NEW CONTENT

(สำหรับผู้เล่นที่เป็นประชาชน) อาวุธปืนถูกกฎหมาย

ผู้เล่นสามารถขอลงทะเบียนครอบครองอาวุธปืนถูกกฎหมายได้ที่ผู้เล่นที่มีบทบาทเป็นตำรวจ โดยผู้เล่นจำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนที่เป็นของผู้เล่นในการลงทะเบียนครอบครองอาวุธปืนถูกกฏหมาย

ซึ่งหลังจากผู้เล่นได้มีชื่อในระบบครองครอบอาวุธปืนถูกกฎหมายแล้ว ผู้เล่นจะสามารถเช่าซื้ออาวุธปืนถูกกฎหมายในราคา $100,000 ต่อ 1 กระบอกได้ที่ NPC ที่ใช้ในการไถอาวุธปืนผิดกฎหมาย ซึ่งจะอยู่ข้างหน้าสถานีตำรวจ Los Santos

อาวุธปืนที่ผู้เล่นจะได้ในการเช่าซื้อได้แก่ Advanced Rifle และอาวุธปืนจะมีอายุการใช้งาน 24 ชั่วโมง และหากหมดอายุแล้วจะลบออกเมื่อผู้เล่นใช้งานอยู่ หรือกดใช้ผ่าน Hotkey

(สำหรับผู้เล่นที่เป็นตำรวจ) ระบบลงทะเบียนอาวุธปืนถูกกฎหมาย

ผู้เล่นสามารถลงทะเบียนการครอบครองอาวุธปืนถูกหมายให้แก่ผู้เล่นท่านอื่นได้ โดยการเปิดหน้าจัดการสามารถทำได้โดยการกด F1 และเลือก Weapon License Management

หลังจากนั้นสามารถเลือกเมนู “เพิ่มทะเบียน” ด้านบน จากนั้นเลือกบัตรผู้เล่นที่ต้องการจะเพิ่มเข้าไปในการรายการทะเบียน

โดยผู้เล่นจะสามารถใส่ Keyword ที่ช่วยในการค้นหา และสำหรับ Note จะเป็นการเพิ่ม Comment อาทิเช่นเหตุผลในการเพิ่มทะเบียนนี้เข้ามา เป็นต้น

เมื่อเพิ่มแล้ว ผู้เล่นสามารถดูรายการทะเบียนทั้งหมดจากหัวข้อ ‘รายการทะเบียน’ ด้านบน ซึ่งในหน้านี้ผู้เล่นสามารถเลือกรายการทะเบียนที่ต้องการจะยกเลิกใบอนุญาต หรือปรับให้ใบอนุญาตสามารถใช้งานได้ (สามารถปรับดูรายการใช้งาน หรือรายการยกเลิกได้ที่มุมขวาบน รวมถึงการค้นหาตาม Keyword ด้วย)

โดยหากผู้เล่นต้องการจะดูประวัติการเปลี่ยนแปลงการอนุญาตของผู้เล่นท่านนั้นๆ สามารถทำได้โดยการกดเข้าไปในรายการของผู้เล่นท่านที่ต้องการ จากนั้นจะมาสามารถดูประวัติ หรือ Comment หมายเหตุต่างๆได้

เมื่อมีผู้เล่นที่ใช้อาวุธปืนถูกกฎหมายยิง จะมีปลอกกระสุนที่มีชื่อของผู้เล่นที่ทำการยิงตกอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ โดยปลอกกระสุนจะชื่อว่า Registered Casing และมีสีฟ้า ซึ่งแยกออกจากปลอกกระสุนปืนผิดกฎหมายที่เป็นสีเหลืองอย่างชัดเจน

ระบบผสานอาวุธปืน

ผู้เล่นสามารถทำการผสานอาวุธปืนเป็นอาวุธปืนใหม่ได้แล้ว โดยไปที่ร้านแต่งอาวุธปืนและทำการ Interact กับ Cashier ซึ่งจะมีหมวด Weapon Combine ที่ถูกเพิ่มเข้ามา

หลังจากนั้นผู้เล่นจะสามารถเลือกปืนที่จะใช้ในการผสานได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • Precision Rifle จำนวน 30 กระบอก สามารถผสานเป็น Remington 700 ได้ 1 กระบอก
  • ข้อมูลจำเพาะของปืน Remington 700
   • Damage ยิงโดนตัว – 51
   • Damage ยิงโดนหัว – 103
 • Carbine Rifle MK2 จำนวน 30 กระบอก สามารถผสานเป็น M4A1 Block II ได้ 1 กระบอก
  • ข้อมูลจำเพาะของ M4A1 Block II
   • Damage ยิงโดนตัว – 16
   • Damage ยิงโดนหัว – 32
 • Ceramic Pistol จำนวน 30 กระบอก สามารถผสานเป็น BERETTA M9A3 ได้ 1 กระบอก
  • ข้อมูลจำเพาะของ BERETTA M9A3
   • Damage ยิงโดนตัว – 22
   • Damage ยิงโดนหัว – 44
 • Pistol MK II จำนวน 30 กระบอก สามารถผสานเป็น SIG Sauer P320 M17 ได้ 1 กระบอก
  • ข้อมูลจำเพาะของ SIG Sauer P320 M17
   • Damage ยิงโดนตัว – 22
   • Damage ยิงโดนตัว – 44
 • Service Carbine จำนวน 30 กระบอก สามารถผสานเป็น HK416 SMR ได้ 1 กระบอก
  • ข้อมูลจำเพาะของ HK416 SMR
   • Damage ยิงโดนตัว – 15
   • Damage ยิงโดนหัว – 34
 • Military Rifle จำนวน 30 กระบอก สามารถผสานเป็น AK-74 ได้ 1 กระบอก
  • ข้อมูลจำเพาะของ AK-74
   • Damage ยิงโดนตัว – 20
   • Damage ยิงโดนตัว – 39
 • WM 29 Pistol จำนวน 30 กระบอก สามารถผสานเป็น Glock-19 Tactical ได้ 1 กระบอก
  • ข้อมูลจำเพาะของ Glock-19 Tactical
   • Damage ยิงโดนตัว – 24
   • Damage ยิงโดนหัว – 51
 • Combat MG MK II จำนวน 30 กระบอก สามารถผสานเป็น M249 ได้ 1 กระบอก
  • ข้อมูลจำเพาะของ M249
   • Damage ยิงโดนตัว – 16
   • Damage ยิงโดนหัว – 35
 • Heavy Rifle จำนวน 30 กระบอก สามารถผสานเป็น M110 ได้ 1 กระบอก
  • ข้อมูลจำเพาะของ M110
   • Damage ยิงโดนตัว – 17
   • Damage ยิงโดนหัว – 36

โดยอาวุธปืนที่ได้จากการผสานจะไม่เสียความคงทนเมื่อนำไปใช้ยิง ไม่สามารถปล้นได้ และใช้ A Card 2 ใบในการไถอาวุธ

งานกิจกรรมใหม่: ดำน้ำล่าสมบัติ

ในนาทีที่ 20 ของทุกๆชั่วโมง ระบบจะทำการสุ่มจุดที่ผู้เล่นสามารถดำน้ำล่าสมบัติได้ โดยจะสุ่ม 1 จุดจาก 6 จุดทั้งหมด และจุดที่สุ่มออกมาจะคงอยู่แค่ 20 นาทีเท่านั้น

โดยแต่ละจุดจะมีสีเป็นของตัวเอง (สามารถดูได้จากไอค่อนบนแผนที่) ซึ่งหากผู้เล่นเก็บกล่องในจุดดำน้ำนั้นๆแล้ว กล่องจะหายไปและต้องรอ 30 วินาที กล่องถึงจะปรากฎขึ้นมาให้เก็บใหม่ ซึ่งในกล่องจะมีโอกาสที่จะดรอป “Element Shard’ ตามสีของจุดนั้นๆ

งานกิจกรรมใหม่: คุ้ยถังขยะ

ในทุกๆชั่วโมงที่เป็นเลขคู่ ระบบจะเปิดให้ผู้เล่นสามารถทำการ Interact เพื่อคุ้ยถังขยะได้ ซึ่งระบบจะเปิดให้ผู้เล่นสามารถทำการคุ้ยถังขยะได้ 15 นาทีหลังจากเปิด

โดยจะใช้เวลา 7 วินาทีต่อการคุ้ยถังขยะ 1 ถัง และจะมีโอกาสดรอปของทั้งหมดที่มีภายในเซิร์ฟเวอร์ (ยกเว้น Element Shard และ Star Shard)

ไอเทมแฟชั่น

เพิ่มไอเทมแฟชั่นเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ โดยผู้เล่นสามารถกดใช้ไอเทมแฟชั่นเพื่อทำการตกแต่งตัวละครของผู้เล่นได้

ไอเทมแฟชั่นจะมีวิธีได้มา 2 วิธี

 • จากการทำ Element Shard ไปทำการ Craft ที่ Element Shards Smelt บนแผนที่ (ไอค่อนกล่องของขวัญสีชมพูบนแผนที่)
 • จากการเปิด Fashion Box โดยจะมีโอกาสออกไอเทมดังนี้
  • Fashion – 5%
  • Element Shard – 95%
 • ซึ่งไอเทม Fashion จะมีการันตีอยู่ที่ 90 กล่อง ในกรณีที่ไม่ได้รับไอเทมการันตีเลย

ซึ่งผู้เล่นสามารถนำไอเทมแฟชั่นที่ได้จากการเปิด Fashion Box ไปย่อยเป็น Black Star Shard ได้ โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน 1:1 จากนั้นผู้เล่นสามารถนำ Black Star Shard จำนวน 9 ชิ้น ไปคราฟเป็นไอเทม Fashion ชิ้นใหม่ได้ที่ Element Shards Smelt

ไอเทมแฟชั่นจะไม่สามารถขโมย ปล้น ได้ทุกกรณี ยกเว้นจะเกิดจากการ Give จากเจ้าของด้วยความเต็มใจ

บ้าน Interior ใหม่

เพิ่มบ้าน Interior ใหม่ที่พื้นที่ Nikola Place จำนวน 7 หลัง ซึ่งจะถูกนำไปประมูล (ไม่ลงขายในร้านค้าบ้านของระบบ)

ไอเทมใหม่: Guardian Shield

สำหรับผู้เล่นที่ครอบครอง Guardian Shield เอาไว้ในตัว ในกรณีที่ผู้เล่นถูกอุ้มยัดถัง และถูกบังคับเกิดใหม่ ไอเทม Guardian Shield จะปกป้องผู้เล่นจากการถูกลบไอเทมและเงินในตัวทั้งหมด โดย Guardian Shield จะหายไปหลังจากปกป้องผู้เล่นแล้วโดยอัตโนมัติ

Guardian Shield เป็นไอเทมติดตัวหลังจากทำการคราฟออกมาแล้วไม่สามารถทำการ Give ได้ ขโมยไม่ได้ นอกจากลบหรือโดนอุ้มยัดถังและหายไปเอง

Guardian Shield สามารถคราฟได้ที่ Loot Smelt โดยใช้ไอเทมดังนี้

 • เงินเขียว 2,000,000$
 • เงินแดง 100,000$
 • Deck Card 100 ชิ้น
 • Talisman 100 ชิ้น
 • Maneki Neko 20 ชิ้น
 • USB 20 ชิ้น

GAMEPLAY CHANGES

Health: ปรับให้ผู้เล่นไม่สามารถทำการกด E เพื่อเกิดใหม่หลังหมดเวลาได้ โดยผู้เล่นจะมีเวลา 30 นาทีก่อนที่ระบบจะบังคับ Respawn โดยของจะไม่หาย (“Safe’ Force Respawn)

Kidnap หรือการอุ้มยัดถัง: เปลี่ยนแปลงการนับเวลาใหม่ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • ผู้เล่นที่โดนยัดถัง หรือถังจะต้องอยู่บนรถที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เวลาบังคับเกิดใหม่ถึงจะลดลงมา
 • หากผู้เล่นที่โดนยัดถัง ทำการออกจากเซิร์ฟเวอร์ ระบบจะนับเวลาตามปกติโดยไม่ทำการ Freeze เวลาให้ ซึ่งถ้ากลับเข้าเกมมาหลังเวลาหมด จะถูกบังคับเกิดใหม่ทุกกรณี
 • หากผู้เล่นที่โดนยัดถัง โดนทำการกักศพ โดยรู้สึกหรือจับเวลาตั้งแต่ถูกยัดแล้วเกินเวลาไปมาก (เช่นโดนยัดถัง 10 นาที แล้วถูกกักศพให้เวลาไม่ลดเกิน 30 นาทีตั้งแต่โดนยัดแล้ว) สามารถติดต่อ Support เพื่อทำการตรวจสอบและช่วยเหลือได้ทุกกรณี

Garage:

 • นำ Garage ออกจากบ้าน Interior ทุกหลัง
 • เพิ่ม Garage เข้าไปเพิ่มเติม 10 จุด

ตำรวจ:

 • เพิ่มไอเทม Armor Plate เข้าสู่ร้านค้า
 • ไอเทม Armor Plate มีคุณสมบัติดังนี้:
  • น้ำหนัก 0.2KG
  • ระยะเวลาการใช้งานเท่ากับ Cocaine
  • เพิ่มเกราะ 50 หน่วย
 • ย้ายจุด Garage ตำรวจมาไว้ด้านนอก

BUG FIXES

 • Emote:
  • แก้ไขช่องโหว่ของการใช้งานระบบ Prone (นอนราบ) และชี้นิ้ว เมื่อทำการควักอาวุธ หรือ Reload กระสุนอยู่ โดยจะไม่สามารถทำการนอนหรือชี้นิ้วได้ หากตัวละครทำการ Reload หรือสลับปืนอยู่
  • แก้ไขให้ไม่สามารถกดใช้ Emote เมื่อถืออาวุธอยู่ เนื่องจากมีผู้เล่นจงใจใช้บัคนี้ในการซ่อนอาวุธ
 • Inventory:
  • แก้ไขบัคที่ทำให้สามารถปาระเบิดหรืออาวุธประเภทระเบิดได้ไม่จำกัด

ETC

Wheel Menu: ปรับปรุงแก้ไข UI ใหม่

Payload: แก้ไขเวลาปิดรับสมัครให้เหลือ 10 นาทีก่อนเริ่มกิจกรรม