather: ได้จากการทำหมู / ราคาตลาด 100$
 • Ebony Wood: ได้จากการตัดไม้ / ราคาตลาด 100$
 • Devil Fruit: ได้จากการทำผลไม้ / ราคาตลาด 100$
 • USB: ได้จากการขายยา / ราคาตลาดผิดกฏหมาย 500$
 • Maneki Neko: ได้จากการงัดร้านค้า / ราคาตลาดผิดกฏหมาย 1000$
 • Chatucar: ได้จากการงัดบ้าน / ราคาตลาดผิดกฏหมาย 1200$
 • Compass: ได้จากการตกปลา / ราคาตลาด 200$

ท่าทางใหม่

 • อีโมท:
  • Pose 5-8
  • Saranghaeyo
  • Kawaii 1-4
  • Kawaii Pose 1-3
  • Sit Pose 9-11
  • Looking
  • Dab 1-2
 • ท่าเต้น:
  • Ddance 1-13
  • Divdance 1-14
  • FN Dance 1-21
  • FN2 Dance 1-20
  • Drdance 1-18

เสื้อผ้าใหม่

 • ทรงผม
  • [M] – 20,24,25,27,29,31,38,49,50,55,56,106
  • [F] – 19,21,22,25,28,31,34,37,38,41,47
 • เสื้อภายนอก
  • [M] – 62,78,145[สี2]
  • [F] – 144,145,180,183,245,247,315,328,332,368,441
 • สร้อย/คอ
  • [M] – 31,59
  • [F] – 10,15,28
 • กางเกง
  • [M] – 25[สี10],37[สี4-9],115
 • รองเท้า
  • [M] – 12
 • เสื้อเกราะ
  • [M] – 33,34
  • [F] – 8,12,13,20
 • ลวดลาย
  • [M] – 49
  • [F] – 57
 • เสื้อผ้าแก๊ง
  • Lost MC
   • [M] – 68[สี6-7],71,72
   • [F] – 108,309[สี1-2]
  • Mugen
   • [M] – 68[สี8]
   • [F] – 309[สี5],378[สี3]
  • Banner
   • [M] – 20[สี4-5],68[สี5]
   • [F] – 309[สี0],319[สี8]
  • ADAY
   • [M] – 440[สี2]
   • [F] – 174
  • SweetXO
   • [M] – 230[สี0]
   • [F] – 140[สี0],272[สี0]
  • Manjikai
   • [M] – 379[สี8]

GAMEPLAY CHANGES

 • ปล้นบ้าน: เพิ่มจุดโซน Sandy Shore, ปิดการ Limit จำนวนตำรวจ
 • ปล้นร้านค้า: ปิดการ Limit จำนวนตำรวจ
 • ระเบิดปั้มน้ำมัน: ปิดการ Limit จำนวนตำรวจ
 • ขายยา: ปิดการ Limit จำนวนตำรวจ
 • นายก: เพิ่ม Compass เข้าสู่ระบบปรับราคา และเพิ่ม Budget เป็น 930$ (จากเดิม 730$)
 • หมอ: เพิ่มจุดขายบัตรรีเซ็ตสกินตัวละคร สำหรับสตอรี่ศัลยกรรม
  • ห้ามเอาไปใช้ส่วนตัวหรือทำการ Abuse โดยให้ผู้เล่นอื่น อาทิเช่น สมาชิกร่วมแก๊ง เพื่อนเด็ดขาด หากทีมงานตรวจสอบพบจะมีการดำเนินการตามกฎของเซิร์ฟเวอร์
 • ประมูล:
  • เพิ่มรอบประมูลเป็นทุกๆ 4ชั่วโมง 19.00น., 23.00น., 03.00น., 07.00น., 11.00น., 15.00น.
  • เพิ่มเปอร์เซ็นอาวุธที่ออกมาประมูลเป็นสุ่ม 50-100% ( จากเดิม 30-70% )
 • รถยนต์: ทำการปรับ Handling รถให้เหมาะสม โดยมีรายชื่อรถดังนี้
  • Coupes
   • Karin Previon
  • Sedans
   • Obey Tailgater S
  • Compacts
   • Dinka Blista Kanjo
  • Muscle
   • Vapid Dominator ASP
   • Vapid Dominator GTT
  • Sports
   • Pfister Comet S2 Cabrio
   • Pfister Comet S2
   • Pfister Growler
   • Übermacht Cypher
   • Karin Sultan RS Classic
   • Karin Futo GTX
   • Karin Calico GTF
   • Emperor Vectre
   • Annis ZR350
   • Annis Remus
   • Annis Euros
   • Annis Elegy Retro Custom
   • Dinka Jester Classic
   • Dinka Jester RR
   • Dinka RT3000
   • Dinka Sugoi
   • Maibatsu Penumbra FF
   • Invetero Coquette D10
   • Obey 8F Drafter
   • Benefactor Schlagen GT
  • Super Car
   • Annis RE-7B
   • Bravado Banshee 900R
   • Cheval Taipan
   • Overflod Tyrant
   • Progen GP1
   • Progen Itali GTB Custom
   • Pegassi Tempesta
   • Pegassi Osiris
   • Pegassi Vacca
   • Grotti Visione
   • Grotti X80 Proto
   • Truffade Adder
 • ร้านขายรถ: ปรับราคารถยนต์ ดังนี้
  • Tailgater S (tailgater2): 682,000$
  • Previon: 540,000$
  • 8F Drafter (drafter): 583,000$
  • Sugoi (sugoi): 650,000$
  • Schlagen GT (schlagen): 534,000$
  • Comet S2 Cabrio (comet7): 650,000$
  • Comet S2 (comet6): 630,000$
  • Blista Kanjo (kanjo): 500,000$
  • Penumbra FF (penumbra2): 555,000$
  • ZR350: 640,000$
  • Dominator ASP (dominator7): 584,000$
  • Dominator GTT (dominator8): 584,000
  • Elegy Retro Custom (elegy): 675,000$
  • Remus: 660,000$
  • Coquette D10 (coquette4): 676,000$
  • Jester RR (jester4): 645,000$
  • Growler: 650,000$
  • Futo GTX (futo2): 567,000$
  • Cypher: 700,000$
  • RT3000: 620,000$
  • Vectre: 698,000$
  • Euros: 680,000$
  • Jester Classic (jester3): 600,000$

QUALITY OF LIFE

 • Game Management: ปิดระบบ Render บางส่วนเพื่อลดการทำงานของ Client
 • Strelizia Framework: ปรับการทำงานบางส่วนเพื่อลดการทำงานของ Server รวมถึงอาจจะลดโอกาสที่มีไอเทมทับกัน
 • ปล้นบ้าน: ข้ามการโหลดเฟอร์นิเจอร์หากใช้เวลาโหลดเป็นเวลานาน สำหรับผู้เล่นที่มี CPU ช้า
 • Inventory: เมื่อมีไอเทมทับกัน จะมีการ Hilight สีแดงในช่องนั้นๆ


Thank you for playing Friends Project, and see you all!

Sincerely,

TANX – Project Director / Level Designer
Holfz – Developer
BrokenXP – Senior Developer / Networking Engineer

Friends Project: 2.0.4 (Post) Patch Notes

แอพมือถือ: Spotifriends

 • ผู้เล่นสามารถรับฟังเพลงจาก Triad Records ได้จากแอพมือถือ Spotifriends
 • ผู้เล่นสามารถกดเปิดลำโพง (ข้างๆปุ่ม Pause/Play) ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นโดยรอบได้ยินเพลงที่เล่นจากมือถือของผู้เล่น
 • Spotifriends ให้บริการโดย Triad Record

การแก้ไขอื่นๆ

 • ตกปลา: แก้ไขบัคตัวละครค้างในบางกรณีที่ Server ปฏิเสธการกระทำจากผู้เล่น
 • คาสิโน:
  • แก้ไขจุด Cashier ที่ Interact ยาก
  • แก้ไขกฎโต๊ะ Poker ทำให้ Dealer เล่นไพ่ที่สูงกว่า Queen High
  • แก้ไขกฎโต๊ะ Blackjack ให้จ่ายเงินคืนผู้เล่นในกรณีที่แต้มเสมอ
  • แก้ไขปัญหาโต๊ะ Poker แสดงผลผิดพลาด
  • แก้ไขปัญหาโต๊ะ Poker ค้างในกรณีที่มีผู้เล่นที่ไม่สามารถลงเงิน Play ได้ (อาทิเช่น เงินไม่พอ)
 • Interact: แก้ไขปัญหาไม่สามารถ Interact กับ NPC ได้
 • ร้านขายรถ: เพิ่มรถหมวดหมู่ Sedans กลับเข้าร้านค้า

Quality Of Life

 • ร้านอาหาร: แก้ไขให้สามารถปรุงอาหารได้มากกว่า 10 จานในครั้งเดียว
 • MDT ตำรวจ: เพิ่มช่องค้นหาจากผู้เล่นที่ทำคดี

Balance

 • งานธุรกิจ: เอาการแลกแรง 30 แรงเข้างานออกจากอาชีพดังนี้
  • แท็กซี่
  • UwU Cafe
  • The Lost Motorcycle Club
  • ร้านอาหาร (Chef)
  • อู่ซ่อมรถ (Mechanic)
 • งานธุรกิจ: เอางานลากรถ NPC ออกจากอาชีพช่าง
 • Craft: เพิ่มจุดคราฟของอาชีพช่าง โดยมีไอเทมดังนี้
  • Toolbox: ใช้ Silver Ore 1 ชิ้น (สำหรับเจ้าของธุรกิจอู่ซ่อมรถ)
  • Body Repair Kit: ใช้ Silver Ore 1 ชิ้น (สำหรับเจ้าของธุรกิจอู่ซ่อมรถ)
  • Nitrous Oxide: ใช้กระป๋องเปล่า 5 ชิ้น, Gold Ore 1 ชิ้น (สำหรับเจ้าของธุรกิจอู่ซ่อมรถ)
  • Cartuner: ใช้กระป๋องเปล่า 10 ชิ้น, Silver Ore, Steel Ore, Gold อย่างละ 5ชิ้น (สำหรับเจ้าของธุรกิจอู่ซ่อมรถ)
  • Wrench: ใช้ Silver Ore 1 ชิ้น
 • ไอเท็ม: ปรับให้ Cartuner ใช้งานได้ 5 ครั้ง จากเดิม 10 ครั้ง (ไอเทมที่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ จะมีความคงทนเท่าเดิม)
 • ช่าง: ทุกครั้งที่ซ่อมรถ ช่างต้องใช้ไอเท็ม ประแจ 1 ชิ้น รวมถึงช่างของอู่มอเตอร์ไซค์ (ส่วนช่างที่เป็นเจ้าของธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้ประแจ)
 • Taxi:
  • เพิ่มความถี่และจำนวนของงาน NPC
  • เพิ่มรถ Taxi ใหม่
  • ลดโอกาสในการดรอป Smart Key เหลือ 25% (จากเดิม 50%)
 • UwU Cafe:
  • อาหารจากร้าน UwU Cafe สามารถรับประทานได้ภายใน Casino
  • อาหารจากร้าน UwU Cafe สามารถ Order ได้จากภายใน Casino
 • บ้านหมู: เพิ่มราคาชุบเป็น 5000$ จากเดิม (1000$)
 • นายก: เพิ่มความสามารถในการปรับราคาปลาแต่ละชนิด โดยเพิ่ม Budget เป็น 730$
 • ร้านขายรถ: ปรับราคารถดังนี้
  • ตามหมวดหมู่:
   • Sport: 200,000$
   • Sport Classics: 150,000$
   • SUV: 100,000$
   • Sedans: 70,000$
   • Off-Road: 100,000$
   • Muscle: 150,000$
   • Vans: 50,000$
   • Coupes: 65,000$
   • Motorcycles: 150,000$
  • ตามรุ่นรถ:
   • Issi Sport: 597,000$
   • Itali GTO: 630,000$
   • Itali RSX: 560,000$
   • Neo: 550,000$
   • Paragon: 543,000$
   • Schlagen: 380,000$
   • Comet 5: 520,000$
   • Pariah: 552,000$
   • Coquette D10: 470,000$
   • Sugoi: 340,400$
   • V-STR: 201,000$
   • Penumbra FF: 228,000$
   • Sultan 2: 303,100$
   • Komoda: 210,000$
   • Jugular: 355,000$
   • 8F Drafter: 430,000$
   • Elegy: 480,000$
   • Comet 3: 387,000$
   • Jester 3: 310,000$
   • Jester RR: 570,000$
   • Vectre: 645,000$
   • Calico GTP: 696,000$
   • Growler: 476,000$
   • Sultan RS Classic: 541,000$
   • Comet S2: 467,000$
   • ZR350: 320,000$
   • RT3000: 300,000$
   • Euros: 350,000$
   • Remus: 398,000$
   • Futo GTX: 270,000$
   • Cypher: 430,000$
   • Dominator ASP (7): 390,000$
   • Dominator ASP (8): 430,000$
   • Veto Classic: 25,000$
   • Veto Modern: 25,000$
   • Asbo: 10,000$
   • Club: 10,000$
   • Brioso 300: 10,000$
   • Weevil: 10,000$
   • Faggio: 5,000$
   • Faggio 2: 5,000$
   • Faggio 3: 5,000$

ทีมงานขอขอบคุณผู้เล่นทุกท่านที่ให้ความสนใจและอยู่กับ Friends Project ครับ.