NEW CONTENT

Rework: ระบบการจัดการประเทศของนายกรัฐมนตรี

เปลี่ยนแปลงระบบจัดการของนายกรัฐมนตรี จากการกำหนดราคารับซื้อสินค้าของตลาดกลาง (Material Buyer) เป็นระบบจัดการนโยบายการสนับสนุนธุรกิจของพรรค การเก็บภาษี และ การบริการธุรกิจระดับอุตสาหกรรมต่างๆ

โดยเมื่อพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดในเดือนนั้นๆ ผู้เล่นที่เป็นสมาชิกพรรคทุกคน จะสามารถใช้งานระบบจัดการนี้ได้ โดยผู้เล่นที่เป็นหัวหน้าพรรค จะมีสิทธิ์เลือกสมาชิก 3 คนไปบริหารตามธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ

หน้านโยบายและภาษี

สำหรับนโยบายสนับสนุนธุรกิจ สามารถเลือกได้มากสุด 2 นโยบายจาก 3 โดยธุรกิจรายย่อยที่อยู่ภายใต้อุตสาหกรรมที่ถูกสนับสนุนโดยนโนบาย จะได้รับสิทธิ์ในการอัพเกรดร้านค้า

ในส่วนของการเลือกเก็บภาษี นายกรัฐมนตรีสามารถกำหนดเปอร์เซ็นต์ที่จะเก็บภาษีเงินได้จากธุรกิจประเภทต่างๆได้ ซึ่งจำเป็นจะต้องกำหนดเปอร์เซ็นต์รวมทั้งหมดให้ครบ 100%

เมื่อกำหนดข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ โดยพรรคที่ถูกเลือกให้เป็นพรรคอันดับ 1 ในทุกๆเดือน จำเป็นต้องจัดตั้งรัฐบาลภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับเลือก

หากไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลภายใน 24 ชั่วโมง หรือจัดตั้งรัฐบาลโดยที่ไม่ได้กำหนดสมาชิกพรรคที่บริหารธุรกิจ ระบบจะทำการสุ่มสมาชิกพรรคมาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้บริหารธุรกิจ

รวมถึงหากไม่ได้ตั้งส่วนแบ่งในการเก็บภาษี ระบบจะทำการสุ่มธุรกิจในการเก็บภาษี โดยจะมี 1 ธุรกิจที่จะมีโอกาสถูกหักภาษีเงินได้ 30% เปอร์เซ็นต์ และ 2 ธุรกิจที่จะมีโอกาสถูกหักภาษีเงินได้ 35%

และเมื่อจัดตั้งรัฐบาลไปแล้ว จะมีการแสดงจำนวนภาษีที่ประเทศต้องการในการขับเคลื่อน โดยพรรคที่ทำการจัดตั้งรัฐบาล มีหน้าที่ทำการบริหารประเทศเก็บภาษีให้ครบตามเป้าหมายที่กำหนดภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

ซึ่งสมาชิกพรรคสามารถนำเงินมาใส่ในคลังเพื่อชำระภาษีได้เอง โดยจะไม่สามารถใส่เงินเกินจำนวนเป้าหมายภาษีได้ (ถ้าหากมีการกรอกเงินเกินจำนวนในช่องฝาก ระบบจะหักเงินแค่ในส่วนเฉพาะที่ขาด)

แต่จะไม่สามารถถอนเงินในคลังจนเหลือต่ำกว่าจำนวนเงินเป้าหมายได้ อาทิเช่น หากมีเงินภาษีในคลังอยู่ที่ 2,300,000 โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 2,200,000 พรรคจะมีจำนวนเงินที่ถอนเงินออกมาได้คือ 100,000

เมื่อครบวันเวลาที่กำหนดในการตรวจสอบภาษี (เวลา 19:30 ของวันที่ 15 ของทุกเดือน) แล้ว จะมีสองกรณีดังนี้

 • ในกรณีที่สามารถเก็บภาษีได้ครบตามจำนวนที่ต้องการ จะมีผลดังนี้:
  • ผู้เล่นที่ถูกเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีจะสามารถแก้ไขนโยบายพรรคและกำหนดเปอร์เซ็นต์ในการเก็บภาษีได้อีกครั้ง
  • สำหรับยอดเงินภาษีที่เก็บได้เกินจากเป้าหมาย สามารถถอนได้ตามความต้องการ
 • ในกรณีที่ไม่สามารถเก็บภาษีได้ครบตามจำนวนที่ต้องการ จะมีผลดังนี้:
  • นโยบายสนับสนุนที่ได้ทำการเลือกเอาไว้จะไม่มีผลอีกต่อไปจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งใหม่ สำหรับร้านค้าที่ได้ทำการอัพเกรดร้านค้า จะถือว่าไม่มีการอัพเกรด
  • จะถือว่ารัฐบริหารล้มเหลว และจะไม่มีการเก็บภาษีเงินได้จากธุรกิจต่างๆอีกต่อไปจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งใหม่
  • สำหรับพรรคที่บริหารประเทศในขณะนั้น เมื่อถึงวันหมดวาระ ระบบจะทำการคำนวณจำนวนภาษีที่เหลือจากเป้าหมายบวกด้วยจำนวนดอกเบี้ย จากนั้นทำการหารตามจำนวนสมาชิกพรรคและหักเงินออกจากตัวผู้เล่น (หากมีเงินในตัวละครไม่ถึง ยอดเงินจะติดลบ)

เนื่องจากอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรายเดือนสำหรับยอดเงินภาษีที่ต้องการ รวมถึงเปอร์เซ็นต์เงินกู้ (ในกรณีที่รัฐเป็นหนี้) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้จาก Discord ของเซิร์ฟเวอร์

Rework: ระบบธุรกิจ

นำระบบธุรกิจทั้งหมดภายในเซิร์ฟเวอร์ออก ออกแบบให้แต่ละรูปแบบของธุรกิจมีคู่แข่งทางการค้า โดยธุรกิจภายในเซิร์ฟเวอร์จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งจะสอดคล้องกับการทำงานของระบบสภาที่มีให้แต่งตั้งสมาชิกพรรคเพื่อดูแลธุรกิจ ดังนี้

ประเภทอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 2 ธุรกิจดังนี้

 • Supplier (ซัพพลายเออร์) มีหน้าที่จัดหาและผลิตวัตถุดิบให้แก่ร้านค้ารายย่อยประเภทร้านอาหารและผับ / บาร์
 • Factory (โรงงาน) มีหน้าที่จัดหาและผลิตวัตถุดิบให้แก่ร้านค้ารายย่อยประเภทขายปลีกและโรงประกอบยานพานะ

ประเภทคมนาคมขนส่ง

 • Logistic (โลจิสติกส์) มีหน้าที่ขนส่งวัตถุดิบและสินค้าระหว่างธุรกิจ รวมถึงจัดหาวัตถุดิบให้แก่ร้านค่ารายย่อยประเภทอู่ซ่อมรถ

ประเภทร้านค้ารายย่อย แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

 • ธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Supplier:
  • ผับ/บาร์
   • Bahama Mamas
   • Tequi-la-la
   • Vanilla Unicorn
  • คาเฟ่
   • Bean Machine
   • UwU Cafe
  • ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด
   • Burger Shot
   • Burgers Horny’s
   • Pizzeria
  • ภัตตาคาร
   • KOI
   • Pearl’s Seafood
 • ธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Factory:
  • ร้านขายยา
   • Pop’s Pills
   • Truthorganic
  • ร้านเช่าจักรยาน
   • Pro Bike
  • โรงประกอบยานพาหนะ
   • The Lost Motorcycle Club
   • Tuner Shop
 • ธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Logistic:
  • อู่ซ่อมรถ
   • Beeker’s Garage
   • Benny’s Original Motor Works
   • Harmony Repairs Garage
   • Hayes Autos
   • Otto’s Auto Parts

ระบบการทำงานของธุรกิจโดยรวม

ในส่วนของระบบการจัดการธุรกิจ จะมีการนำระบบ POS เข้ามาช่วย จะมีโครงสร้างการแบ่งลำดับชั้นการดูแลธุรกิจ & ระบบการทำงาน แบ่งออกได้ดังนี้

ลำดับชั้นการดูแลธุรกิจ

 • ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม
  • เจ้าของธุรกิจ: มีอำนาจในการกดรับออเดอร์จากรายย่อย มีหน้าที่คอยแจกจ่ายงานผลิตวัตถุดิบแก่ลูกจ้าง รวมถึงการประกาศรับสมัครงาน จัดการบุคลากรและเงินเดือน
  • ผู้จัดการ: มีอำนาจในการกดรับออเดอร์จากรายย่อย มีหน้าที่คอยแจกจ่ายงานผลิตวัตถุดิบแก่ลูกจ้าง
  • ลูกจ้าง: มีหน้าที่จัดทำวัตถุดิบจากธุรกิจรายย่อยที่สั่งเข้ามา
 • ธุรกิจประเภทรายย่อย
  • เจ้าของธุรกิจ: มีหน้าที่จัดการสต็อกวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการขายสินค้าให้ลูกค้า รวมถึงการประกาศรับสมัครงาน จัดการบุคลากรและเงินเดือน
  • ผู้จัดการ: มีหน้าที่จัดการสต็อกวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการขายสินค้าให้ลูกค้า ช่วยเหลือพนักงาน
  • พนักงาน: มีหน้าที่รับลูกค้า คอยทำออเดอร์ส่งลูกค้าที่ออเดอร์เข้ามา

การทำงานภายในธุรกิจ

สำหรับเจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรม จะถูกแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีเมื่อถึงคราวจัดตั้งรัฐบาล

สำหรับเจ้าของธุรกิจรายย่อย จะถูกแต่งตั้งขึ้นจากการประมูลปิดซอง โดยจะทำการกำหนดราคาขึ้นมา หากผู้เล่นท่านใดสามารถกรอกราคาบิทใกล้เคียงกับราคาที่ถูกกำหนดขึ้นมามากที่สุด จะถูกได้รับเลือกเป็นเจ้าของธุรกิจรายย่อย

โดยหากตัวเลขที่ใกล้เคียงที่สุดถูกบิทมาจากผู้เล่นหลายท่าน จะยึดจากลำดับที่บิทมาก่อนเป็นผู้ชนะไป

สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม ในหน้าจัดการจะมีให้ผู้เล่นที่เป็นเจ้าของธุรกิจสามารถจัดการรายการสั่งซื้อ สั่งวัตถุดิบ ตั้งราคาสินค้าที่วางขาย จัดการบัญชี และจัดการบุคลากรได้

หน้าจัดการรายการสั่งซื้อ
หน้าสั่งซื้อวัตถุดิบ
หน้าจัดการตั้งราคาสินค้าที่วางขาย
หน้าจัดการบัญชี
หน้าจัดการบุคลากร

สำหรับธุรกิจคมนาคมขนส่ง ในหน้าจัดการจะมีให้ผู้เล่นที่เป็นเจ้าของธุรกิจตั้งราคาบริการขนส่ง จัดการบัญชี และจัดการบุคลากร

หน้าตั้งราคาบริการขนส่ง
หน้าจัดการบัญชี
หน้าจัดการบุคลากร

สำหรับธุรกิจรายย่อย ในหน้าจัดการจะมีให้ผู้เล่นที่เป็นเจ้าของธุรกิจสามารถตรวจสอบจำนวนวัตถุดิบคงเหลือในสต็อก ตั้งราคาสินค้าที่วางขาย จัดการบัญชี จัดการบุคลากร และการอัพเกรดร้านค้าของตัวเอง

หน้าคลังเก็บของ
หน้าจัดการตั้งราคาสินค้าที่วางขาย
หน้าจัดการบัญชี
หน้าจัดการบุคลากร
หน้าอัพเกรด

รูปแบบการทำงานโดยรวม

เมื่อเจ้าของธุรกิจต้องการเปิดรับลูกจ้างเข้ามาทำงานในธุรกิจของตัวเอง จะสามารถทำได้ในหน้าจัดการบุคลากรตามรูปภาพด้านบน ซึ่งสามารถประกาศรับพนักงานโดยเขียนข้อความประกาศ

จากนั้นบันทึกข้อความประกาศและทำการประกาศรับสมัครพนักงานโดยการคลิกปุ่มด้านขวาบน

จากนั้นผู้เล่นท่านอื่นที่ไม่ได้ทำงานอยู่ภายใต้ระบบธุรกิจ จะสามารถขอสมัครเข้างานโดยไปที่ Job Center

จากนั้นเจ้าของธุรกิจที่ได้รับคำขอสมัครงานจะมาสามารถยอมรับหรือปฏิเสธผู้สมัครงานได้ผ่านระบบจัดการธุรกิจ (POS)

โดยเมื่อยกตัวอย่างการทำงานทั้งหมด เช่น มีลูกค้าเข้ามาออเดอร์ที่ร้านค้ารายย่อย Burger Horny’s ทางร้านค้าที่ได้รับออเดอร์ จะได้รับเงินเข้าสู่บัญชีของธุรกิจทันที ซึ่งในกรณีที่มีการยกเลิกออเดอร์จะมีการคืนเงินให้ลูกค้าโดยหักจากบัญชีธุรกิจอัตโนมัติ

จากนั้นเมื่อมีพนักงานที่เข้างานมาทำการดำเนินการรับออเดอร์ที่หน้าร้านแล้ว

จะต้องเดินเข้าไปในครัวเพื่อทำการทำออเดอร์ดังกล่าว ซึ่งในกรณีนี้ หากทางร้านไม่ได้ทำการสต็อกวัตถุดิบไว้ภายในร้านเลย ระบบจะทำการแจ้งเตือนและไม่ให้ดำเนินการต่อ

ผู้เล่นที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าของร้านหรือผู้จัดการร้าน จำเป็นต้องเดินทางไปยังธุรกิจอุตสาหกรรมที่ธุรกิจของตนอยู่ภายใต้เพื่อทำการสั่งซื้อวัตถุดิบ (ในกรณีนี้ Supplier)

จากนั้นเมื่อรายย่อยได้ทำการสั่งซื้อวัตถุดิบแล้ว ทางเจ้าของธุรกิจ Supplier จะต้องรับออเดอร์

จากนั้นจึงจะสามารถสั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศในหน้าต่าง ‘สั่งวัตถุดิบ’ ได้

โดยเมื่อทำการสั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศแล้ว จะเป็นหน้าที่ของธุรกิจ Logistic ในการนำวัตถุดิบจากท่าเรือไปส่งยังธุรกิจที่สั่งวัตถุดิบมา

เมื่อพนักงาน Logistic ได้ทำการรับออเดอร์แล้ว จะมี Blips นำทางขึ้นมาบนแผนที่ โดยผู้เล่นจะต้องขับรถ ‘Pounder 2’ มาขนสินค้าเพื่อไปส่งยังจุดหมาย

เมื่อนำสินค้าใส่รถขนสินค้าแล้ว Blips บนแผนที่จะอัพเดท เพื่อนำทางไปยังจุดหมายที่ต้องส่งสินค้า

เมื่อถึงจุดหมายแล้ว สามารถ Interact ที่รถขนสินค้าเพื่อ Drop Off เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการสำหรับ Logistic

เมื่อ Logistic ทำการส่งมอบวัตถุดิบให้แก่ Supplier เรียบร้อย เจ้าของธุรกิจจึงจะสามารถกดเริ่มการผลิตได้

เมื่อเจ้าของธุรกิจสั่งเริ่มการผลิตแล้ว พนักงานจึงจะสามารถมาที่จุดตั้งค่าการผลิตเพื่อทำการเลือกสินค้าที่จะเข้าไลน์ผลิต

การผลิตของธุรกิจอุตสาหกรรมจะเป็นการวัตถุดิบ A แปรรูปเป็นวัตถุดิบ B จากนั้นจึงแปรรูปเป็นสินค้า C และแพ็กใส่กล่องเพื่อนำส่งให้แก่ธุรกิจที่ทำการออเดอร์เข้ามา

เมื่อพนักงานทำการแปรรูปวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าของธุรกิจจึงจะสามารถกดปุ่ม ‘ผลิตเสร็จแล้ว’ เพื่อเรียก Logistic เข้ามารับสินค้าไปส่ง

เมื่อสถานะกลายเป็น ‘รอขนส่ง’ แล้วออเดอร์จะเข้ามาอยู่ในระบบของ Logistic

และเมื่อ Logistic ทำการรับออเดอร์และทำการจัดส่งไปยังธุรกิจรายย่อยเรียบร้อยแล้ว วัตถุดิบดังกล่าวก็จะเข้าไปอยู่ภายในคลังของธุรกิจ ซึ่งสามารถนำไปใช้ผลิตออเดอร์ที่ลูกค้าเข้ามาสั่งได้

เมื่อทำอาหารเสร็จ 1 ออเดอร์ ผู้เล่นจะได้รับไอเทมในแต่ละธุรกิจดังนี้

 • หากสั่งออเดอร์จากธุรกิจร้านอาหาร ผู้เล่นจะได้รับ Food Pack
 • หากสั่งออเดอร์จากธุรกิจร้านเช่าจักรยาน ผู้เล่นจะได้รับ Pro Bike Rental Card ซึ่ง 1 ใบจะมีจำนวนครั้งการใช้งานที่จำกัด และมีเงื่อนไขในการเบิกจักรยานดังนี้
  • เมื่อเบิกจักรยานออกมาแล้วหากไม่ทำการ Interact เพื่อเก็บจักรยาน จะต้องรอ 30 นาทีก่อนที่จะเบิกได้ใหม่
  • ในกรณีที่เก็บจักรยานแล้วสามารถเบิกได้ทันที
 • หากสั่งออเดอร์จากธุรกิจประเภทโรงประกอบยานพาหนะ (สั่งจากร้านขายยานพาหนะ PDM) จะได้รับกุญแจ Vehicle Key

ในกรณีที่ช่องเก็บของในตัวผู้เล่นเต็ม ไม่สามารถถือไอเทมได้ หรือไม่ได้ทำการออนไลน์อยู่ในขณะนั้น สินค้าจะเข้าไปอยู่ใน Mailbox

ระบบการจ่ายเงินเดือนและภาษี

ธุรกิจจะมีการจ่ายเงินให้แก่พนักงาน รวมถึงจ่ายภาษีให้แก่รัฐในเวลา 19:00 ของทุกวัน โดยจะมีเงื่อนไขการจ่ายเงินดังนี้

 • เจ้าของธุรกิจสามารถกำหนดจำนวนเงินที่จะจ่ายให้แก่พนักงานต่อ 1 คนได้ ผ่านหน้าบุคลากร
 • การกำหนดเงินที่จะจ่ายต่อ 1 คน สามารถกำหนดได้ 1 ครั้ง / 24 ชั่วโมงเท่านั้น
 • หากระบบคำนวณเงินรวมทั้งหมดทุกคนแล้ว (รวมถึงเจ้าของร้านด้วย) หากเงินภายในบัญชีร้านมีไม่พอ ระบบจะไม่ทำการจ่ายเงินเดือน
 • ระบบจะทำการจ่ายเงินเดือนไปในช่องทางดังนี้ตามลำดับความสำคัญ (Priority)
  • ในกรณีที่ผู้เล่นมีธนาคาร ระบบจะทำการฝากเงินเข้าธนาคาร
  • ในกรณีที่ผู้เล่นไม่มีธนาคาร ระบบจะทำการเพิ่มเงินในตัวละครของผู้เล่น

จากนั้นจึงจะจ่ายภาษีให้แก่รัฐ

 • เงินที่ลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามา ระบบจะนับเป็นเงินได้
 • เงินที่จ่ายให้”ผ่านระบบ”ให้ธุรกิจอื่นๆ หรือทำการ Refund ให้ลูกค้า”ผ่านระบบ” นับเป็นรายจ่าย
 • สำหรับเงินที่ฝากเข้ามา หรือถอนออกไป ระบบจะไม่นำมาคำนวณ
 • ดังนั้นยกตัวอย่าง เช่น
  • ถ้าได้เงินจากลูกค้า 5,000
  • สั่งวัตถุดิบไป 1,500
  • จ่ายเงินเดือนไปทั้งหมด 1,000
   • สมมุติว่าเก็บภาษีที่ 30%
   • ภาษีที่จะโดนระบบหักเข้ารัฐคือ (5,000-1500-1000) * 0.30 = 750

ระบบงาน NPC สำหรับธุรกิจประเภทร้านอาหาร

(ในอนาคตจะมีงาน NPC สำหรับธุรกิจประเภทอื่น) เมื่อผู้เล่นกดรับงานประเภท “จัดส่ง” แล้ว จะมี Blips ขึ้นมาอยู่บนแผนที่ และจะไม่สามารถ Cancel งานได้ ผู้เล่นจะต้องทำการทำออเดอร์ที่ครัว โดยเมื่อทำอาหารเสร็จแล้ว ออเดอร์จะไม่หายไปจากระบบ จำเป็นต้องทำ Food Pack ที่อยู่ในช่องเก็บของของผู้เล่น ไปส่งตามจุดที่ขึ้นบนแผนที่ก่อน

เมื่อกดส่งแล้ว จะถือว่าเป็นการจบงาน โดย NPC จะรับ Food Pack ที่มีเงื่อนไขดังนี้

 • Food Pack สามารถทำจากออเดอร์ไหนก็ได้ เพียงแค่ต้องมีอาหารที่ตรงตามความต้องการของออเดอร์นั้นๆ
 • อาหารใน Food Pack ต้องยังไม่หมดอายุ หากหมดอายุ หรือหาย สามารถทำใหม่ได้ที่ครัว

สำหรับงาน NPC จะได้รับเงินตอบแทนเข้าบัญชีธุรกิจก็ต่อเมื่อทำการส่งออเดอร์เรียบร้อยแล้ว

ปรับปรุงระบบ Paint Job ของระบบแต่งรถ

แก้ไขให้ตัวระบบแต่งรถ ดึงสีพิเศษ (Paintjob) ของทางตัวเกมออกมาให้เป็นไปอย่างถูกต้องอย่างที่ควรจะเป็น (เหมือนกับที่ตัวเกมหลักใช้งานอยู่) ส่งผลให้สี Paintjob เพิ่มจาก 16 สีเป็น 82 สี

สามารถดู Showcase สำหรับ PaintJob แต่ละสีได้ที่นี่

GAMEPLAY CHANGES

ร้านค้ารถยนต์ Premium Deluxe Motorsport

 • เปลี่ยนแปลงการได้มาของรถยนต์ โดยเมื่อผู้เล่นซื้อยานพาหนะแล้ว จะเป็นการวางออเดอร์กับทาง Tuner Shop หรือ The Lost MC เพื่อทำการประกอบรถยนต์ โดยผู้เล่นจะได้กุญแจก็ต่อเมื่อธุรกิจดังกล่าวทำออเดอร์เสร็จ

ระบบเก็บสมุนไพร

 • นำระบบเก็บสมุนไพรออก โดยจะเปลี่ยนเป็นการสั่งจากธุรกิจขายยา Truthorganic แทน

ระบบซ่อมด่วน

 • นำระบบซ่อมยานพาหนะที่จุดแต่งรถออก โดยจะเปลี่ยนเป็นการซ่อมตามธุรกิจอู่ซ่อมแทน

ระบบคราฟ

 • นำจุดคราฟกล่องซ่อมรถ, กล่องจูนรถ ออกจากระบบ
 • นำจุดคราฟ Brewing Stand ของหมอออกจากระบบ
 • นำ Bandage, Saline, First Aid Kit ออกจากระบบคราฟ

Lockers

 • นำ Locker ของระบบธุรกิจเก่า อาทิเช่น ร้านอาหาร, UwU Cafe, Vanilla Unicorn, Triad Record และ Lost MC ออก

ระบบมือถือ

 • นำแอพของระบบธุรกิจเก่าออก

ระบบล็อกประตู

 • นำการล็อกประตูของ Uwu Cafe และ Vanilla Unicorn ออกจากระบบ

ร้านค้าหน่วยงาน

 • นำ Bandage ออกจากร้านค้าหน่วยงานแพทย์และตำรวจ

ระบบคุ้ยขยะ

 • นำไอเท็มบางชิ้นออกจากระบบคุ้ยขยะ และเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ดรอปตามที่ควรจะเป็น

BUG FIXES

Bandage

 • สำหรับผู้เล่นที่มีโอกาสได้รับการป้องกันจาก Sun Rune: Free 2 Play จะไม่ถูกหักของแล้ว

Medkit

 • สำหรับผู้เล่นที่สวมใส่ Sun Rune: Healer จะได้รับจำนวนการฮีลเพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ที่รูนมี

Rune

 • สำหรับผู้เล่นที่สวมใส่ Sun Rune: Faster และ Star Rune: Speeder จะไม่ลดเวลา Process ขณะนำรถ Payload เข้าจุดแล้ว

Thank you for playing Friends Project, and see you all!

Sincerely,

TANX – Project Director / Level Designer
Holfz – Developer
BrokenXP – Senior Developer / Networking Engineer